Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoetbalVolleybalVoorpagina

[Foto’s] Lintjesregen: koninklijke onderscheiding voor tien Zwollenaren

Burgemeester Henk Jan Meijer reikte vandaag ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uit aan tien Zwollenaren. Vier van hen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en zes tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto reportage

1. De heer A. Brinkhuis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Brinkhuis heeft veel betekend voor ‘zijn’ wijk Zwolle-Zuid. Hij was onder andere voorzitter van voetbalvereniging SV. Onder zijn aanvoering is er voor de vereniging veel bereikt zoals de verbouwing en uitbreiding van het clubhuis, de uitbreiding van het sportcomplex met mobiele kleedkamers en de invoering van een geautomatiseerd contributie-incassosysteem.

Mede dankzij de inspanningen van de heer Brinkhuis werd wijkvereniging Zwolle-Zuid opgericht. Als voorzitter organiseerde hij de inspraak en inbreng van wijkvereniging en bewoners in de planontwikkeling van Zwolle-Zuid. Daarnaast coördineerde hij het vrijwilligerswerk en schonk hij aandacht aan kwetsbare mensen in de wijk. Als bestuurslid van wijkcentrum Gerenlanden in Zwolle-Zuid heeft hij zich sterk gemaakt voor de realisatie van jeugdvoorzieningen en was hij alert op de inrichting van het wijkcentrum, omdat iedereen zich er thuis moest voelen.

Ook voor het COC Zwolle was de heer Brinkhuis bestuurlijk inzetbaar. Verder was hij bijna 30 jaar vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Zwolle e.o.. Voor veel mensen heeft hij bij hun integratie in onze samenleving een belangrijke rol gespeeld. Voorts is de heer Brinkhuis raadslid voor de PvdA in Zwolle. Voor de partij is hij ook actief als lid van het ombudsteam. In campagnetijd staat hij voor een wijkgerichte benadering. Hij wordt beschouwd als een sociaal bewogen en positief kritisch volksvertegenwoordiger.

2. Mevrouw G. de Graaf-Heida (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Als wijkcoördinator en collectant van de Nierstichting en de KWF Kankerbestrijding is mevrouw De Graaf intensief betrokken bij de jaarlijkse collecteweken in haar woonwijk Westenholte. Mevrouw De Graaf doet dit werk inmiddels 27 jaar en 31 jaar en de hulp van haar man hierbij is onmisbaar. Mensen als mevrouw De Graaf worden bijzonder gewaardeerd, omdat zij met hun jaarlijks collectewerk een bijdrage leveren aan een beter leven voor nierpatiënten en patiënten met kanker.

Daarnaast is mevrouw De Graaf al 44 jaar lid van de Protestantse Gemeente Stinskerk te Westenholte en heeft zij zich de afgelopen jaren actief ingezet als ouderling. Zij biedt mensen in de wijk die het nodig hebben haar aandacht en een luisterend oor. Daarnaast verzorgt zij de coördinatie van bloemen die aan zieken worden gebracht. Ook bezoekt zij zelf zieke en eenzame wijkbewoners en is actief betrokken bij de ‘Stinsmaaltijd’ die door een groep gemeenteleden in de Stinskerk wordt aangeboden.

In de kerkenraad en de consistorievergaderingen heeft mevrouw De Graaf een verdiepende rol, omdat zij bij problemen probeert tot de kern van de gevoelens van de mensen te komen en deze te begrijpen. Daarnaast is zij inmiddels 5 jaar actief als organisator en begeleider van de diaconale vakantieweek van de Stinskerk in Westenholte. De vakantieweek wordt georganiseerd voor mensen die door uiteenlopende redenen zelf niet op vakantie kunnen gaan.

3. De heer G.J.P.M. Logtenberg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De jonge Gerard Logtenberg zette zich al heel vroeg in als vrijwilliger voor de katholieke geloofsgemeenschap van Herfte-Wijthmen. Hij begon als kleine jongen en hielp zijn vader die doodgraver was voor deze gemeenschap. Toen zijn vader met het werk moest stoppen heeft hij deze vrijwillige taak overgenomen. Ook nu nog omringt hij de graven, die tot voor kort nog met de hand werden gegraven, met zorg. De heer Logtenberg zet zich daarnaast in als koster bij uitvaarten, avondwaken en huwelijksvieringen. En waar nodig pakt hij onderhoudswerkzaamheden in en rond de parochie en tijdens de jaarlijkse klusdag op.

Ook op sportief gebied weet de heer Logtenberg van wanten. Zo was hij vijf jaar trainer en leider van de A1 en B1 jeugdvoetbalvereniging Wijthmen. Daarna maakte hij de overstap naar volleybalvereniging Wijthmen. Bij de volleybalvereniging heeft hij zich als trainer, scheidsrechter, onderhoudsman en klusjesman verdienstelijk gemaakt.

Tot 1995 was hij coach van het damesteam en trainde en coachte vervolgens verschillende jeugdteams. Op dit moment is de heer Logtenberg actief als trainer van de herenrecreanten, is inzetbaar als scheidsrechter en draait kantinediensten. In de periode dat het Gemeenschapscentrum De Elshof ingrijpend verbouwd werd tot Kulturhus heeft de heer Logtenberg anderhalf jaar lang het schilderwerk in en rond het gebouw voor zijn rekening genomen. Dankzij de inzet van tal van vrijwilligers is het Kulturhus in 2007 officieel heropend.

4. Mevrouw M.E. de Bruijne-van Beinum (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw De Bruijne heeft zich vanaf het begin van de jaren ’90 ingezet als secretaresse-notuliste van het bestuur in het Zwolse Abbeyfieldhuis, een kleinschalige woonvorm voor mensen van 55 jaar en ouder. In haar werk toonde ze grote betrokkenheid bij het functioneren van de ouder wordende medemens. Het bestaansrecht van het Abbeyfieldhuis was gebaseerd op internationale gedragsregels die kort na de Tweede Wereldoorlog waren opgesteld. Toen na enkele jaren bleek dat de huisbewoners zich daar moeilijk in konden vinden, is besloten daar vrijer mee om te gaan en mocht het geen Abbeyfieldhuis meer zijn. Het huis is toen overgedragen aan woningbouwvereniging SAVO, later DeltaWonen.

De Stichting Seniorweb Zwolle, onderdeel van de landelijke organisatie Seniorweb, is opgericht met het doel het computergebruik door senioren te bevorderen. Mevrouw De Bruijne is een van de medeoprichters van de Zwolse Stichting en heeft zich tevens als docent, secretaris en voorzitter ingezet. Inmiddels is zij drie jaar als voorzitter van de Stichting actief die vijftig vrijwilligers telt en heeft in de afgelopen vijftien jaar cursussen voor ruim 5.000 senioren verzorgd. Mevrouw De Bruijne heeft het lesmateriaal en de website voor de Stichting ontwikkeld en houdt de website dagelijks bij. Daarnaast is zij een belangrijke schakel tussen de lokale organisatie en de landelijke vereniging en zorgt voor de wederzijdse afstemming. De landelijke vereniging heeft regelmatig een beroep op haar gedaan voor advies en deelname aan klankbordgroepen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en activiteiten

Ook beheert mevrouw De Bruijne een eigen website met gratis en door haar zelf ontwikkeld lesmateriaal en geeft zij tips op computergebied. Organisaties en verenigingen in Zwolle en de regio zijn veelvuldig door haar op weg geholpen.

5. De heer C.H. Dreuning (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Dreuning is een kleine 20 jaar vrijwillig actief geweest bij Atletiekvereniging PEC 1910 in verschillende functies. Onder meer als penningmeester, beheerder van het clubhuis en medeorganisator van de Marathon en de City Centrumloop in Zwolle. Mede dankzij zijn inspanningen heeft Atletiekvereniging PEC de indoor ‘Oostelijke Kampioenschappen’ mogen organiseren en de Nederlandse Indoorkampioenschappen.

Uit handen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie ontving de vereniging de ‘Colonel Thompson Beker’ voor het in standhouden en nieuw leven inblazen van de indoor atletiek. En als blijk van waardering kwam daar de ‘Wim de Beer plaquette’ bij, voor het voor de 25e keer organiseren van een indoor atletiektoernooi. Momenteel verzorgt de heer Dreuning inmiddels al 12 jaar het secretariaat van Biljartvereniging De Terp. De biljartvereniging werkt samen met de Stichting WijZ, een stichting die (potentieel) kwetsbare mensen uitdaagt om actief te blijven en om zelf de regie over het eigen leven te houden. Niet het biljarten bij de club is daarmee het belangrijkste, maar de onderlinge sociale contacten.

Naast zijn bestuursfunctie van secretaris is de heer Dreuning inmiddels uitgegroeid tot spil van de vereniging en organiseert hij activiteiten voor de leden. Voor mensen die om financiële redenen of vanwege een handicap niet met vakantie kunnen, organiseert hij in de zomerperiode een competitie in dienstencentrum De Terp. Daarnaast zette hij in Zwolle een onderlinge competitie op tussen de verenigingen Werkeren, De Wissel, De Pol en De Terp. Ook in de regio is hij actief en zorgt ervoor dat biljarters van De Terp zich competitief kunnen meten.

6. De heer G.F. Willems (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Willems is inmiddels 37 jaar actief als tweede bestuursvoorzitter en lid van de concertcommissie van Toonkunstkoor Caecilia. Als tweede voorzitter vervangt hij de voorzitter bij afwezigheid, onderhoud contacten bij concerten van het koor met het orkest en de beheerder van de concertzaal, maakt afspraken over de repetitieruimte en regelt vervoer en catering. Als lid van de concertcommissie regelt hij de uitvoering van de activiteiten bij concerten. Hij stelt werklijsten op met noodzakelijke concertgegevens voor bestuur en andere commissies, maakt de opsteltekening van het podium voor koor en orkest en huurt de materialen in. Ook verzorgt hij de catering en beheert de eigendommen van Caecilia.

Daarnaast is de heer Willems 12 jaar als secretaris verbonden aan de Stichting Zingen onder de Peperbus die geheel gerund wordt door vrijwilligers. Namens de stichting is hij nauw betrokken bij de organisatie van de maandelijkse oecumenische samenzangbijeenkomsten in Theater de Spiegel en de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Basiliek. Vanaf het begin zijn deze bijeenkomsten een groot succes.

De Stichting verzorgt daarnaast jaarlijks twee bijeenkomsten op de zondagmiddag en – avond voor Kerst rond de Volkskerstsamenzang in Theater De Spiegel.

7. Mevrouw A.E. Zanen-van Eeghen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Zanen heeft grote vrijwillige bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten. In het bijzonder voor de Young Women’s Christian Association (YWCA), waarvoor zij (inter)nationaal actief is. De YWCA zet zich wereldwijd in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen en organiseert daarvoor lezingen, trainingen, workshops, intervisiebijeenkomsten en evenementen.

Al jong werd zij door het werk van de organisatie geraakt toen zij in Ghana een bijeenkomst van de YWCA World Council meemaakte. Het vormt de basis van haar betrokkenheid en veelzijdige inzet sindsdien. Zij initieerde en organiseerde onder andere workshops en trainingen in Nederland, Europa en ver daarbuiten waaronder in Afrika. Daarbij stonden actuele thema’s centraal zoals discriminatie en racisme. Voorts is mevrouw Zanen vele jaren bestuurlijk actief voor de Stichting Louise van Eeghen

Lady Aberdeen Kapitaal Fonds. Een stichting die de ontwikkeling van vrouwen en hun internationale netwerkvorming steunt. In Zwolle is mevrouw Zanen jarenlang actief geweest als Lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Windesheim. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hogeschool voor Zwolle en de regio waardoor de basis kon worden gelegd voor de Vereniging VU-Windesheim. Ook voor Woonzorgcentrum IJsselheem was zij vele jaren bestuurlijk verdienstelijk onder andere als lid van de Raad van Toezicht.

In haar werk als coach hangt zij de zogenaamde Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) aan. Een wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen te coachen naar nieuw gedrag gebaseerd op zelfinzicht. Als voorzitter van de Vereniging voor ZKM-beoefenaars heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid voor de beroepsgroep in Nederland.

8. De heer G.W. Hovenberg (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De heer Hovenberg is zeer betrokken bij Zwolle en de Zwollenaren. Ook in zijn werk als directeur van Ten Hag Makelaars maakt hij zich sterk voor de ontwikkeling van stad en regio. Zo zet hij zich onder andere in voor de Stichting Stadsherstel Zwolle, Stuurgroep Centrummanagement Zwolle en de vereniging Concilium Zwolle. Daarnaast is de heer Hovenberg al bijna 25 jaar bestuurlijk verdienstelijk voor de sport in stad en regio. Zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor FC Zwolle ligt mede aan de basis van het huidige succes van PEC. Ook voor het hockey heeft hij zich ingezet. Hij heeft in korte tijd van de twee bestaande hockeyclubs ZMHC en Tempo ’41 één nieuwe club – Hockey Club Zwolle (HCZ) – weten te smeden. Hij is er als een van de drijvende krachten in geslaagd het hockey in Zwolle naar een hoger plan tillen. Met succes heeft hij geijverd voor de realisatie van het nieuwe en voor interlands geschikte sportcomplex Het Hoge Laar. Daarvan plukt heel Noord-Oost Nederland de vruchten. Uit de toekomstgerichte samenwerking met Centre of Sports & Education CSE van MBO Landstede blijkt zijn beseft van het belang te investeren in de betrokkenheid en het talent van volgende generaties.

Daarnaast is de heer Hovenberg oprichter en voorzitter van de stichting Ongeremd Talent. Deze stichting geeft mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking de kans hun talenten te ontplooien en zich waardig en gewaardeerd te voelen. Ook hiermee investeert hij in de samenleving.

9. Mevrouw B. Rohaan-Kreijkes (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Tijdens vakantiereizen met haar gezin in de jaren zeventig van de vorige eeuw, werd mevrouw Rohaan-Kreijkes getroffen door de omstandigheden van mensen in Oost- Europa. Het vormt de basis van haar grote inzet voor hulpverlening aan Oost-Europa.

Samen met haar echtgenoot zette zij op bescheiden schaal, in kerkelijk verband, vanuit Zwolle verschillende hulpacties op touw. Sindsdien is dit vrijwilligerswerk mede dankzij haar inzet uitgegroeid tot een structurele en veelomvattende hulpverlening. Zo heeft zij zich binnen de commissie Oost-Europa in Zwolle-Berkum jarenlang bestuurlijk ingezet voor hulpverleningsprojecten aan Oost- Europa, onder meer voor drinkwatervoorziening. Ook voor de Stichting Roemenië Beraad Nederland was zij actief, waarmee aan kerkgemeenschappen in Roemenië geld beschikbaar kon worden gesteld. Tevens heeft zij zich sterk gemaakt voor de restauratie van kerken in Oost-Europa. Voor haar verdiensten werd zij in Roemenië in kerkelijk verband onderscheiden.

Daarnaast was mevrouw Rohaan-Kreijkes bestuurlijk actief voor de Stichting Kinderwerk Oost Europa. Een interkerkelijke stichting die in verschillende Oost- Europese landen trainingen en opleidingen organiseert. Verder worden Vakantie Bijbel Weken georganiseerd in onder andere Roemenië, Oekraïne, Slowakije en Servië, waarmee jaarlijks zo’n 35.000 kinderen worden bereikt.

10. De heer J. Ubro (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

De kracht van de heer Ubro, lid van de Zuid-oost Molukse gemeenschap in Zwolle, ligt in het verbinden van mensen, ongeacht hun etnische en culturele achtergrond. Hij is een pionier op het gebied van integratie en samenleven en heeft daarin een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Meer dan 10 jaar voorzitterschap van de Integratieraad getuigt daarvan. Mede dankzij hem kon de raad stevig worden verankerd in de Zwolse samenleving. Hij heeft de tijd mede rijp gemaakt voor de huidige Participatieraad waarin de raad is opgegaan en waarvan hij nu nog lid is.

Ook werkte de heer Ubro mee aan de verbinding tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Zwolle. Hij heeft acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid binnen de eigen achterban bespreekbaar gemaakt door het winnen van vertrouwen en het verdienen van respect. Op die manier heeft hij ook aandacht gevraagd voor discriminatie, drugsverslaving, taalachterstand en huisvestingsproblematiek. Daarmee stimuleerde hij de sociale cohesie in de wijken en in de stad. Hij was ook jarenlang voorzitter van de stichting Stad en Welzijn, het huidige Travers. Daarnaast kwamen zijn kwaliteiten als verbinder goed van pas bij het slaan van bruggen tussen generaties, getuige zijn functioneren als externe studentencoach.

Hij is overtuigd van het belang van onderwijsparticipatie. Door zijn betrokkenheid, netwerk en inzicht in maatschappelijke verhoudingen heeft de heer Ubro zaken op de politieke agenda weten te krijgen en taboes doorbroken. Daarbij kwam ook zijn politieke ervaring van pas. Hij zet zich vanuit de eigen ervaring in voor de emancipatie van minder kansrijke mensen. Hij leeft vóór, dat met hard werken, volharding en scholing een succesvolle loopbaan mogelijk is waarbij afkomst geen rol speelt.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button