Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport

Zwolle – De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de versterking van de IJsseldijk Zwolle-Olst aan te geven of en hoe de ruimte in de veiligheids- normen gebruikt wordt bij het ontwikkelen van lokale oplossingen. Zij adviseert niet alleen te kijken naar (deel)trajecten maar ook naar de effecten van de gehele dijk.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili- eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besluit over het project.

Het project

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de dijk langs de oostzijde van de IJssel tussen Zwolle en Olst over een lengte van bijna 29 km versterken. De dijk voldoet niet meer aan de geldende veiligheidsnormen. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over het Projectplan Waterwet, onderzoekt het Waterschap de gevolgen voor het milieu en de omgeving in een milieueffectrapport. De provincie Overijssel heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het op te stellen rapport.

Het advies

De Commissie m.e.r. constateert dat de notitie reikwijdte en detailniveau al een goede basis biedt voor het onderzoek in het milieueffectrapport.

Zij adviseert om in het rapport aan te geven of en hoe de ruimte in de veiligheidsnormen gebruikt wordt bij het ontwikkelen van lokale oplossingen.

Het project is onderverdeeld in een groot aantal (deel)trajecten. Per traject worden ver- schillende mogelijke dijkversterkingen onderzocht, zoals grondbermen, kleilagen en damwanden. De Commissie adviseert om niet alleen per deeltraject de effecten te be- oordelen. Door ook te kijken hoe combinaties van (deel)trajecten scoren op bijvoorbeeld landschappelijke effecten, ontstaat een totaal beeld van de effecten van de nieuwe dijk op de omgeving.

Tot slot vraagt de Commissie om in het rapport aandacht te besteden aan de tijdelijke hinder bij de aanleg en de volgorde van realisatie van de (deel)trajecten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button