Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Themadebat gemeenteraad over Stadsontwikkeling

Zwolle – Maandagavond 16 januari was de gemeenteraad van Zwolle in debat bijeen over de Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling.

Als eerste was er een inspreker die zich hard makte voor de Stichting ‘Zending Nieuw Leven’, Jan Bos. Ook Swollwacht beriep zich in haar bijdrage op deze stichting. Ze is ontstaan in een woonwagenkamp in Stadshagen, dat later opgeknipt is. Vanaf dat moment kreeg de succesvolle stichting als compensatie van de gemeente een loods toegewezen op de Holtenbroekerdijk. Haar werkzaamheden zijn het brengen van goederen, voedsel en huisjes naar arme gebieden in Roemeni√ę. Nu gaat de gemeente bouwen op de Holtenbroekerdijk en dreigt de Stichting haar loods kwijt te raken. Zij wil hierover een beter gesprek hebben met de gemeente dan tot nu toe. Wethouder Monique Schuttenbeld zegt dat grif toe.

De VVD zette zich, zoals al eens eerder, in voor meer passende woningen voor gezinnen, met name huisjes met tuinen. Zij denkt dat het een fout is te denken dat het vooral senioren zijn die willen en zouden moeten doorstromen naar kleinere woningen. Zij wil niet dat er nog een onderzoek komt, de onderzoeken zijn al gedaan. Van haar hoeft Zwolle niet het beste jongetje van de klas te worden met vergroening. Ze is er voorstander van kamers aan te bieden met bijvoorbeeld een hospita voor kwetsbare jongeren. De uitbreiding van de N35 vindt zij prima, maar het verkleinen van de Ceintuurbaan lijkt haar een nieuwe flessenhals op te leveren.

GroenLinks wil dat er voor iedere Zwollenaar een passende woning is. Er komen nu snel 288 flexwoningen. Dat is geen eenvoudige opgave. Andersoortige woonvormen, zoals wooncoöperaties, zitten in de lift. Hier zou een burgerpanel over moeten komen. Rond het gebied van de IJsselcentrale moet een natuurwaarden onderzoek komen, vindt zij. Zwolle moet klimaatstad 2040 worden. Huurders die zelf willen verduurzamen moeten dat kunnen. Parkeerhubs rond de stad juicht zij toe, evenals het autoluw maken van de stad. De inzet op spoorverbindingen is daarbij een goede zet, vindt zij. Wel wil zij voorkomen dat er te veel verschillende spoorlijnen komen die voor versnippering zorgen, waarbij men bij het overstappen te veel poortjes ziet.

De PvdA heeft het over de prestatieafspraken met woningcorporaties. De betrokken organisaties komen de afspraken niet na, zegt zij. Een debat daarover in februari/maart vindt zij nog te kort dag. Bij flexwonen wil zij weten wat de juridische status is van de bewoners, komen zij niet op straat te staan wanneer het contract afloopt? Ook op de locatie Shell/Quickfit/Kringloop ziet zij dat het aandeel sociale huurwoningen te laag is.

D66 ziet dat de groei van de stad een kans is om haar mooier, groener, duurzamer en inclusiever te maken. De urgentie voor betaalbare woningen en natuurbescherming is hoog, zegt zij. In 2020-2022 is er uitvoerig onderzoek gedaan, en komen er vele woningen, voornamelijk in de ‘restruimte’. D66 vraagt zich af wanneer dit wordt uitgevoerd. 1100 woningen toevoegen vindt zij een goed plan. Zij is een voorstander van woonco√∂peraties en wil daarvoor graag een stappenplan. Het past bij de participatiegedachte. Ze luidt de alarmklok over de plannen bij Harculo, omdat dit bij een Natura2000 gebied ligt. Zij is blij met mobiliteitshubs en het STOMPSTOMP-principe.

De SP wil dat de gemeenteraad aan de voorkant input kan leveren over het denkproces rond volkshuisvesting. In de stukken staat dat de woningcorporaties preferente (voorkeurs-) partners zijn, dat vindt zij te weinig. Woningen moeten niet kunnen worden verkocht op de markt. ook na 25 jaar moeten de woningen beschikbaar blijven voor sociale huur. Mensen die een flexwoning krijgen moeten niet op straat kunnen komen te staan.

De PvdD vindt het heel erg belangrij dat de natuur op het Harculo-gebied behouden blijft. Niet alleen zouden er vele bewoners komen, zij nemen ook nog vele huisdieren mee. Dat is slecht voor het  gebied. De plannen op Hessenpoort zijn een bedreiging, onder andere voor de weidevogels in het gebied. Ze vraagt aan de wethouder hoe de belangen daar worden beschermd. Ze wil graag windturbines op kleinere locaties, bijvoorbeeld langs de A28. Opening van Lelystad Airport wil zij voorkomen zolang vliegen nog niet schoon is. Wanneer het vliegveld er eenmaal is, zal het ook gebruikt gaan worden, vreest zij.

De ChristenUnie prijst de voortvarendheid van de plannen. Ze is blij met de toegekende rijksgelden en de ontwikkeling naar een fietsstad, en de prachtige stadskern. Mensen moeten zich in Zwolle vrij voelen om dingen te doen. De kwaliteit komt echter niet vanzelf. Zij wil dat maatschappelijke organisaties in de wijk kunnen blijven, ook wanneer daar gebouwd gaat worden. Wat betreft woonco√∂peraties is zij bang voor ‘onbekend maakt onbemind’, en wil zij hiervoor aandacht voordat het onderzoek hierover opstart.¬† Een waterberging vindt zij belangrijk voor de klimaatadaptatie.

Het CDA maakt zich opnieuw hard voor de verkeersveiligheid bij de kruising Willemsvaart. Zij maant tot snelheid. Volgens de wethouder is dit lastig, omdat de situatie is ontstaan in een tijd dat men dit wel voldoende veilig vond, en duurt het niet lang voordat de ondernemer waar het over gaat weg gaat. Het CDA is verder blij met de voortvarendheid op het woningbouwprogramma. Ze ziet de noodzaak om snel te beginnen. Woningcorporaties zouden volgens haar complexen kunnen opkopen van ontwikkelaars, om zo sociale woningen toe te voegen. In een reactie van de andere partijen lijkt dat wel duur te zijn.

Volt heeft een gloedvol betoog over het leren van ervaringen van elders voor de stad. ‘Wonen zoals in Wenen’. Is wonen een luxe geworden, vraagt zij zich af. Ze is trots dat er voor veel mensen een woning is, maar het is niet genoeg. Woningbouw is nog te veel een verdienmodel. Met woonco√∂peraties zonder winstoogmerk zou men meer kunnen doen. Zelf bouwen is een oplossing, maar daar is wel een steunpunt voor nodig.

Reactie wethouder Gerdien Rots

Wethouder Rots zegt dat de woonwensen in de volle breedte worden bekeken. Nog nooit  heeft Zwolle zo veel aan rijksbijdragen meegekregen, bijvoorbeeld voor de MIRT. Doorgaan op de oude voet met mobiliteit is geen optie.

Voor de maatschappelijke organisaties in de wijken gaat zij kijken wat mogelijk is. Aandacht voor het Natura2000 gebied bij Harculo, IJsselcentralegebied vindt zij terecht. Er is een quick-scan geweest en nu gaat men verder kijken wat  er kan in het gebied. Mogelijk komt er nog een natuuronderzoek van de provincie achteraan, dat zou gaan over de soortenrijkdom daar, en wat deze nodig heeft. Ook is er een onafhankelijk ecoloog in dienst  bij de gemeente Zwolle.

Wat betreft het gebied ten noorden van de vecht speelt er veel, waaronder de contacten met omliggende gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Dat wordt goed afgestemd.

Tenet heeft gevraagd om uitbreiding van het energienet, en dat gaat versneld gebeuren met provinciale invulling. Bij de kringlooplocatie Nieuwe Veerallee is er verontreiniging gevonden in de boden, waardoor het niet lukt om 50% goedkope woningen te bouwen. 40% lukt nog wel.

Het idee voor een station op Zwolle Zuid staat bij wethouder Rots op het netvlies en gaat men  naar kijken.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Wethouder De Jong zegt dat het goed is om door te stromen, en het aantal bewoners van een huis is de afgelopen jaren verdund van 4 naar 2 personen. De beschikbare woonruimte zou beter benut kunnen worden. Daar is een brede blik voor nodig. Zij is trots op het toevoegen van 288 flexwoningen van goede kwaliteit. Huurders moeten een contract krijgen met bescherming van hun woonzekerheid.

Een doelgroep met interesse voor wooncoöperaties meldt zich al. 20% sociale huur is het doel, veranderen hiervan zou vertraging betekenen. Woningbouw door private partijen is niet de kant die het college op wil.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op de publieke tribune van het gemeentehuis en de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Op deze laatste plek is ok de livestream te zien, en later terug te kijken, Tevens zijn hier de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button