EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

West-Overijssel zet een volgende stap in regionale energiestrategie

Zwolle – West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie van 1,8 TWh (TeraWattuur, = 1 miljard Kilowattuur (kWh)). Dit door zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt. En dat men regionaal samenwerkt aan ruimtelijke kwaliteit en het beperken van maatschappelijke kosten. Aan participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie in Nederland duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma. Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Een stap in een langer proces

Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen. Op 1 juli dient men het in bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord.

Goed op stoom in Zwolle

In Zwolle is de afgelopen jaren al veel bereikt in de energietransitie en de plannen voor de komende jaren zijn veelbelovend. De Zwolse RES bijdrage is ca. 1/5 deel van de totale bijdrage van de RES West- Overijssel. Van alle 355 gemeenten in Nederland staat Zwolle bovenaan de ranglijst met het meeste gerealiseerde coöperatief zonnevermogen. Dit vermogen wordt voor een groot deel opgewekt door de inmiddels gerealiseerde drijvende zonneparken.
Bovendien zijn er veel lokale initiatieven voor verduurzaming en energievoorziening, zoals de initiatieven in Assendorp met 50 Tinten Groen en het Wij-bedrijf in Dieze en zijn er nieuwe initiatieven opgestart onder andere Binnenstad Duurzaam en Het Groene Zuiden.

Holtenbroek en Aa-landen

In Holtenbroek en Aa-landen gaat een grootschalige wijkaanpak plaatsvinden ter voorbereiding op de aanleg van een warmtenet via aardwarmte/geothermie.
Berkum wil als eerste wijk van Zwolle energieneutraal zijn en is een van de proeftuinen in het land waar ervaring wordt opgedaan voor andere wijken in Zwolle en Overijssel.

Wethouder Energietransitie Zwolle, Monique Schuttenbeld: “Het maakt mij trots dat we in Zwolle er met elkaar in slagen om zelf de regie te pakken op de verduurzaming van onze energievoorziening.”

“We willen dat de groene stroom in de stad blijft.” Wethouder Monique Schuttenbeld

“Inwoners moeten kunnen meeprofiteren. Blauwvinger Energie, de coöperatie Duurzaam Tolhuislanden en de vele bewonersinitiatieven in de wijken bewijzen dat we het ook echt zelf kunnen.”

Nog veel te doen

Er is ook in de rest van West-Overijssel al veel werk verzet: er zijn al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is. Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al een deel opgewekt en deels bestaan er ook concrete uitgewerkte plannen. Voor een deel moeten men de plannen nog uitwerken. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit:

Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, provincie Overijssel;
Waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel; Netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.
De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button