Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwolle investeert 10 miljoen in 2019; hier gaat het naartoe

Audio: Interview met Wethouder Financiën Klaas Sloots

Zwolle –  Het Zwolse college van burgemeester en wethouders wil  het komende jaar 10 miljoen euro investeren om de stad ‘sterker en completer’ te maken. Dit werd dinsdagmiddag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de begroting voor 2019. Het geld gaat onder meer naar zorg, duurzame energie, de arbeidsmarkt, Spoorzone en mobiliteit. Dit zijn de belangrijkste plannen op een rij.

(Foto’s zijn slechts sectorvoorbeelden. De investeringen gaan niet één op één rechtstreeks naar de op de foto’s afgebeelde organisaties , straten enz.)

Foto’s: © Peter Denekamp

Zorg – extra geld

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Ook de bekostiging van jeugdzorg ligt sinds die datum op het bordje van de gemeenten. In Zwolle gaat zo’n 300 miljoen euro naar deze zorg. De gemeente zet in op zorg dichter bij de inwoners met behulp van de Sociale Wijkteams. Deze 1e lijns- en preventieve hulp is dan wel goedkoper dan de meer specialistische hulp maar tegelijkertijd blijkt dat hierdoor het aantal hulpaanvragen groeit. Voor 2019 wordt daarom extra geld beschikbaar gesteld om die extra hulpvragen in de jeugdzorg en de Wmo te kunnen bekostigen. Om de benodigde zorg ook in de toekomst te kunnen bieden, blijft Zwolle inzetten op omschakeling naar lichtere en preventieve vormen van zorg en hulp. Het effect hiervan zal pas over een aantal jaar zichtbaar worden.

Zonnepanelen op daken

 

Energie – 900.000 euro

Zwolle wil in de toekomst al zijn energie duurzaam opwekken en in 2050 energieneutraal zijn. Wijk voor wijk moeten panden worden geïsoleerd en de warmtevoorziening worden verduurzaamd. Ook investeert Zwolle in energiewinning uit aardwarmte (geothermie). Om de energieambities te verwezenlijken, wordt in 2019 € 900.000 extra uitgetrokken.

Hanzeland – 600.000 euro

In Spoorzone / Hanzeland wil Zwolle de komende jaren extra functies toevoegen, zodat het gebied zich verder kan ontwikkelen tot een levendig en dynamisch gemengd gebied. De plannen voor invulling van het gebied worden stap voor stap concreter. Om een doorontwikkeling van Spoorzone / Hanzeland mogelijk te maken, wordt € 600.000 extra uitgetrokken.

Stedelijk

Op veel plaatsen gaat de schop in de grond en wordt gebouwd aan het stedelijke Zwolle van de toekomst, zoals in het winkelgebied Dieze-Brink. Ook worden voorbereidingen getroffen voor andere projecten, zoals Weezenlanden-noord en de Hanzebadlocatie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in goede, energieneutrale scholen.

Human capital

Om al het in Zwolle aanwezige talent te kunnen benutten in de groeiende en veranderende economie, is het belangrijk om te investeren in de ‘human capital agenda’ van Zwolle. Bovenop de bijdrage van de gemeente (€ 1,1 miljoen), dragen ook de partners zoals de regio en de provincie bij.

Nieuwe Zwollenaren – 500.000 euro

Een gerichte aanpak wordt ingezet voor ‘nieuwe Zwollenaren’ (statushouders). Met onder meer maatwerk, taallessen en goede begeleiding naar werk, wordt een forse uit-stroom naar banen beoogd. Zwolle loopt daarmee voorop in de plannen van minister Koolmees en trekt in 2019 € 500.000 extra uit.

Foto: © Peter Denekamp

Mobiliteit – 750.000 euro

Een stad die groeit en verstedelijkt, moet inzetten op een blijvend goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In 2019 worden een reeks knelpunten aangepakt, veelal samen met de provincie. De gemeente draagt in 2019 € 750.000 bij.

Organisatie

Ook wordt in een groeiende stad steeds meer gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Die ontwikkelt daarom volgend jaar mee voor een goede dienstverlening aan de burger.

De volledige begroting staat op de website, www.zwolle.nl/beleidscyclus. De begroting wordt voorgelegd aan de raad en besproken in de raadsvergadering van 9 november aanstaande.

Waar komt die 10 miljoen ruimte vandaan?

Het financieel perspectief voor de komende jaren kent mee- en tegenvallers. Structureel ontvangt Zwolle minder van het Rijk door lagere uitkeringen vanuit het gemeentefonds en neemt het beroep op jeugdzorg en Wmo-zorg toe. Daar staat tegenover dat door de aantrekkende economie de inkomsten uit bouwleges en OZB toenemen en het tekort op de bijstand afneemt. Per saldo kan Zwolle de komende jaren blijven investeren. De tariefsverhoging van gemeentelijke lasten is komend jaar in lijn met de inflatie 2,7%, met uitzondering van de parkeer- en toeristenbelastingen: deze stijgen in 2019 niet.

Luister hier naar het interview met Wethouder Financiën Klaas Sloots

Gerelateerde artikelen

Back to top button