KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Gemeente wacht forse opgave in opvang Oekraïners en statushouders

Zwolle – Er zijn kwantitatieve opgaven voor vluchtelingenopvang op de kortere termijn. Maar er ligt voor gemeenten ook een uitdaging om een antwoord te geven op de meer kwalitatieve vragen die het opvangen van vluchtelingen met zich mee brengen. Hoe zorgen we voor voldoende huisvesting binnen bestaande woningvoorraad? Op welke manier gebruiken we nieuwe (flex)woningen of tussenvoorzieningen? Maken we onderwijs en zorg bereikbaar? Welke kansen of bedreigingen bieden vluchtelingen voor de regionale en/of lokale arbeidsmarkt? Dit vraagt burgemeester Peter Snijders zich af in een nota die hij stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Aantallen vluchtelingen

De nu bekende prognose is dat er op 1 juli 2023 landelijk 90.000 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners nodig zijn. Voor IJsselland betekent dit 3.700 plekken.

Regio IJsselland heeft nu in beeld dat de regio tot 1 juli ongeveer 429 plekken beschikbaar heeft voor Crisis Noodopvang. Het meest recente capaciteitsbesluit (COA/ministerie) gaat uit van 75.500 benodigde opvangplekken in AZC’s per 1 januari 2024. Voor onze regio betekent dit 1836 plekken. Met de realisatie van de Regionale Opvanglocatie (ROL) in Zwolle (300 plekken) en de (bestaande) plekken in de regiogemeenten wordt in IJsselland aan deze opgave voldaan. Ook dient er specifieke aandacht te zijn voor de realisatie van de aanvullende 148 plekken voor AMV’ers, op deze opgave heeft IJsselland op dit moment een achterstand.

Gelet op de landelijke instroom van asielzoekers moet onze regio de komende jaren naar verwachting
rekening houden met ca. 700 – 1400 te huisvesten statushouders per jaar. Deze taakstelling wordt
halfjaarlijks opgelegd en voor de eerste helft van 2023 is de taakstelling 649.

Woonversneller

Vanuit het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Oekraïne is het initiatief genomen om de bestuurlijke Kopgroep WIJS (Woonversneller IJsselland) in te stellen. Deze ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de taakstelling. De ondersteuning bestaat onder andere uit het delen van informatie waarmee vraag en aanbod beter in beeld kan worden gebracht. Daardoor kan men dreigende tekorten eerder signaleren. Ook deelt men informatie waarmee de bestaande woningvoorraad beter kan worden benut (o.a. kamerbewoning door statushouders). Bij deze opgave is tevens extra aandacht nodig voor de realisatie van huisvesting voor 106 AMV-ers in groepswoningen in 2023.

Spreidingswet en uitvoering

Voor het betere verloop van de vluchtelingenprocedures heeft de overheid een aantal instrumenten ingezet. Ëén daarvan is de zogenaamde Spreidingswet. De spreidingswet (officieel de Wet gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvang-voorzieningen) moet leiden tot een evenwichtige verdeling van opvanglocaties voor asielzoekers in alle provincies en in gemeenten. In het uiterste geval kunnen gemeenten door de staatssecretaris aangewezen worden om een AZC te realiseren.

Om niet steeds verrast te worden door veranderende aantallen vluchtelingen die asiel of toevlucht zoeken in Nederland hebben het Rijk, provincies en gemeenten in 2020 ook afspraken gemaakt over een flexibilisering van het asielsysteem. Kern daarbij is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de kansrijkheid van een asielaanvraag.

Men wil de Crisisnoodopvang door gemeenten en veiligheidsregio’s tevens zo snel als mogelijk beëindigen. Daartoe is aan het COA en de Provinciale Regietafels (PRT) gevraagd een plan op te stellen voor de overgang van de CNO-locaties naar het COA. De PRT’s zijn gevraagd om provinciale plannen op te stellen gebaseerd op het realiseren van voldoende AZC-capaciteit in de provincie. Hiervoor is door het Rijk een verdeelsleutel gemaakt per provincie. In Overijssel hebben de Veiligheidsregio’s Twente en IJsselland, in afstemming, ieder een eigen regionaal transitieplan opgesteld.

Inzet ambtenaren

Er is in 2022 een groot beroep gedaan op de medewerkers van gemeenten en de Veiligheidsregio bij het realiseren van Crisisnoodopvang en de opvang voor Oekraïners. In allerhaast zijn mensen vrij gemaakt voor het organiseren en het uitvoeren van de opvang. Zeker in het begin is dit gebeurd zonder vervanging voor de liggende taken. Bij de meeste gemeenten zijn projectorganisaties opgezet hiervoor en is in de loop van de tijd extra capaciteit vrij gemaakt voor deze taken. Ook de provincie Overijssel heeft medewerkers ter beschikking gesteld.

Vanwege de crisissituatie heeft het Rijk gekozen voor de structuur van het Veiligheidsberaad en daarmee de Veiligheidsregio’s. De burgemeesters in IJsselland besloten om een afstemmingsoverleg te houden. Dit overleg werd het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Oekraïne genoemd. Tweewekelijks zijn de burgemeesters en adviseurs van 4 maart 2022 tot en met 25 januari 2023 bijeen gekomen om besluiten te nemen en af te stemmen over de regionale aanpak. Op 25 januari jongstleden was het laatste BAO. Er is afgesproken om besprekingen over het programma Vluchtelingen vanaf februari 2023 onder te brengen bij de reguliere Algemeen Bestuursoverleggen van de Veiligheidsregio IJsselland.

Gerelateerde artikelen

Back to top button