Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad in debat over Stadshart en uitbreiding Fraterhuis

Zwolle – Maandagavond 16 mei was de gemeenteraad in debat over de haalbaarheidsstudie voor het Fraterhuis. Dat zou in het nieuw te bouwen Handelshuys moeten komen, op de plek van de voormalige V en D. Ook was er een debat over het ontwikkelprogramma van het Stadshart. Dit zou een prettiger verblijfskwaliteit moeten krijgen, duurzamer en met economische bloei.

Verantwoordelijk wethouder van cultuur, Monique Schuttenbeld, is blij met het enthousiasme van de raad voor de plannen met het Fraterhuis. Zij kijkt nog even terug en ziet dat het Fraterhuis al jarenlang op zoek is naar uitbreiding, maar nooit een goede locatie heeft gevonden. Nu lijkt de businesscase te passen. In het Handelshuys zouden er 5 zalen kunnen komen, tegen 2 nu, terwijl het aantal verwachte bezoekers tussen de 175.000 en 200.000 komt te liggen. Dat is ongeveer evenveel in verhouding als bij andere gemeentes met meer zalen dan 2. Men neemt aan dat het aantal bezoekers in de loop der jaren toeneemt, met als gevolg dat de kosten voor het filmhuis daarmee ook per jaar afnemen.

Gemeente eigenaar

De gemeente is degene die eigenaar wordt van het pand, en het Fraterhuis is een stichting die het exploiteert. De gemeente wil niet concurreren met andere horeca-instellingen, maar wel zo laag mogelijke prijzen hanteren om het voor iedereen mogelijk te maken uit te gaan, ook voor mensen met een kleinere beurs. Behalve het Fraterhuis komen er nog woningen, een rooftopbar en een publiek toegankelijke ruimte.

De roltrappen krijgen een techniek waarbij zij stoppen wanneer er niemand is. Dat levert zeer veel energiebesparing op en is verplicht volgens de wet omdat het in 5 jaar is terug te verdienen.

Bij tegenvallers

Wanneer de exploitatie tegenvalt, is als eerste het Fraterhuis verantwoordelijk. Indien het na pogingen nog niet lukt om rond te krijgen, gaat de gemeente in gesprek met het Fraterhuis. Dit is een werkwijze die de gemeente altijd hanteert bij gesubsidieerde instellingen. Hybride zalen is ingewikkeld, omdat de inrichting van een filmzaal zeer specifiek is. Wel wordt gekeken of er kleinere vergaderruimtes kunnen komen voor bijvoorbeeld workshops bij een congres.

De funderingen in de bouwplannen moeten wel worden aangepast omdat het plan van woningen naar filmzalen is gegaan. Wat daarvan de risico’s zijn is nog niet precies bekend.

Het Stadshart

De stad Zwolle staat voor een grote opgave waarbij de stad groeit. De bedoeling is dat de stad nationaal en internationaal aantrekkelijker en duurzamer wordt, maar ook voor de eigen inwoners. Voor deze ambities is nu het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ vastgesteld. De verschillende politieke partijen van Zwolle gaven hun mening daarover.

De PvdA vond Zwolle vroeger saai, maar dat is nu geheel anders. De ambitie om 2500 woningen te bouwen juicht zij toe. Het is een uitdaging, want de stad is voor iedereen. Zij zien ook graag dat creatieve makers een plek krijgen. Vraagtekens worden gezet bij het mogelijk afwijken van de 30/40/30 norm voor goedkope/middeldure/dure woningen.

De VVD vindt dit programma een unieke kans om te investeren in de toekomst van Zwolle. Het programma is een historisch besluit dat de binnenstad ook een heel stuk groter maakt. Samenwerking vindt zij belangrijk, en ook zet zij een uitroepteken bij het realiseren van mobiliteitshubs. Wanneer de stad autoluw wordt, moet er eerst een alternatief komen voor het parkeren. Ondernemersvriendelijkheid vindt zij ook belangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om regeldruk en betaalbaarheid.

GroenLinks vindt ook het Zwolle van 30 jaar geleden weinig bruisend. Dat is nu anders. Zij is nu trots op Zwolle. Zij toetst de plannen op ecologie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Zij wil graag een ecologisch plan toevoegen aan het ontwikkelprogramma. Ze schat in dat er meer behoefte komt aan kleinere woningen, omdat er meer 1 en 2 persoons huishoudens komen. De aandacht voor kunst en cultuur zou zichtbaarder mogen worden.

D66 is er van doordrongen dat je plannen niet alleen kan volbrengen. De participatie in dit plan is uitgebreid en rigoreus geweest, 600 mensen werden geraadpleegd. Zij wil graag dat deze lijn wordt voortgezet in de verdere planvorming. Ook wil zij graag dat de SDG’s ( de Sustainable Development Goals van de VN) als onderlegger worden gebruikt voor het plan.

De PvdD voelt zich aangesproken door dit plan, maar heeft nog wel een aantal aandachtspunten. In het ontwikkelprogramma staat economische groei nog steeds genoemd als ambitie. De PvdD vraagt zich af of dat in deze tijd nog wel een goed idee is. Het klimaatprobleem drukt ons met de neus op de feiten dat er grenzen zijn aan de groei. Zie bijvoorbeeld de hoosbuien en droogtes. Is er voldoende advies ingewonnen, vraagt zij, en is er rekening gehouden met het groene manifest van het Natuurplatform Zwolle?

De SP vindt de plannen passen bij de dynamiek van het gebied. Zij ziet de noodzaak van het aanpassen van de binnenstad. Zij maakt evenals de PvdA een punt van het mogelijk afwijken van de 30/40/30 norm bij het bouwen. Ze vraat zich af hoe realistisch de in de plannen genoemde bedragen zijn. Ze wil dat ook kleinere winkelcentra worden aangepakt.

Swollwacht kijkt ook terug in de tijd. De zondagen waren toen verschrikkelijk saai, en nu is dat helemaal anders. De binnenstad is ongelooflijk belangrijk volgens haar  en vraagt om verstandige keuzes. Wonen, werken en verblijven voor inwoners staat voorop. Het is belangrijk om te kijken of beschikbare schaarse ruimte genoeg is voor de opgave. Zij wil een rem op het eventueel bouwen van hoge gebouwen.

Volt maakt zich vooral hard voor de jongeren in de stad, het opzoeken van Europese subsidies en het meedenken van inwoners en partners. De stadscultuur zou behouden moeten worden. Het beperken van parkeerplaatsen zou op vrijwillige basis moeten zijn.

De ChristenUnie is van mening dat er grote ontwikkelingen in de binnenstad op de rol staan. Er is aandacht voor de leefbaarheid, de klimaatadaptatie, het winkelgebied, culturele en sociaal-maatschappelijk ondernemen. Het draagvlak hiervoor blijkt uit allerlei sessies met betrokkenen. Een aandachtspunt vindt zij de opritten bij snelwegen. Als prioritering ziet zij graag voorrang voor de haalbaarheid en de korte termijn.

Reactie van de wethouder

Wethouder Binnenstad René de Heer beanatwoordde de vragen van de raad. Het voorliggende ontwikkelprogramma is volgens hem de eerste uitwerking van de Omgevingsvisie. De reden dat de SDG’s niet zijn genoemd is, dat het lastig is om ze per programma te verwerken, dat moet worden verwerkt in de grote lijnen.

De 30/40/30 norm met de tenzij-notitie is rechtstreeks overgenomen uit de  woonvisie, die is aangenomen door de raad zelf. De 30/40/30 norm wordt niet aangehouden wanneer de ontwikkelaars en de stad zelf hier problemen in zien.

Er komt ruimte voor autonome kunstenaars, ook voor festivals en bijzondere kunstuitingen.

De financiële onderbouwing van het plan lijkt wat op een blanco cheque, maar is dat niet. De kosten worden gedekt uit de strategische investeringsagenda. De ontwikkelaars wordt gevraagd mee te betalen.

De Ossenmarkt hoort bij het plan. Gekeken wordt of deze plek op korte of lange termijn wordt aangepakt.

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button