Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Meer dan 40 besluiten in gemeenteraad

Zwolle – Maandagavond 13 maart 2023 was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er waren meer dan 40 agendapunten en subagendapunten om een besluit over te nemen.

Als eerste was inspreker Harrold Kuiper aan het woord. Hij sprak in namens de partij 50+ Overijssel, en wil graag dat er opnieuw verkiezingsborden worden geplaatst in Zwolle, omdat het de aandacht trekt en mensen waarschijnlijk motiveert om zich te informeren in de verkiezingen en te gaan stemmen. Het is nu nog kort dag om te realiseren, maar hij zegt: Nieuwe ronde nieuwe kansen.

Mini-debatje over Right to Challenge voor inwoners

De vergadering besluit om bij het agendapunt over inwonersinitiatieven en Right to Challenge een mini-debatje in te voegen, een zgn. twee minuten debat. Dat is toegestaan volgens de reglementen. D66 diende het voorstel hiervoor in en mag dus beginnen. Bij het Right to Challenge mogen inwoners een plan van de gemeente overnemen wanneer zij denken ‘dat kan ik beter/goedkoper/slimmer’. Het uitdagen moet blijven volgens deze partij, ook al komt het minimaal voor. De initiatievenmakelaar is nodig om de  kloof tussen inwoners en overheid te dichten. De proefperiode van het Right to Challenge moet in ieder geval goed geëvalueerd worden.

Alle andere partijen deden ook hun zegje, maar dat leek heel erg op wat D66 al vermeldde. Volgens wethouder Michiel van Willigen, die hierover gaat, hebben veel mensen veel ideeën, die ook bruikbaar zijn. Toch heeft het beleid van dit moment op het Right to Callenge niet de gewenste resultaten. Dat komt vooral omdat de ideeënmakelaar voorheen ingebed was in de ambtelijke organisatie en daardoor ‘verdwaalde’ in de wandelgangen. Nu komt er een initiatievenmakelaar van buiten en dat moet betere resultaten geven.

Binnen de gemeentelijke organisaties zijn er ook ideeëntafels en die doen goed werk. Voorbeelden van projecten die goed lopen zijn de Gift City en Super Single Mom. Het zijn vooral sectoren binnen de WMO, maar dat kan worden verbreedt. Het Right to Challenge gaat waarschijnlijk niet verplicht worden, ook niet door de rijksoverheid. Barcelona is een goed voorbeeld voor de wijkbudgetten, en de wethouder gaat zeker onderzoeken wat de mogelijkheden daarvan zijn. Er is ruim voldoende budget voor het Right to Challenge.

Railterminal

Voor de nota over het vervolgonderzoek naar de railterminal, al of niet in Hessenpoort, zijn één amendement en twee moties ingediend. Het amendement van het CDA over regionaal kijken naar de railterminal werd aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De motie van de ChristenUnie voor meer aandacht voor brede welvaart in de plannen is unaniem aangenomen. Vervolgens was er nog de motie van de VVD over laadkansen en logistiek, welke raadsbreed is aangenomen, omdat iedereen voorstander is van een goede laadstrategie in het gebied.

Burgerberaad

Ook over het burgerberaad is veel gezegd. De motie van de VVD om ook het onderwerp te laten vaststellen door inwoners haalde het niet, omdat  de werkgroep inwonersbetrokkenheid de motie ontraadde. Zij zegt dat het te veel tijd en energie kost, om dit ook door inwoners te laten doen. Bovendien heeft zij signalen uit de raad gekregen dat deze zelf het onderwerp wilde vaststellen. Het nu gekozen onderwerp is urgent en telt voor iedereen, is bovendien goed geformuleerd, omdat het mensen die niet voor klimaatactie zijn meeneemt in een manier die toch eerlijk is.

Moties Vreemd aan de Orde van de Dag

Aan het eind van de vergadering volgden nog een aantal moties die op het laatste moment werden ingebracht. De VVD wilde nog twee projecten toevoegen aan de woningbouwopgave, wat is aangenomen door de gehele raad met uitzondering van D66, die vind dat het beter is te concentreren op bestaande plannen.

Swollwacht diende twee moties in, en wel over het vergroten van de rol van de woningcorporaties. Beide moties werden door wethouder Dorrit de Jong overbodig verklaard, omdat dit al gebeurd. Beide moties werden dan ook niet aangenomen. De SP diende vier moties in, over geen huurverhoging, geen huurwoningen verkopen, en inwonersvriendelijke renovatieprojecten. Al deze moties werden verworpen, vooral omdat de prestatieafspraken die er nu liggen voldoende blijken te zijn.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke  tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Tevens is dit later terug te kijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button