KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Verslag gemeenteraadsvergadering over vastgoed en grondbeleid

Zwolle – De gemeenteraad was op maandagavond 11 januari bij elkaar om te debatteren over de nota van uitgangspunten van de Meerjaren Prognose vastgoed 2021 (MPV) en over het onderzoek voor de toekomst van het grondbeleid. De MPV is een jaarlijks terugkerend onderwerp.

De partijen meldden in het algemeen dat het dit jaar vooral anders is vanwege corona. Vorig jaar was stikstof het grootste euvel. Groen Links trapte af met haar betoog. Zij brak een lans voor het verwerken van stadslandbouw in de plannen. De SP vroeg zich af hoe dat er ongeveer uit zou moeten gaan zien, moestuintjes of grootschalige ontwikkelingen, maar daarop kreeg zij niet echt een antwoord. Wethouder De Heer vermeldde dat hier wel aandacht voor is in het beleid, maar dat het altijd gebeurd op initiatief van inwoners.

De PvdA wil vooral een vergroting van het weerstandsvermogen voor het geval er moeilijke tijden komen. Ook wil zij de prijssegmenten veranderen van 30-40-30 (goedkoop, middelduur, duur) veranderen ten goede van meer goedkope woningen.

Late reactie

De ChristenUnie is dankbaar voor het corona-vaccin, zodat wij binnenkort misschien weer samen kunnen komen. De woningmarkt zal waarschijnlijk laat reageren op de uitdagingen door corona. Daar moet rekening mee worden gehouden. De stad bouwt gemiddeld 500 woningen per jaar de komende jaren. De CU vindt de nota zorgvuldig en uitgebreid, de strekking voorzichtig. De KEC ambities (voor duurzaamheid) vindt zij haalbaar en betaalbaar.

De VVD vermeldt dat Zwollenaren trots zijn op hoe hun stad groeit. Daarvoor moeten er voorzieningen, huizen en banen bij komen, en moet de gemeente in zijn beleid voldoende accomoderen (aanpassen). Zij meent dat de gemeente niet te behoudend moet worden in deze coronatijd. Het aantal hypotheekaanvragen is nog nooit zo hoog geweest als nu, de recessie valt mee. Daarom kan er meer dan het college denkt in de nota.

Te pessimistisch

Het CDA vindt dat de nota gedegen is. Zij vindt echter het 2e golf-scenario (corona) te pessimistisch. De druk op de woningmarkt is groot gebleven, en zij wil dan ook dat de geplande 31,7% dure woningen omlaag mag naar 20%, ten goede van goedkopere woningen. Volgens de wethouder kan dat niet meer, omdat het al vastgelegd is. Het CDA is blij met de KEC ambities voor de lange termijn.

Swollwacht is iets pessimistischer over de corona gevolgen voor de vastgoedportefeuille. Zij memoreert dat mensen onzeker zijn over de gevolgen voor hun portemonnee, en dat wij dat nog gaan merken. Zij verwacht een dip in de huizenprijzen in 2021/2022. Graag wil zij dat de raad daarover op de hoogte wordt gehouden.

De SP maakt het CDA een compliment over haar betoog en voegt toe dat zij liever iets te veel betaalt zodat zij aan het eind van de rit geld over heeft, dan dat zij aan het eind er geld bij moet leggen. Volgens haar is het een kapitalistische wet dat op elke crisis weer een crisis volgt. Voorzichtigheid is dus geboden.

De wethouder licht de nota toe met de woorden dat er geen cijfers zijn dit jaar van de Nederlandse Bank en het Planbureau in verband met corona. Er is uitgegaan van een basisscenario en een 2e-golfscenario. Een gedeelte van de grond is in bezit van de gemeente, een gedeelte niet. De logistiek is een belangrijke sector waar Zwolle goed in is, en waarop wordt ingezet.

Toekomst grondbeleid

Het debat over het grondbeleid gaat over een opinienota. Dat is een uitvloeisel van onderzoek naar het gemeentelijke grondbeleid. Belangrijke vragen die daarbij aan de raad worden gesteld zijn:

  • Het bestendigen van het huidige grondbeleid;
  • In hoeverre financieel rendement expliciet moet worden opgenomen in de visie en de hoofddoelstelling van het grondbeleid;
  • In hoeverre maatschappelijk rendement expliciet moet worden opgenomen in de visie en de hoofddoelstelling van het grondbeleid;
  • In hoeverre de MPV van een financiële rapportage zou moeten verkleuren naar een integrale maatschappelijke effectenrapportage.

De VVD begint en wil graag benadrukken dat er eerst geld gegenereerd moet zijn voordat het kan worden uitgegeven. Zo ook met het grondbeleid. Zij ziet graag dat er een uitleglocatie komt voor nieuwe woningbouw in het buitengebied van de stad. Het situationeel grondbeleid zoals dat nu wordt gevoerd vindt zij uitstekend.

De PvdA vindt dit ook, maar voegt toe dat zij het niet prettig vindt dat de nadruk in het grondbeleid ligt op het financieel rendement. Andere partijen en de wethouder zien geen tegenstelling tussen maatschappelijk en financieel rendement, omdat er geen winstoogmerk is bij het grondbeleid. De baten die overblijven gaan altijd al naar maatschappelijke doelen.

Eindhoven als voorbeeld

D66 meent dat het grondbeleid anders kan worden aangepakt en kijkt daarbij naar het voorbeeld van Eindhoven. Dit is echter een veel grotere stad, en het grondbeleid leidt daar ook tot moeilijke controleerbaarheid. D66 wil graag aan de voorkant kunnen bepalen of er goede maatschappelijke resultaten zijn, en dit achteraf toetsen aan de ambities.

Het CDA zegt ook dat niet alleen de financiën belangrijk zijn. Zij hoopt dat de gemeente proactief is in het grondbeleid. Maatschappelijke ontwikkeling moet ten dienste staan van de stad. Als voorbeeld stelt zij de Knarrenhof, waar het moeilijk was om de zorg in het ontwerp te betrekken.

Groen Links zet in op duurzaamheid, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Zij wil graag een nader onderzoek over hoe meer maatschappelijke betrokkenheid vorm kan krijgen.

Flexibel inspelen

De ChristenUnie roemt het grondbeleid en wil het in een bredere context zien. Het grondbeleid moet flexibel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en dienend zijn. Zij ziet bijvoorbeeld het Buurt voor Buurt onderzoek als instrument om de bevolking meer proactief te laten meedoen.

De SP zegt dat de gemeente meer grondposities zou moeten verwerven, zodat zij meer actief kan sturen op de plannen en ambities. De huidige werkwijze vindt zij verder prima. Ook de SP wil graag meer onderzoek over hoe het grondbeleid meer maatschappelijk zou kunnen worden.

Wethouder De Heer ziet hoe alle partijen eigenlijk een zelfde soort wens hebben voor meer grip op de maatschappelijke resultaten van het grondbeleid. Daarom zegt hij toe dat hij op 12 januari het college hiervan op de hoogte brengt en gezamenlijk gaat kijken hoe er hier naar onderzoek gedaan kan worden. Dat zou dan na het zomerreces duidelijk moeten zijn.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en met een livestream te volgen op www.zwolle.nl via ibabs. Daar zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren