Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Zwolle gaat statushouders begeleiden naar werk

Zwolle – Zwolle gaat ruim een jaar eerder aan de slag met het begeleiden van statushouders naar werk dan de plannen van minister Koolmees. Die wil dat gemeenten vanaf medio volgend jaar regie gaan voeren over integratie van statushouders.

Koolmees beoogt integratie naar méér werk en participatie door statushouders. Hij wil dat bereiken langs drie lijnen: taal en inburgering, werk en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Maatwerk is nodig om per statushouder te kijken wat nodig is. Kenmerkend voor de Zwolse aanpak is dat voor elk van de zeshonderd nieuwe Zwollenaren eerst wordt gekeken wat iemand kan en nodig heeft en vervolgens een persoonlijk plan krijgt. Soms bestaat de begeleiding naar werk uit extra taallessen, uit onderwijs, werkervaring, competentieontwikkeling, inzet van maatjes of begeleiding door professionals, bijvoorbeeld bij GGZ-problemen. Soms is het nodig om te werken aan het verwachtingspatroon van de nieuwe Zwollenaren, die niet altijd corresponderen met de realiteit. Met 21 organisaties in Zwolle is reeds een convenant gesloten om gezamenlijk op te trekken.

Beter dan landelijk

Zwolle legt de lat daarbij hoger dan de landelijke cijfers. Zo wordt ernaar gestreefd om de nieuwe instroom voor 70% te laten slagen voor het inburgeringsexamen. Landelijk lukt dat tot dusverre bij slechts eenderde. Bij werktrajecten wordt het slagingspercentage, afhankelijk van de achtergronden, gesteld op vijf tot twintig procent; een kwart beter dan landelijk, waar wordt uitgegaan van vier tot zestien procent. Prioriteit wordt gelegd bij laaggeletterden en statushouders zonder enige werkervaring.

Voortgang

Als alles naar wens verloopt en voldoende statushouders uitstromen naar werk, kan de aandacht worden gericht op de overige driehonderd nieuwe Zwollenaren, die nu nog niet intensief kunnen worden begeleid. De voortgang zal worden gemeten aan de hand van concrete cijfers over werk, inburgering, opleiding en uitstroom uit de bijstand. In het najaar volgt een eerste rapportage. Mede door afstemming met andere steden, wordt ernaar gestreefd de aanpak steeds verder te verbeteren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button