KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Zorgen over ABA-methodiek voor kinderen met autisme

Zwolle – De Zwolse fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik en de effecten van de Applied Behavior Analysis (ABA) methode, die men toepast bij kinderen met autisme. Wethouder Michiel van Willigen geeft daar antwoord op.

“De ABA-methodiek roept vragen op”, zegt hij. “Ook omdat er berichten zijn over vrijheidsbeperkingen die men soms bij de ABA-methodiek toepast. Het is daarom terecht dat hier een landelijk onderzoek naar komt. Er zijn ons geen signalen bekend over negatieve ervaringen met de ABA-methodiek bij Zwolse kinderen”, aldus wethouder Van Willigen.

Klachten over hulpverlening moeten altijd serieus genomen worden, of het er nu veel of weinig zijn. Klachten over een bepaalde methodiek betekenen niet per se dat de betreffende methodiek niet goed is. Dat vraagt meer onderzoek.

Aanbieders verantwoordelijk

De gemeente vraagt van jeugdhulpaanbieders ten behoeve van de bekostiging van jeugdhulp niet welke methodes de jeugdhulpaanbieders hanteren. Dat is niet noodzakelijk en past ook niet bij het uitgangspunt dat de gemeente vertrouwen heeft in de professionals en de administratieve lasten beperken. Jeugdhulpaanbieders zijn zelf verantwoordelijk om kwalitatief goede hulp te verlenen. En om met ouders en kinderen te bespreken wat de te ontvangen hulp inhoudt. Professionals beslissen gezamenlijk welke kwaliteitsstandaarden leidend zijn binnen hun vakgebied.

Op hen zijn de kwaliteitseisen van de Jeugdwet van toepassing en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving daarvan. Een professional die behandeling biedt of kinderen met complexe problematiek begeleidt, moet beschikken over een SKJ en/of BIG registratie. Ook moet deze bekwaam zijn en beschikken over de juiste opleidingen en daarnaast zijn professionals gehouden aan hun professionele richtlijnen.

Samen beslissen

Wanneer een jeugdhulpaanbieder wordt ingezet in een gezin, wordt in overleg met de jeugdige en de ouder(s) een ondersteuningsplan gemaakt en worden afspraken gemaakt over de doelen en wat ervoor nodig is die te bereiken. Behalve in situaties waarin de rechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven of een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft opgelegd, mogen bij welke vorm van jeugdhulp dan ook géén vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet.

Ouders of jongeren die twijfelen of vragen hebben over jeugdhulp die hen wordt aangeboden of over hoe jeugdhulpverleners met hen omgaan, kunnen daarover contact opnemen met het Sociaal Wijkteam of met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem: www.jeugdstem.nl.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button