Nieuws uit ZwolleVoorpagina

‘Klimaat Actieve Stad’ voor gezamenlijke aanpak gevolgen overstromingen en extreem weer

Dinsdagmiddag ondertekenden 33 partijen, waaronder het Waterschap Groot Salland, gemeenten in de IJssel-Vechtdelta en de provincie, in Museum de Fundatie in Zwolle de regionale intentieverklaring “Klimaat Actieve Stad”.

Met de ondertekening verklaren de partijen met een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050. Samenwerken tussen de verschillende partijen staat daarbij voorop.

Klimaat Actieve Stad is het gevolg van op Prinsjesdag bekendgemaakte Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptie. Hierin staat het volgende:

Bebouwde kom zo inrichten om gevolgen van overstromingen en extreem weer te verminderen

De kwetsbaarheid van ons land voor de gevolgen van overstromingen en extreem weer (met wateroverlast, hitte, droogte als gevolg) neemt de komende decennia waarschijnlijk toe. Dit komt door verdergaande verstedelijking en de verwachte klimaatverandering. De kwaliteit van onze leefomgeving kan hierdoor worden aangetast. Willen we dit voorkomen, dan moeten Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gezamenlijk actie ondernemen. Met de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie anticiperen we op deze veranderingen en werken we toe naar een samenhangende aanpak. Alle partijen – op lokaal en regionaal niveau – spelen daarin een rol en worden opgeroepen om vanaf nú met deze aanpak aan de slag te gaan.

Partijen moeten klimaatbestendige besluiten nemen en waterveiligheid meenemen in ruimtelijke ontwikkeling

Het bebouwde gebied in Nederland is continu in beweging. We kiezen daarom voor een aanpak die aansluit bij die beweging en beoogt ruimtelijk beleid meer waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Hiermee willen we de gezamenlijke ambitie realiseren, dat:

  • in 2020 betrokken partijen zoveel mogelijk klimaatbestendig handelen en waterveiligheid volwaardig meenemen in hun ruimtelijke plannen;
  •  in 2050 onze bebouwde omgeving, inclusief vitale en kwetsbare objecten, zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht;
  • (her)ontwikkelingen tot ‘zo weinig als redelijkerwijs mogelijk’ extra risico op schade en slachtoffers bij een overstroming leiden.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button