Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Waterbeheerplan 2016-2021 in de inspraak

Vier waterschappen in Oost-Nederland willen graag weten wat ú van het waterbeheerplan vindt.

Op 6 januari 2015 leggen de waterschappen Groot Salland, Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel hun ontwerp-waterbeheerplan 2016 – 2021 ter inzage. In het waterbeheerplan beschrijven de vier waterschappen in Oost-Nederland hun lange termijn doelen op het gebied van het waarborgen van waterveiligheid, het zorgen voor voldoende én schoon oppervlaktewater en het ontwikkelen van de afvalwaterketen.

Voor het eerst is het waterbeheerplan geheel digitaal en in te zien op de website www.wgs.nl/waterbeheerplan. De waterschappen willen inwoners en partners aanmoedigen het waterbeheerplan te raadplegen door de inhoud aantrekkelijker te presenteren en interactiever maken. Met behulp van film, foto’s, tabellen en schema’s wordt het voorgestelde beleid verduidelijkt.

Samenwerking

Het waterbeheerplan is het lange termijn beleidsplan van de waterschappen. Het beschrijft de doelen voor de periode 2016–2021 voor het waterbeheer in het beheergebied van het betreffende waterschap. Omdat de vier waterschappen het ontwerp-waterbeheerplan in nauwe samenwerking hebben opgesteld maakt dit verdere samenwerking in beleidsontwikkeling en uitvoering mogelijk. Jaarlijks stellen de vier waterschappen op basis van het waterbeheerplan vast, welke maatregelen tegen welke kosten uitgevoerd worden. Daarbij werken de waterschappen nauw samen met verschillende partners. Bij het opstellen van het ontwerp-waterbeheerplan is de inbreng vanuit diverse belangengroepen en partners zoveel mogelijk verwerkt.

Ter inzagelegging

Het waterschap verneemt graag de reactie van inwoners en partners op het ontwerp-waterbeheerplan 2016-2021. Het waterbeheerplan ligt ter inzage van 6 januari tot 16 februari 2015. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via de website www.wgs.nl/waterbeheerplan. Maar dat mag ook schriftelijk of mondeling via het eigen waterschap. De reacties worden verwerkt, waarna het waterbeheerplan in het najaar van 2015 wordt vastgesteld.

 

Waterbeheerplan inzien

Gerelateerde artikelen

Back to top button