KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad bepaalt onderwerp Burgerberaad 2023

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad wil een Burgerberaad houden in 2023 over de vraag ‘Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040?’. Dat blijkt uit een nota die de Raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het onderwerp is vastgesteld omdat vanuit verschillende fracties de wens naar voren kwam om de gemeenteraad het onderwerp en de vraagstelling te laten vaststellen. Een beraad over klimaat is door meerdere fracties genoemd als meest urgent en daarmee kansrijk onderwerp. Aan de hand van de genoemde voorwaarden is bovendien in de ambtelijke organisatie gepeild op welk van de grootste opgaven van Zwolle een beraad op dit moment het meeste impact kan hebben. Ook hier kwam de ambitie om klimaatneutraal te worden als meest actuele en urgente onderwerp.

Burgerberaad

Een burgerberaad geeft inwoners de gelegenheid om politici te helpen beslissingen te nemen over complexe – vaak polariserende – onderwerpen. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid waar de overheid vervolgens mee aan de slag gaat.

De (gelote) deelnemers aan een burgerberaad vormen idealiter zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede
van de samenleving. De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set
aanbevelingen die door de vraagsteller – in het geval van Zwolle de gemeenteraad – wordt gebruikt
om besluiten te nemen. Een burgerberaad is dus geen vervanging van de gemeenteraad; het is een
aanvulling op en versterking van het huidige democratische stelsel.

Randvoorwaarden

Om het Burgerberaad te laten slagen moet er een duidelijke vraagstelling zijn, een duidelijk mandaat voor het Burgerberaad, er moet een onafhankelijke moderator zijn, inclusiviteit moet leidraad zijn en er moet een sterke verbinding met de samenleving zijn. Tevens moet er een transparant vervolg zijn op het Burgerberaad.

Zwolle Klimaatneutraal in 2040

Zwolle heeft een ambitieus klimaatbeleid. Het landelijke Klimaatakkoord bijvoorbeeld (2019) vormt een onderdeel van het Nederlands klimaatbeleid. Dit akkoord vormt de basis voor de energietransitie in Zwolle. In 2017 is in het Plan van Aanpak Zwolle geeft Energie al bepaald dat in 2025 de hoeveelheid CO2 uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager moet liggen en dat we in 2025 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken. In het nieuwe coalitieakkoord van juni 2022 is de ‘stip op de horizon’ om volledig klimaatneutraal te zijn naar voren gehaald van 2050 naar 2040.

Zwolle werkt op dit moment via een aantal warmteplannen (in wording) aan het gasloos maken van (een aantal) wijken. Om energieneutraal te worden hebben we als stad alle natuurlijke energiebronnen nodig. Daarom hebben we én zon op het dak, én zonneparken én ook windmolens nodig. Want zelfs als we alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen, is dat niet genoeg. We verbruiken in Zwolle meer stroom dan we aan geschikte daken hebben.

In Tolhuislanden staan mede daarom op dit moment vier windmolens. De bewoners en (grond)eigenaren hebben het initiatief Duurzaam Tolhuislanden opgestart voor nog meer grootschalige duurzame energieopwek. Zwolle wil minimaal 50% van de grootschalige energie in lokaal eigendom opwekken. Dat wil zeggen dat Zwolse bewoners en ondernemers delen in de financiële opbrengsten van energieopwekking of doordat deze opbrengsten terugvloeien in bijvoorbeeld een lokaal energiefonds. De transitie in Zwolle moet eerlijk verlopen voor inwoners en bedrijven.

Om voor 2040 op een eerlijke manier klimaatneutraal te worden zijn nog inzet en doordachte plannen nodig, die worden geaccepteerd en mensen enthousiast maken om mee te werken aan de uitvoering. Uiteindelijk moeten zij immers instemmen met maatregelen en zelf actief aan de slag gaan. Voor het extra aanjagen van de klimaatinspanningen is een burgerberaad een geschikt middel.

Doel Burgerberaad

Het doel van het Zwolse burgerberaad is samen te vatten tot het ontdekken van mogelijkheden en het vermijden van patstellingen bij het maken van beleidskeuzes. De werkgroep wil de stem en de belangen van inwoners stevig laten klinken in het beleidsontwerp, de uitkomst en de uitvoering daarvan. Het burgerberaad kan helpen om verder te komen in het beleid door kennis en ervaringen met elkaar te delen, zodat er kruisbestuiving plaatsvindt en de aanwezigen elkaar inspireren.

De planning is dat in maart/april 2024 het rapport opgeleverd moet kunnen worden na alle stappen van organisatie en gespekken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button