EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolse gemeentebegroting 2017 ziet er gunstig uit

Zwolle – De Zwolse gemeentebegroting voor 2017 ziet er gunstig uit. Dankzij het behoedzame financiële beleid dat de gemeente Zwolle de afgelopen jaren heeft gevoerd en een aantal meevallers ontstaat er volgend jaar ruimte voor zowel eenmalige (20 miljoen) als structurele (7 miljoen) nieuwe investeringen. Ruimte die wat het College van B&W betreft vooral wordt gebruikt om een stevig fundament te leggen voor de toekomst van Zwolle, zoals beschreven in de beleidsagenda’s voor de Sociale – , de Ondernemende – , de Toekomstbestendige en de Levendige Stad.

De afgelopen jaren stonden de financiën in vrijwel alle Nederlandse gemeenten zwaar onder druk. In Zwolle waren twee forse bezuinigingsrondes nodig om inkomsten en uitgaven weer met elkaar in balans te brengen. Bezuinigingen die pijn deden, maar die ook tot veel creativiteit leidden om zaken op een andere manier voor elkaar te krijgen.

Ondanks de financieel lastige tijden slaagde de gemeente er de afgelopen jaren toch in te blijven investeren in de fysieke leefomgeving, het sociale domein en het op peil brengen van de financiële reserves. De afgelopen maanden is de financiële positie van Zwolle verder verbeterd, vooral dankzij een hogere uitkering van het Rijk en lagere rentelasten. Daardoor zijn nu ook op langere termijn de vooruitzichten verbeterd.

Strategisch investeringsplan

De komende maanden wil het College samen met de gemeenteraad een strategisch investeringsplan opstellen om de extra beschikbare middelen op een zorgvuldige en duurzame wijze te verdelen over diverse beleidsterreinen en – prioriteiten. ‘De begroting geeft weer ruimte voor nieuwe investeringen. In onze visie zouden die vooral ten goede moeten komen aan de langetermijndoelstellingen voor de ontwikkeling van Zwolle’, aldus wethouder Financiën Jan Brink. Vooruitlopend daarop stelt het College van B&W nu al voor om eenmalig geld vrij te maken voor onder andere het onderhoud van gemeentelijke gymzalen, garantiebanen voor mensen met een beperking, maatregelen voor klimaatadaptie, Veilig Thuis en Smart Zwolle.

Meer weten over de bestedingsplannen?

Impuls sociaal domein

De grootste eenmalige impuls die het College van B&W voorstelt gaat over de jeugdzorg en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (onder andere huishoudelijke hulp). Hiervoor komt als het aan het College ligt volgend jaar eenmalig 3 miljoen euro extra beschikbaar.
De uitgaven in het sociale domein omvatten zowat de helft van de totale gemeentebegroting. Het budget dat Zwolle voor de uitvoering van deze taken krijgt van het Rijk is echter lager dan de feitelijke kosten. Door vernieuwing en verbetering van tal van werkwijzen en structuren moeten deze kosten op termijn teruggedrongen worden. Deze transformatie is volop in gang gezet, maar het blijkt veel tijd en energie te kosten om tot het gewenste resultaat te komen. Vasthoudend aan de uiteindelijke bezuinigingsopgave, wil het College daarom een eenmalige impuls geven aan de transformatie waardoor onder andere zorg beter op maat wordt geleverd en de instroom van burgers naar duurdere voorzieningen en behandelingen wordt beperkt.

Blijvend behoedzaam

Ondanks de gunstige vooruitzichten blijft het College vasthouden aan een behoedzaam financieel beleid. Een aantal belangrijke uitgavenposten, zoals voor bijstandsuitkeringen, heeft de gemeente immers maar beperkt in de hand. Bovendien valt niet te voorspellen wat het volgend jaar te vormen nieuwe kabinet voor de gemeenten in petto heeft. Maar er is zeker ruimte om nieuwe kansen te benutten en voortvarend te werken aan een duurzame toekomst voor de stad.
De gemeenteraad praat vrijdag 11 november over de begroting. Aan het eind van de dag vindt hierover besluitvorming plaats. Voorafgaand is er op maandag 31 oktober vanaf 18.45 uur een informatiemarkt/hoorzitting in de raadzaal waar ingesproken kan worden.

Begroting 2017 bekijken

Gerelateerde artikelen

Back to top button