EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle gaat 9 miljoen besteden in de stad

Zwolle – Dinsdagmiddag heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Perspectiefnota 2017-2020 gepresenteerd voor de stad Zwolle.  Hierin worden de plannen bekend gemaakt voor de komende jaren. Het stadsbestuur kan 12 miljoen euro extra besteden. Hiervan wordt meer dan 9 miljoen geïnvesteerd in de stad. We hebben deze bestedingsplannen van het belastinggeld voor u op een rijtje gezet. Het gaat hier om bestedingen naast de reguliere uitgaven van de gemeente voor bijvoorbeeld het beheer van wegen (openbare ruimte) en sociaal beleid. Het college biedt de plannen aan de gemeenteraad aan. Deze neemt hierover een besluit op 27 juni 2016.

Meerjarige structurele bestedingen

bedragen per jaar in euro’s

Participatie raad Zwolle – 60.000

Onkostenvergoeding voor leden van onafhankelijk adviesorgaan voor gemeente Zwolle

Afdeling bijstand- en schulddienstverlening – 265.000

Structurele uitbreiding aantal medewerkers om toenemende aanvragen voor bijstand en schuldhulp te kunnen verwerken.

Bewegingsonderwijs huisvesting – 185.000 per jaar

In begroting 2015 is per abuis geen rekening gehouden met onkosten voor bewegingsonderwijs. Voor bestaande verplichtingen wordt nu structureel extra geld uitgetrokken: Hengeveldcollege en Enkschool 122.000 en 3 gymlokalen bij Het Anker 63.000

Van der Capellen Scholengemeenschap – PM

De school aan de Lassuslaan in Zwolle heeft meer ruimte nodig om leerlingen te huisvesten. Er wordt nog gekeken hoe dit gerealiseerd gaat worden. Mogelijke oplossingen kunnen variëren van renovatie, vervangende nieuwbouw en uitbreiding op de bestaande locatie aan de Lassuslaan of nieuwbouw elders. De kosten zijn afhankelijk van gekozen optie.

Vervanging kunstgrasvelden – 50.000

De komende jaren moeten er gemiddeld genomen twee kunstgrasvelden per jaar worden vervangen. Dit kost per veld gemiddeld 26.000. Het gaat om vervanging van de toplaag. De afschrijvingstermijn wordt teruggebracht van 15 naar 10 jaar en soms 12 jaar.

Oninbare vorderingen –  100.000

Er is structureel 100.000 beschikbaar per jaar om oninbare vorderingen te compenseren. Jaarlijks blijven de oninbare vorderingen de 200.000 te overschrijden. Daarom wordt voorgesteld deze post met nog eens 100.000 op te hogen per jaar.

Meerjarig incidentele bestedingen

bedragen eenmalig in euro’s

Verduurzaming schoolgebouwen – 50.000 per jaar in 2017 en 2018

Deze bedragen zijn bedoeld voor het in beeld brengen van de duurzaamheidssituatie van de schoolgebouwen en het begeleiden van het proces om voorzieningen in dit kader te treffen. Daarnaast zal ingezet worden op een educatief programma in de scholen.

Binnenstad transitie / ontwikkeling –  ca. 1 miljoen per jaar in 2017 en 2018

De binnensteden in Nederland, en dat geldt ook voor Zwolle, staan voor een transitie. De recente problemen in de retail onderstrepen dit. De trend is dat er meer mensen komen wonen in binnensteden, dat er meer bedrijvigheid naar de binnenstad komt en dat er compactere, kleinere winkels komen. Vorig jaar is gestart in het Broerenkwartier met een transitie. De gemeente speelt een actieve rol in het ondersteunen, verleiden, verbinden en onderhouden van een netwerk met eigenaren, initiatiefnemers en investeerders, dat moet leiden tot concrete projecten op korte en lange termijn. Voor de voortzetting van capaciteitsinzet, inzet van externe expertise en om investeringsruimte, verwacht het college 1 miljoen euro nodig te hebben per jaar. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe die 1 miljoen per jaar precies wordt ingezet. De plannen en kansen worden immers samen met betrokken partijen uitgewerkt om tot gezamenlijke of elkaar versterkende investeringen te komen.

Invoering Omgevingswet – 250.000 (2017) en 395.000 (2018)

Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. De invoering van de wet vraagt om een programmatische aanpak binnen de gemeente waarvoor extra geld nodig is.

Fiets parkeren in de Spoorzone –  3.500.000

De uitgewerkte plannen liggen er al voor meer en betere fietsparkeermogelijkheden rondom het station / spoorzone. Het eindbeeld valt echter duurder uit dan verwacht. De helft moet betaald worden door het Ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit. Voor het andere deel is een extra investering nodig van 3,5 miljoen.

Aanjagen gebiedsontwikkeling Spoorzone – 1.500.000

Voor de Spoorzone zijn ambities benoemd: versterken regionale positie als het stedelijk knooppunt, volwaardiger onderdeel van de stad maken, meer bruisende stedelijke activiteiten, de Spoorzone als energieleverancier. Voor het stevig op gang brengen van de gebiedsontwikkeling zijn binnen het Investeringskrediet Spoorzone geen middelen gereserveerd. Voor het samen met partijen opstellen van een gebiedsvisie, het optimaal faciliteren van (vastgoed) initiatieven, het inspireren en stimuleren van activiteiten in de Spoorzone (zachte laag) en het bevorderen van duurzaamheid (klimaat actieve stad) is in 2016 en 2017 aanvullend budget nodig.

Apparaatskosten versnellingsactie sociale huurwoningen – 190.000 2017 en 2018

De gemeente Zwolle gaat samen met Delta Wonen versneld in totaal 400 sociale huurwoningen bouwen. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeente. Om geschikte locaties te vinden voor deze in eerste instantie 300 woningen moeten veel kosten worden gemaakt. Dit komt door een nieuwe manier van samenwerken van de gemeente met de woningbouwvereniging. De kosten bleken hoger dan geraamd. Daarom wil het college hier nu 190.000 extra voor uittrekken. Temeer daar de samenwerking heeft geresulteerd in 100 extra woningen dan in eerste instantie gepland.

 

Incidentele bestedingen

bedragen eenmalig in euro’s

Regie en inzet woongerelateerde overlast (voorheen bijzondere doelgroepen) –  54.000

Tot 2017 betalen woningcorporaties een bijdrage aan de gemeente voor een aanpak van woon gerelateerde overlast. Daarna komt deze bijdrage te vervallen. Ondanks dat de aanpak van woongerelateerde overlast via de Sociale Wijkteams al vruchten afwerpt moet er toch beoordeeld worden of nog een aparte inzet voor de multiprobeem huishoudens nodig is. Tegelijkertijd zijn er andere meldingen die vragen om een persoonsgebonden aanpak, zoals ex gedetineerden, veelplegers, overlast gevende jongeren. Hiervoor wil Zwolle eenmalig 54.000 uittrekken om te kijken of dit anders opgelost kan worden.

Participatie bevorderen van mensen in bijstand en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt –  750.000

Zwolle kent een behoorlijke toestroom van nieuwe mensen in de bijstand. Om deze mensen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces of een andere vorm van participatie in de samenleving is een verhoogde inzet en snellere ontwikkeling van instrumenten nodig om de gewenste match tot stand te brengen.

Integratie statushouders – 115.000 (€ 70.000 voor integratie en € 45.000 voor capaciteit)

De vestiging van extra statushouders in onze stad, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Eritrea, vraagt een extra investering in de integratie van deze ‘nieuwe Zwollenaren’. Ten behoeve van de (arbeids)participatie en integratie is extra inzet vanuit de sociale wijkteams en de afdeling WRA (Werk, Re-integratie en Arbeidstoeleiding) nodig. Deze extra inspanning wordt bekostigd uit de extra middelen die Zwolle ontvangt voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Voorbeelden van kosten zijn bijvoorbeeld ook de huur van ontmoetingsruimte, sportfaciliteiten, vervoer, materialen, vrijwilligersvergoedingen om de nieuwe Zwollenaren mee te laten doen aan sport, cultuur en ontmoeting.

Huisvesting statushouders – 1 miljoen

De gemeente heeft een opdracht vanuit de overheid om extra statushouders te vestigen. Met woningcorporaties is al afgesproken dat er jaarlijks 100 extra woningen in de flexibele schil hiervoor bestemd zijn en dat er gekeken wordt naar 100 extra te realiseren semi permanente woningen. De gemeente wil 1 miljoen beschikbaar stellen ten behoeve van projecten met een onderscheidend en/of innovatief karakter of die projecten die in belangrijke mate bijdragen aan oplossing van het huisvestingsvraagstuk in de stad. Het gaat hierbij dan om commerciële vastgoedpartijen die water bij de wijn moeten doen om panden bijvoorbeeld om te bouwen en ook een lagere huurprijs krijgen en dus moeten desinvesteren.

Woonvisie aanpassen –  100.000

Er zijn na de voltooiing van de locatie Weezenlanden, Kraanbolwerk, Prinsenpoort, Kamperpoort en Bageijneweide nog maar weinig makkelijke bouwlocaties in de stad. Toch is er marktvraag. Deze kan deels worden opgevangen door transformatie van kantoorpanden in Hanzeland naar woonappartementen. Maar ook blijft er vraag naar andere woonvormen waar ook grond voor nodig is. Marktonderzoek moet de woonvisie bijstellen. Daar is 100.000 voor nodig.

Kansen voor Zwolle benutten – 90.000

Zwolle is een economisch, sportief en maatschappelijk succesvolle regio. Is het verleden zijn er kansen geweest die door gebrek aan een financiële noodzakelijke impuls niet benut zijn. Zwolle wil daar nu voortvarender in zijn. Hiervoor denkt men 90.000 nodig te hebben.

Dorpsplan Wijthmen –  PM

Voor de leefbaarheid van Wijthmen is woningbouw van het grootste belang. Het doel is dat er een ontwikkeling wordt gerealiseerd met een diversiteit aan woningtypen die het karakter van een dorps woonmilieu krijgt. Zodra de plannen meer concreet zijn wordt gezocht naar marktpartijen die een deel van woningbouw zouden kunnen ontwikkelen. Om een en ander financieel haalbaar te maken zijn extra middelen nodig. De hoogte daarvan is afhankelijk van de uitkomst van de nog op te stellen grondexploitatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button