Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Dit zegt de Zwolse gemeenteraad over woningbouwlocaties in en buiten de stad

Zwolle – Hoe moet Zwolle eruit gaan zien na 2030? Daar praatte de gemeenteraad van Zwolle maandagavond over. Ze debatteerden onder meer over de vraag waar in de periode 2030 – 2040 nieuwe woningen gebouwd moeten worden, maar ook over de verkeersaders in de stad en de gevolgen van klimaatverandering en de energietransitie.  De ideeën zijn input voor een nieuwe omgevingsvisie waar planologen mee aan de slag kunnen.

VVD: nieuwbouwwijk met grondgebonden woningen

De VVD begon met haar bijdrage het debat en vertelde dat er met lef keuzes moeten worden gemaakt. Alles is nodig in de toekomst: wonen, werken, recreëren, biodiversiteit, groen, etc. Daarvoor is het nodig buiten de bestaande structuren te denken. De VVD neemt het daarom op voor een nieuwbouwwijk met grondgebonden woningen buiten het gebied waar nu bebouwing is. Zij neemt aan dat daar ook  meer vraag naar is. De stapelmogelijkheden voor woningen in de binnenstad noemt zij eindig. Ook vindt zij Zwolle een banenmotor voor de regio en mag het vestigingsklimaat voor bedrijven omhoog. Zij vindt het kwalijk dat de Ceintuurbaan wordt afgewaardeerd en pleit voor een nieuwe ringweg rond Zwolle-Zuid.

D66: blij met woningen Ceintuurbaanzone en Stadskern

D66 ziet dat de huidige Omgevingsvisie de basis is voor de visie nu. De wereld is continu aan verandering onderhevig, derhalve  moeten ook de Omgevingsvisies worden aangepast. Wat betreft energie geeft zij netcongestie en buffering aan als aandachtsvelden. Dat begint met het gebruik van energie omlaag te brengen, zegt deze partij. Het is belangrijk om te blijven bouwen voor de woningen van de toekomst. De komende ontwikkelingen bij de Ceintuurbaanzone en Stadskern voor woningen zullen er ettelijke duizenden opleveren, en daar is de partij blij mee. De jongeren van nu zijn de gezinnen van straks, daarom is het nodig dat er doorstroming plaatsvindt naar geschikte woningen

D66 vindt verder de visie heel duidelijk en wil vooral dat ook de sociale gevolgen en gezondheidsgevolgen van de beslissingen worden meegewogen. Sport en verblijven in groen moet een plek krijgen.

GroenLinks: woningen in Stadskern en geen nieuwe wijk buiten

GroenLinks is van mening dat water en bodem de fundamenten moeten zijn voor de nieuwe Omgevingsvisie. Daar is nu nog weinig over gezegd. Teveel water moet kunnen worden geborgen en afgevoerd, ook te weinig water moet een aanpak krijgen. Ze wil stimuleren dat arbeidsplaatsen meer over de regio worden verdeeld, in verband met woon-werk verkeer, wat omlaag zou moeten. Zij vindt het fijn dat de auto meer en meer uit het straatbeeld verdwijnt. Ook is zij blij dat er werk wordt gemaakt van woningen in de stadskern. Volgens deze partij is het mogelijk om de benodigde aantallen woningen te bereiken zonder uitleglocatie.

Swollwacht: verkeersinfarcten

Swollwacht heeft grote zorgen bij de bouwstenen die nu zijn genoemd. Zij voorziet verkeersinfarcten rondom het stadshart, en problemen met energie hoogspannings- en middelspanningsnetten. Optoppingen en splitsingen van woningen zullen niet het gewenste effect geven, denkt Swollwacht. De druk op voorzieningen wordt te hoog, en er is daar gevaar voor misbruik. In de participatieparagraaf mist Swollwacht de verwijzing naar het platform inwoners binnenstad.

CDA: 50 procent in de stad en 50 procent ‘sub-urbaan’

Het CDA vindt de oogst van de bouwstenen rijk en gedegen. Wat betreft wonen moet volgens haar ook gekeken worden naar de regio. Het liefst ziet zij dat de gemeente een hoge foutmarge hanteert. Er dreigt volgens haar een mismatch tussen vraag en aanbod. Zij wil een verdeling van 50/50 urbaan en suburbaan bouwen. Ook keert zij zich tegen mogelijk meer verstening in de stad door inbreidingsplannen. Het autobezit daalt niet in de toekomst, denkt deze partij. Er zijn nu al burenruzies over parkeren. De partij is bang dat de ring Zwolle te druk wordt na afwaardering Ceintuurbaan en Singelzone. De energielevering zal minder stabiel worden. Onvoldoende water, netcongestie en hittestress worden de nieuwe problemen. Een nieuwe infrastructuur is derhalve nodig voor 2040.

PvdD: veel en beter OV in de stad

De PvdD zegt dat de bouwstenen iets geven om over na te denken. Veel beleidsterreinen komen hier samen. Keuzes moeten volgens haar passen binnen de grenzen van wat de aarde aan kan. De stad groeit, maar de economie hoeft niet perse te groeien. Verandering van werkgelegenheid zal belangrijk zijn, denkt de PvdD. Duurzame banen, omscholing en vooral ook in de maakeconomie (mbo’ers). Er moet goed nagedacht over welke bedrijvigheid wij in de stad willen. Ook moet het STOMP-principe voor vervoer onverminderd gebruikt worden. Veel en beter OV in de stad is dan belangrijk. De stad moet eerlijker en slimmer.

ChristenUnie: groenstad op zijn Zwols

De ChristenUnie vermeldt dat de bouwstenen alle facetten van onze leefomgeving bevatten. Daarbij moeten wij nederig zijn in wat wij kunnen bereiken. We willen van alles: biodiversiteit, wonen, natuur en ruimte voor ontmoeting. Wonen is daarbij een belangrijk onderdeel van de puzzel. En we willen een groenstad op zijn Zwols, met mogelijk ruimte voor zorg en gemeenschappen. Het is belangrijk om te weten waar mensen gelukkig van worden. En met recht legt Zwolle de lat hoog. De partij noemt de bovengrens voor bedrijvigheid van 135 ha erg fors. Groen wordt ook meer bepalend voor klimaatadaptatie.

Volt: inbedding van de stad en plannen in Europa

Volt houdt een pleidooi voor het betrekken van jongeren en de inbedding van de stad en plannen in Europa. Andere partijen vinden dat wat vergezocht en ook de wethouder zegt dat jongeren al betrokken worden. In Nederland staat Zwolle als regio al  in de top drie, en komen er zeer regelmatig delegaties van over de hele wereld kijken hoe wij het hier doen, met bijvoorbeeld klimaatadaptatie.

PvdA: wel woningbouw in landbouwgebied

De PvdA sluit de reeks bijdragen af, en heeft een genuanceerd verhaal over wél een uitleglocatie voor woningbouw in landbouwgebied. Dit omdat grasland net zo weinig biodivers is als beton. Er is veel behoefte aan grote en goedkope woningen, zegt deze partij. De zo gewenste doorstroming van senioren naar kleinere woningen gaat niet gebeuren, zegt zij, omdat mensen veel te fijn wonen waar zij wonen. Er moet wel een rem op de groei van de stad.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots deelt complimenten uit voor de loop van het debat. Het is een belangrijk onderwerp, omdat het gaat over de toekomst van de stad. De bouwstenen zijn volgens haar goed uit de verf gekomen, en bieden serieuze input voor het vervolg van het proces. Zij gaat er verder nog niet te concreet op in, vanwege de stappen in het proces die nog moeten volgen. De gemeenteraad krijgt nog heel veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen. De dag na Pinksteren, 21 mei, komt het nu voorliggende document voor stemming naar de raad.

Reactie wethouder Paul Guldemond

Wethouder Guldemond geeft aan dat als een stad groeit, de economie per definitie mee groeit. Omdat al die inwoners ook brood moeten kopen. De economische transitie staat voor verduurzaming, meer pakjesbezorgers en digitalisering. Daarom moet de gemeente sterk de regie pakken. Een bureau met deskundigen is en wordt geraadpleegd. De verwachting is dat er veel overlast zal zijn in de openbare ruimte. Een circulaire economie zal ook 40% meer ruimte vragen, omdat ook reststromen opgevangen moeten. De wethouder plant geen nieuw bedrijventerrein bij Hessenpoort en de A28.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button