Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad maakt aantal zaken definitief

Zwolle – Maandagavond was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Er waren 74 agendapunten. Een veelheid daarvan werd zonder discussie aangenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over kleinere bestemmingsplannen, de nieuwe regeling voor GBLT en de herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht bij OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle).

In memoriam

Aan het begin van de vergadering werden twee overleden voormalig medewerkers van de raad met lovende woorden herdacht. Dat zijn oud raadslid voor de VVD Gerrit van der Kooy en medewerker van de gemeentelijke organisatie Siegfried de Vink. Er werd voor beiden een minuut stilte gehouden.

Er was ook een inspreker, de heer Mazee, die op persoonlijke titel zijn mening gaf over het nieuwbouwproject aan de Schuttevaerkade. Hij zit lange tijd in de rommel en het lawaai, en is bang dat hij zijn huis niet meer kan verkopen. Zijn uitzicht wordt minder door de hoogbouw, en hij vindt dat er niet genoeg naar hem wordt geluisterd,

Subsidie verordening

Drie partijen, CU, D66 en CDA willen nog even kwijt dat zij blij zijn met de nieuwe subsidie verordening. Vertrouwen en minder stroperige democratie zijn goed voor het proces. Het CDA benadrukt dat de subsidie echt op tijd moet komen voor verenigingen, en dat er meer moet worden ingezet op langjarige toekenningen.

Wat betreft de 111 nieuwe woningen in Wijthmen zijn VVD, CU, GL en CDA uitgesproken blij met de nieuwe bestemming. Dit project loopt al 12 jaar en het is fijn dat er nu schot in zit.

Over de Schuttevaerkade waren er ook een aantal stemverklaringen. De SP stemt tegen, omdat er onvoldoende gemeentelijke kaders zijn voor het plan. Ook de PvdD stemt tegen. Alle andere partijen zijn voor. De CU is trots op het project, er is lang aan gewerkt en er komen veel sociale woningen bij.

Hemelwaterverordening

GroenLinks wil over de hemelwaterverordening nog kwijt dat zij enige twijfel heeft over de toereikendheid ervan. De scenario’s van het KNMI zijn ernstiger dan nu voorzien. Toch stemt zij voor dit plan.

Veel partijen deden hun zegje over het ondersteunen van kwetsbare huishoudens in hun energierekening. Brede aanpak en isoleren is nodig. De stad moet er ook bij worden betrokken.

Wethouder Michiel van Willigen heeft geen bezwaar tegen een motie van de VVD om technische innovaties in de zorg, zoals een digitale assistent. De raad neemt een motie aan van de VVD over het taalonderwijs bij laaggeletterden, dat gaat beter worden gemonitord. Ook zijn alle fracties voor (vrijwillige) nazorg bij mensen die de bijstand verlaten.

Ontmoetingssteiger

Er zijn tien moties vreemd aan de dag, dat wil zeggen over actuele onderwerpen op het laatste moment. Vijf daarvan werden aangehouden of in pre-advies. Dat wil zeggen dat ze op een geschikte tijd terug kunnen komen. Wethouder Schuttenbeld heeft geen bezwaar tegen een groene ontmoetingssteiger in Zwolle-Zuid. De PvdD wil echter niet dat daar gevist gaat worden, omdat dat slecht voor de dieren zou zijn. CSV ’28 wil van de sportkantine een buurtkantine maken. Wethouder Michiel van Willigen wil wat meer tijd om dit te regelen. De gehele raad stemt in met een motie om een Callisthenics park in te richten in het Stinspark.

Wethouder Monique Schuttenbeld ziet veel in het blootleggen van de restanten van kasteel Werkeren, om daar bijvoorbeeld een locatie met openluchttheater van te maken. Alle fracties zijn het met haar eens. Eveneens alle partijen stemmen in met het vestigen van een toilet voor jonggehandicapten waar zij zich kunnen verschonen. Swollwacht geeft aan dat 46% van de volwassenen te zwaar is en dat 55% niet aan de beweegrichtlijn voldoet. Daarom wil zij meer uren voor de beweegmakelaar. Wethouder Van Willigen is nog bezig met onderzoek hieromtrent.

Eenzaamheid

Ook over eenzaamheid heeft Swollwacht een mening: Er zou meer (samen) moeten worden gewandeld. Echter, zegt wethouder Van Willigen, er is al een goed wandelnetwerk in Zwolle, evenals georganiseerd wandelen.

Swollwacht buigt zich over de grootschalige energievoorziening en windmolens. Er zou moeten overlegd met de gemeenten aan de grens, zodat niet daar alle windturbines komen. Ook moet niet alleen vanuit marktdenken worden omgegaan met dit vraagstuk. Wethouder Arjan Spaans ziet niets in verzet tegen windmolens. Borgen van het algemeen belang is ook voor iedereen van belang. Hij ontraadt de moties van Swollwacht. GroenLinks heeft er vertrouwen in dat het project goed verloopt. De VVD is onaangenaam verrast door de plannen. Volt stemt in met de geest van de motie en de PvdD is van mening dat het plan in lijn moet zijn met natuur en dierenwelzijn en stemt tegen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button