EconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwols college kiest focus om ambities sneller uit te voeren

Niet alles kan tegelijk: kiezen en ruimte maken

Zwolle – Het college van B en W in Zwolle gaat steviger inzetten op uitvoering van plannen uit het coalitieakkoord “Samen voor een waarde(n)volle toekomst”, zoals het versterken van de sociale basis, energietransitie, investeren in cultuur, wonen en de kwaliteit van de stad.

Om hiermee vaart te maken en daarnaast in te kunnen spelen op urgente thema’s als bestaanszekerheid, kansengelijkheid, de opvang van vluchtelingen en de mobiliteitstransitie wil het college focus aanbrengen en keuzes maken om financiële ruimte te scheppen.

Niet alle plannen en ambities die de afgelopen jaren zijn geformuleerd kunnen tegelijk waargemaakt worden met de beschikbare gelden en menskracht. Daarom gaat het college kritisch kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe wensen en de noodzaak om door te gaan met lopende plannen die nu nog met tijdelijk geld worden uitgevoerd. Dit schrijven B en W in de vandaag gepresenteerde Perspectiefnota 2024 – 2027.

Focus kiezen

“We hebben in het coalitieakkoord veel plannen en wensen voor de stad geformuleerd en de opgaven zijn groot. Nederland heeft te maken met een wooncrisis en een stikstofcrisis, met snel stijgende prijzen en er woedt een oorlog in Europa. De gevolgen daarvan merken we ook in Zwolle en zijn extra reden om goed naar onze ambities te kijken. Die moeten qua geld én voor de organisatie behapbaar zijn”, aldus wethouder financiën Paul Guldemond. “Daarom gaan we scherper kiezen waarop we ons wel richten en waarop niet en wat daarvoor nodig is aan geld en capaciteit. Zodat we toegerust zijn voor de vraagstukken die nu en straks op ons af komen.”

Een (t)huis voor iedereen

‘Een (t)huis voor iedereen’ is één van de drie speerpunten van dit college, naast ‘iedereen doet mee’ en ‘duurzame ontwikkeling’. Betaalbare woningen zijn essentieel voor bestaanszekerheid. Het college is zich dan ook zeer bewust van de urgentie om woningbouw mogelijk te blijven maken, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Daarbij is mobiliteit belangrijk. Daar leggen B en W de focus op verkeersoplossingen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de stad en gebiedsontwikkelingen (o.a. Spoorzone, Stadshart en Oosterenk) en die zorgen dat de stad leefbaar en goed bereikbaar blijft. Denk aan mobiliteitshubs, de herinrichting van de singelzone tot 30 kilometerweg en aan andere parkeerregels.

Iedereen doet mee

Bij de sociale opgave van de stad hoort participatie, een verzamelnaam voor werk, vrijwilligerswerk en dagbesteding. Het college wil de stap naar werk vanuit de bijstand steviger organiseren, zodat iedereen die mee kan doen ook daadwerkelijk meedoet en niet langs de kant hoeft te staan. De werkgevers in de regio hebben immers de arbeidskrachten hard nodig. Het college verwacht dat een grotere arbeidsparticipatie ook een gunstig effect kan hebben op bestaanszekerheid, armoede en jeugdzorg. De wethouder: “Dat past in de beweging die we eerder al hebben ingezet en het helpt ons om binnen de bestaande zorgbudgetten te blijven.”

Economie

Economie en arbeidsmarkt zijn thema’s die zich weinig gelegen laten liggen aan gemeentegrenzen. Het college wil die daarom nog meer op regionale leest gaan schoeien. Bij het verduurzamen van de Zwolse economie blijft het accent liggen op circulariteit (hergebruik) en bedrijfsterreinen, waarbij meer afstemming tussen overheid en ondernemers gewenst is. Goed ondernemerschap is immers ook rekening houden met wat er op ons afkomt.

Ruimte maken

Om de ruimte te scheppen die nodig is om de ambities uit het coalitieakkoord én actuele vraagstukken goed op te kunnen pakken gaan B en W kritisch kijken naar nieuwe plannen en lopende programma’s waarvoor extra geld nodig is. Dat houdt in dat er in de begroting voor 2024 – die dit najaar wordt vastgesteld – alleen ruimte is voor nieuw beleid als dat echt noodzakelijk is én er structureel geld voor vrijgemaakt kan worden.

Paul Guldemond: “Lopende zaken waarvoor nu alleen tijdelijk geld geregeld is, worden in beginsel niet doorgezet. In de aanloop naar de begroting gaan we daarom alle programma’s en ontwikkelingen waarvoor nieuw geld nodig is tegen het licht houden.”

“We gaan alle programma’s en ontwikkelingen waarvoor nieuw geld nodig is tegen het licht houden.” Wethouder Paul Guldemond

 

Het college prijst zich gelukkig dat zoveel Zwollenaren betrokken zijn bij hun omgeving, naar elkaar omzien en initiatief nemen om dingen aan te pakken. De wethouder: “We beseffen dat dit ook inzet vergt van onze kant. Neem de buurtplannen voor wijkverbetering en energiemaatregelen in Dieze en Assendorp. Dat soort bewonersinitiatieven dragen we een warm hart toe en willen we als gemeente mogelijk blijven maken.”

Strategische Investeringsagenda

In grote lijnen ziet het financieel perspectief er voor de periode tot 2027 robuust uit. Zelfs met een stevige buffer is er een surplus van 16 miljoen euro. Het college wil dat 50/50 opzij zetten in de reserve voor incidentele investeringen en in de Strategische Investeringsagenda. Daar moet sowieso 40 miljoen euro extra in om de stedelijke ontwikkeling de komende jaren in goede banen te leiden en om cofinanciering van het Rijk en andere overheden niet mis te lopen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren