Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden kiest voorkeursvariant voor realisatue duurzame energie

Zwolle – De leden van Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden hebben zich uitgesproken voor de gewenste opstelling voor wind- en zonne-energie in het gebied, waar zij de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. Met de realisatie van deze voorkeursvariant wil de coöperatie invulling geven aan de doelstelling voor de opwek van duurzame energie, zoals opgenomen in de gebiedsovereenkomst met de gemeente Zwolle. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen uit de regionale energiestrategie (RES) van de gemeente Zwolle en de regio West-Overijssel.

Onderzoek omgevingseffecten

Om tot deze keuze te komen heeft de coöperatie onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende opstellingsvarianten die eerder zijn samengesteld en gekozen door de leden. Bij dit onderzoek zijn effecten op de omgeving onderzocht, zoals geluid- en slagschaduwhinder, impact op ecologie en landschap, en externe veiligheid. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de leden nu gekozen voor een voorkeursvariant.

Opstelling voorkeursvariant

De voorkeursvariant bestaat uit een opstelling van drie windturbines en een zonneveld in het zuidelijk deel van Tolhuislanden, nabij bedrijventerrein Hessenpoort. Uit het variantenonderzoek is naar voren gekomen dat deze opstelling op veel aspecten beter scoort dan de vier andere onderzochte opstellingsvarianten. Dit geldt met name voor de geluid- en slagschaduwhinder op woningen, de verstoring van weidevogels en de landschappelijke
inpassing.

Gesprek met de omgeving

Voordat de leden (allen woonachtig of grondeigenaar in het gebied Tolhuislanden) hun keuze hebben gemaakt zijn in maart verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij zijn de resultaten van het variantenonderzoek gepresenteerd en besproken. Ook zijn informatiebijeenkomsten gehouden waarbij is gesproken met belanghebbenden en stakeholders uit de omgeving van Tolhuislanden en waarbij ook zij zijn geïnformeerd over de resultaten van het variantenonderzoek en over de keuze van de leden voor de
voorkeursvariant.

Vervolgstappen

In de volgende stap zal de coöperatie de voorkeursvariant voorleggen aan de gemeente ter besluitvorming. Ook zal de komende tijd met de gemeente worden afgestemd over de realiseerbaarheid van de voorkeursvariant in combinatie met de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Hessenpoort. Na een positief besluit van de gemeente zal de coöperatie starten met de voorbereidingen voor de vergunningenprocedure, een belangrijke stap op weg naar de uiteindelijke realisatie van duurzame energie in Tolhuislanden.

 “Ik heb heel veel waardering voor de leden van Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden die nu met een mooi plan komen voor de realisatie van grootschalige energie opwek. Doordat de buurt zelf de leiding heeft genomen, blijft de zeggenschap bij de mensen in het gebied. Tolhuislanden geeft hiermee een prachtig voorbeeld van het ontwikkelen van duurzame energie met lokaal eigendom. Als de plannen gerealiseerd worden, komt Zwolle een flinke stap dichterbij energieneutraal. En de leden van de coöperatie delen in de financiële opbrengsten. Een prachtige win-win situatie.”

-Wethouder Monique Schuttenbeld

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren