BinnenstadBouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Eigenaren Broerenkwartier kunnen straks niet meer om de gemeente heen

Zwolle – De gemeente Zwolle wil graag een voorkeursrecht aanwijzen in het Broerenkwartier, bij het voormalige V en D gebouw. Dit houdt in dat dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van de onroerende zaken binnen het aangewezen gebied, wanneer zij hun (recht op de) onroerende zaak willen vervreemden, het eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Het blijkt uit een  nota die wethouder Monique Schuttenbeld stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

De aanwijzing betekent dus niet dat de rechthebbenden verplicht worden om hun (rechten op de) onroerende zaken aan de gemeente over te dragen. Alleen indien een rechthebbende zijn eigendom of beperkt recht van plan is over te dragen, is hij/zij verplicht om het eerst aan de gemeente aan te bieden. Na een aanbod tot vervreemding aan de gemeente moet het college binnen zes weken besluiten of de gemeente in beginsel (tegen nader overeen te komen prijs en voorwaarden) wil overgaan tot aankoop.

Ziet het college van de aankoop af of beslist zij buiten de genoemde termijn (en dus te laat) om in beginsel tot aankoop over te gaan, dan is de rechthebbende vrij om zijn recht onder dezelfde voorwaarden aan een derde te vervreemden gedurende een periode van drie jaar.

Rechter

Indien het college wel op tijd een beginselbesluit tot aankoop neemt, treedt de gemeente vervolgens in onderhandeling daarover met de rechthebbende. Kunnen partijen niet minnelijk tot overeenstemming komen of
vindt de rechthebbende het onderhandelingsproces te lang duren, dan heeft de rechthebbende de mogelijkheid
om het college te vragen om binnen vier weken de rechter te verzoeken een oordeel te geven over de prijs (de
werkelijke waarde).

Door vestiging en bestendiging van een voorkeursrecht kan de gemeente de eigendomsverhoudingen in een
gebied in feite bevriezen en zo ongewenste transacties tegengaan. Zo verkrijgt de gemeente grip op de
eigendomsverhoudingen in het (toekomstige) plangebied en kan voorkomen worden dat derde partijen (meestal
ontwikkelaars) zich een grondpositie verschaffen die de (voortvarende) ontwikkeling van het plangebied in de
weg kan staan en bovendien kan leiden tot prijsopdrijving in het gebied. De gemeente kan zich door een
voorkeursrecht dus een betere uitgangspositie op de grondmarkt verschaffen voor de uitvoering van de
ruimtelijke ontwikkelingen en behoudt haar maximale vrijheid ten aanzien van de invulling van haar regierol.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button