BouwKabelkrantNieuws uit ZwolleWonen

Gemeente gaat nieuwe prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Zwolle – Vanwege de urgenties in de woonopgaven is het belangrijk om vooral gericht te zijn op de uitvoeringskracht van de bouw van woningen en deze verder te verbeteren. Dat blijkt uit een interne memo die is gestuurd naar de gemeenteraad van Zwolle.

Afspraken

Ambtenaren verwachten dat het proces om te komen tot de afspraken intensief en mogelijk ook complex zal
zijn. Ze zien dat de druk op de woonopgaven toeneemt. Dit heeft invloed op de samenhang in de driehoek betaalbaarheid – beschikbaarheid – kwaliteit. Op alle hoeken van de driehoek ligt toenemende druk, maar er is ook nog veel in ontwikkeling en niet uitgekristalliseerd.

Ze vinden het daarom van belang om het proces te laten begeleiden door een stevige inhoudelijke
procesbegeleider, met kennis van de corporaties, het woonbeleid en prestatieafspraken. Hiervoor
wordt, na goedkeuring in het Bestuurlijk Overleg tussen gemeente en corporaties, een offertetraject
opgestart. In november 2023 wordt de formele besluitvorming in de gemeenteraad verwacht over de woningbouwopgave.

Thema’s

Er is een groot aantal thema’s vastgesteld voor het beleid rond de woonopgaven. De thema´s voor de prestatieafspraken vallen onder de driehoek Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Kwaliteit.
Het gaat om overlegstructuren en monitoring, de omvang van de sociale voorraad, nieuwbouw, flexwoningen, onttrekking door middel van sloop of verkoop, een woonruimteverdeelsysteem, doorstroming, betaalbaarheid, doelgroepen (waarbij aandacht moet zijn voor elk van de te onderscheiden doelgroepen, maar ook voor de samenhang van de opgave voor het geheel van de te onderscheiden doelgroepen), de huisvesting van statushouders, de huisvesting van woonwagenbewoners, studentenhuisvesting, de uitstroom van beschermd wonen, over duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie, circulariteit, over natuurlijke wijkvernieuwing, leefbaarheid en groen,wonen en zorg en tenslotte het onderzoeken.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button