Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Grootschalige recreatie en woningbouw Harculo op gespannen voet met natuur

CDA, PvdA, SP en D66 willen effecten in kaart

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen en legde de plannen op maandag 31 mei voor aan de gemeenteraad. CDA, PvdA, SP en D66 zien zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar hebben ook duidelijke voorwaarden. Volgens de partijen moet er een duidelijke keuze voor natuur worden gemaakt. Zij willen daarom eerst een effectmeting voordat besloten wordt tot grootschalige woningbouw en recreatie.

In 2019 is de sloop van de IJsselcentrale afgerond. Er is toen een aantal gebouwen en twee steigers blijven staan. De eigenaren van de grond zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan om een nieuwe invulling te geven aan het gebied en hebben een gebiedsvisie opgesteld. Hierin worden 500 tot 600 woningen voorgesteld, maar wordt het gebied ook geschikt gemaakt voor recreatie voor de hele stad. Dit terwijl het gebied  tegen een Natura 2000 gebied aanligt en midden in de hoofdgroenstructuur.

Duidelijke keuze voor natuur

PvdA, SP, D66 en CDA zien een spanningsveld tussen de toename van het aantal mensen en alles wat daaruit vloeit en het natuurbelang. “De natuur heeft het moeilijk en we moeten er alles aan doen, ook voor onze eigen gezondheid, deze te beschermen en te versterken. Het bouwen van recreatieve voorzieningen voor de hele stad en de grote hoeveelheid woningen gaat niet of nauwelijks samen met dit uitgangspunt. Vogels en andere dieren hebben eenvoudigweg rust nodig” aldus Sonja Paauw van D66.

Eerst effect meten dan plannen maken

De gemeenteraad kreeg de gebiedsvisie van het college voorgeschoteld, zonder dat zij vooraf de gelegenheid had kaders mee te geven. En hoewel wethouder Anker tijdens het debat aangaf dat een visie de grote lijnen weergeeft, zijn er bijvoorbeeld wel concrete aantallen woningen in opgenomen. “Omgekeerde volgorde”, vindt Jan Nabers van het CDA. “Wij zijn niet tegen betaalbare woningen op deze plek, maar het college had de raad eerst moeten vragen welke randvoorwaarden en bescherming er moet gelden voor dit mooie IJsselgebied, alvorens zij er invulling aan gaat geven met concrete aantallen.”

Dat de natuur zwaar telt blijkt ook uit het feit dat het voor een groot deel onderdeel is van het Natura2000 gebied Rijntakken dat valt onder de Habitatrichtlijn en onder de Vogelrichtlijn. Wetgeving geeft deze gebieden dus bescherming. Daarnaast is er een opgave om de natuur (ook niet Natura2000) in deze gebieden te versterken. “Wij vinden het niet getuigen van realiteitszin dat je in zo’n gebied zowel grote aantallen woningen áls recreatie gaat plannen. Je weet dat de natuur daar niet bij gebaat is,” zegt Herman Sieben van de PvdA.

De hoofdgroenstructuur van de gemeente Zwolle behouden moet blijven en – zo beschrijft de Omgevingsvisie – bebouwing kan slechts met terughoudendheid plaatsvinden. De gebiedsvisie gaat hier volgens de partijen tegenin. Zij willen eerst een effectmeting voordat er gesproken wordt over eventuele recreatie en grote hoeveelheden woningen en dienen daarom bijgaand amendement in tijdens de vergadering van 5 juli 2021.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button