Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Projecten voor verbeteren kwetsbare planten en diersoorten starten

Zwolle – De provincie Overijssel wil het leefgebied van belangrijke soorten planten en dieren verbeteren. Er is een lijst met 114 aandachtsoorten vastgesteld, van mossen tot vaatplanten en van insecten tot zoogdieren. Om op de lijst te staan moet een soort in Overijssel meer voorkomen dan in andere delen van het land en het moet slecht met de soort gaan. Zoals de wilde kievitsbloem die vrijwel alleen in Overijssel voor komt of de veldleeuwerik die wel een steuntje in de rug in het agrarisch gebied kan gebruiken. Ook diverse soorten wilde bijen, waar het niet goed mee gaat, staan op de lijst. Voor het verbeteren van de soorten zijn in 2018, via twee subsidieregelingen, allerlei projectvoorstellen ingediend. De in totaal 13 indieners, waaronder professionele organisaties, vrijwilligersgroepen en particulieren, kunnen nu aan de slag.

Verschillende regelingen

Voor de ene subsidieregeling konden projecten worden ingediend voor maatregelen om het leefgebied van aandachtssoorten te verbeteren. In totaal kregen acht projectvoorstellen subsidie. De andere regeling was bestemd voor onderzoek en kennisverspreiding inzake aandachtssoorten. Dit heeft vijf gesubsidieerde projecten opgeleverd. In totaal gaat het bij beide regelingen samen om €6.00.000.

Maatregelen

De indieners komen met allerlei maatregelen zoals de aanleg en het herstel van natte percelen voor knoflookpad, kamsalamander en ringslang, akkervogelprojecten waarin bloemrijke velden en landschapselementen worden ingericht en het herstel van kleinschalig cultuurlandschap voor soorten als das en patrijs.

Voor bepaalde soorten zijn specifieke projecten ingediend, zoals nestkasten voor de kerkuil of een plan voor het verbeteren van het leefgebied van de grote vuurvlinder. Projecten voor onderzoek en kennisverspreiding zijn vaak soortgericht: kwabaal, knoflookpad, baardvleermuis, kleine ijsvogelvinder.

Brede basis

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Wat onder andere zo mooi is aan de projecten is dat de indieners ervan zo verschillend zijn. Van natuurorganisaties, stichtingen, een vogelwerkgroep tot en met particuliere grondeigenaren. Het is goed om te zien dat er in Overijssel zo’n brede basis is om de kwetsbare natuur te versterken.”

De projectindieners kunnen nu aan de slag gaan. Het budget voor de maatregelen bedraagt 500.000 euro, dat voor onderzoek en kennisverspreiding 100.000 euro. Een van de voorwaarden om subsidie voor maatregelen te ontvangen was dat het beheer voor meerdere jaren geregeld moet zijn. De provincie blijft om die reden ook contact houden met de projectindieners om straks te zien wat de projecten hebben opgeleverd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button