Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

GLB-pilot over kievit succesvol afgerond

Zwolle – Een groep van 52 agrariërs in noordwest Overijssel heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet voor de kievit. In een pilot, uitgevoerd door Collectief Noordwest Overijssel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), is ingezet op het verbeteren van het leefgebied van de kievit in vier deelgebieden in de provincie Overijssel, namelijk Mastenbroek, Kallenkote, Wijthmen en Tolhuislanden.

Meer natuur

Dit is gedaan door het met rust laten van perceelranden, het uitrijden van ruige stalmest en het creëren van drassige plekken in het land. Inmiddels zijn de resultaten bekend en kan geconcludeerd worden, dat de kieviten inderdaad gebruik hebben gemaakt van de maatregelen. Ook waren de maatregelen voor de agrariërs goed in te passen in de bedrijfsvoering.

Collectief Noordwest Overijssel is een coöperatie van agrariërs, dat zich inzet voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waaronder weidevogelbeheer. Om maatregelen te ontwikkelen voor het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), heeft het Collectief een pilot uitgevoerd, waarbij de kievit centraal stond. Het nieuwe GLB gaat in 2023 van start en hierin spelen vergroeningsmaatregelen in de agrarische sector nadrukkelijker een rol.

Plekken

De pilotmaatregelen bestonden uit het met rust laten van perceelranden, het uitrijden van ruige mest en het creëren van drassige plekken voor de kievit. Op deze plekken kunnen de kieviten en hun kuikens voedsel vinden en kuikens kunnen zich verstoppen voor roofdieren. Weidevogelvrijwilligers hebben tijdens het weidevogelseizoen onderzocht of kieviten ook daadwerkelijk gebruik van maakten van de maatregelen. Hierbij hebben ze onder andere genoteerd op welke locaties de kieviten broedden en waar kievitgezinnen aanwezig waren. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kieviten en hun kuikens gebruik maakten van de maatregelen. Vooral rond de drassige locaties zijn concentraties van kieviten waargenomen.
Ook deden de vrijwilligers en de boeren verschillende waarnemingen van kievitkuikens nabij of in de randen.

In kaart

Met een drone zijn alle randen en drassige plekken nauwkeurig in kaart gebracht. Dit was bedoeld om uit te zoeken of de maatregelen vanuit de lucht zichtbaar zijn, zodat eventuele controles in de toekomst met satellieten uitgevoerd kunnen worden. Het bleek dat met name de randen goed waarneembaar zijn vanuit de lucht. Alle randen tezamen vormden een mooi netwerk in de gebieden, zodat de kievitkuikens altijd ergens een rand hadden om in te schuilen.

Uit de voeten

In de pilot was het ook belangrijk te onderzoeken of boeren goed uit de voeten kunnen met de maatregelen. Uit enquêtes onder de deelnemers komt naar voren dat de maatregelen goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Daarnaast was de vergoeding voor het uitvoeren van de maatregelen voor de boer in de meeste gevallen voldoende om uit de kosten te komen. De agrariërs die hebben meegedaan aan de pilot zijn over het algemeen enthousiast over de uitvoering. Collectief Noordwest Overijssel concludeert dan ook uit het afgelopen pilotjaar dat de geteste maatregelen goed hebben gewerkt op ecologisch niveau en op bedrijfsniveau.

Allerlei vogels

De uitgevoerde maatregelen zijn niet alleen van belang voor de kievit, ook voor andere weidevogels, zoals grutto, tureluur en wulp hebben de maatregelen een positieve bijdrage op het leefgebied. Maar ook andere soorten, zoals hazen, verschillende soorten insecten en planten krijgen met de uitvoer van deze maatregelen meer kans in het boerenland. Dat betekent ook dat de maatregelen uit de pilot een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, een belangrijk doel voor het nieuwe GLB.

Gerelateerde artikelen

Back to top button