Nieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad 20 december

Zwolle – Maandagavond vanaf 19.30 uur was er weer een besluitvormingsronde in de Zwolse gemeenteraad. Er waren meer dan 46 onderwerpen waarover de raad heeft gestemd. De vergadering vond digitaal plaats vanwege de corona maatregelen.

Na een tweetal insprekers, namens de te plannen Escape room op Hessenweg 19 en Zwolle Verbeeldt, waren er een tweetal mondelinge vragen. De eerste ging over de bufferzone bij de abortusklinkiek. Vrouwen die daar komen hebben nog steeds last van intimidatie. Volgens de Loco-burgemeester valt het mee en is het in Zwolle moeilijk om meer ruimte te vinden in verband met de verkeerssituatie daar. De tweeede vraag betrof een evenement in het Wezenlanden park op de dag dat de zware lockdown is afgekondigd. Daar hield men zich niet aan de regels.

Volgen de Loco-burgemeester betrof het een manifestatie, geen evenement, en die valt onder een andere wet, namelijk die van vrijheid van meningsuiting. Wel is het de verantwoordelijkheid van de organisatoren om op de regels te wijzen. Dat is bij deze manifestatie niet gelukt. Het geeft scheve ogen naar personen die niet bij elkaar mogen komen.

Stemverklaringen

De ChristenUnie is op zoek naar andere mogelijkheden voor een zendingsorganisatie wiens opslagplek ontruimt moet worden. Swollwacht is blij met de betaalbaarheidagenda 2022, burger initiatieven worden met lef betrokken. Wat betreft de bijzondere bijstand voor medische kosten noemt de ChristenUnie het beleid verhelderend en wil het CDA erover op de hoogte worden gehouden.

Het CDA en D66 dienen een motie in voor meer ventilatie op scholen, maar die is volgens wethouder Van Willigen overbodig, omdat daar de vinger al aan de pols is. De raad neemt het voorstel verder over de onderwijsvoorzieningen aan.

Bomen

De motie over het betrekken van burgers bij het kappen van bomen houden de partijen aan voor een volgende keer. De bomenverordening zelf wordt aangenomen met de woorden: trots op ons groene Zwolle (GroenLinks). En sommige bomen zijn te klein voor een kapvergunning en dat is jammer (CDA).

Over huiselijk geweld is veel gezegd. Een motie over het opschalen van het aantal bedden is aangenomen. Partijen willen dat zowel daders als slachtoffers worden opgevangen.

VVD, ChristenUnie en GroenLinks vinden het plan voor Duurzaam Tolhuislanden de moeite waard voor de gemeente om zich garant te stellen voor een lening. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

De financiële stukken SSC ONS zijn aangenomen, met de kanttekening dat zij in het vervolg meer op tijd moeten komen.

GroenLinks wordt blij van Berkum Energieneutraal en de gehele raad neemt het voorstel om deze club te steunen aan.

Wat betreft het bestemmingsplan Hessenweg 19, daar komt een leisure voorziening. Volgens de ChristenUnie zijn hier de groeipijnen van de stad goed zichtbaar, maar zij verwacht dat dit wel op te lossen is. Volgens D66 passen de plannen binnen de kaders en GroenLinks ziet dat wel veel, niet alle pijnpunten zijn weggenomen, maar dat men met elkaar in gesprek moet blijven. De wijziging is unaniem aangenomen.

De begrotingswijziging ten aanzien van corona is zonder discussie unaniem aangenomen, evenals de belastingsverordening en de periodieke begrotingswijziging 2021.

Kansen voor iedereen

D66 bedankt Europa voor de subsidies voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.  De nota is unaniem aangenomen.

Alle partijen zijn voor het vergroten van onderwijskansen voor alle kinderen. Ook dit voorstel is unaniem aangenomen.

Ook over het beschermd wonen en maatschappelijke opvang is veel gezegd. De SP wil in haar motie dat er geen bedden worden afgebouwd voordat er nieuwe, ambulante, plekken zijn. Dat acht wethouder Dorrit de Jong overbodig. De VVD wil in haar motie hierover vooral overlast beperken in de wijken. Deze motie vraagt om aanvullende informatie vóór het debat. De ChristenUnie ziet de nieuwe aanpak als een goede voor persoon en samenleving. Alleen de SP is tegen dit voorstel, en dus is het aangenomen. En haar motie niet, maar wel de motie van de VVD. Andere partijen vinden het hiermee verstandig om lessen te trekken uit andere steden.

Breezicht-Noord

Het debat van vorige week over de verandering van de prijsklasses bij woningbouw in Breezicht-Noord echoed nog na. Er zijn drie amendementen ingediend. De PvdA gaat daarmee het verst. Zij wil dat de plannen worden stilgelegd totdat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Het CDA gaat iets minder ver en wil vooral nieuwe kaders stellen. ChristenUnie gaat het minst ver met haar amendement en wil alleen een inspanningsverplichting aannemen om elders voldoende sociale huurwoningenbij te bouwen.

Wethouder Monique Schuttenbeld is niet zo blij met het eerste amendement, omdat stillegging van de plannen alleen maar meer kostenstijgingen met zich meebrengt. Wat betreft amendement twee vindt zij het te lastig om niet gerealiseerde woningen direct te compenseren. D66 is daarop bang voor een precedentwerking voor andere initiatiefnemers, die zouden dan ook geen goedkope woningen meer willen bouwen. De wethouder heeft geen bezwaar tegen motie drie: inspanningsverplichting.

De eerste twee moties zijn verworpen, de derde is aangenomen. Ook her voorstel zelf over Breezicht-Noord is aangenomen.

Actuele onderwerpen

Zes partijen dienen gezamenlijk een motie in om de opening van vliegveld Lelystad uit te stellen en daarmee te voorkomen, omdat het niet mogelijk blijkt de laaagvliegroutes te verplaatsen naar hoger. Deze motie is unaniem aangenomen.

Vier partijen, VVD, PvdA, Swollwacht en GroenLinks willen er met een motie voor zorgen dat evenementen en dergelijke die vanwege corona zijn geannuleerd, op een ander moment wél kunnen doorgaan. Zij noemen dat: Kijken wat wel kan. De loco-burgemeester vindt dit een sympathieke motie en deze is unaniem aangenomen.

De PvdA verwijst in haar motie naar Wenen, waar men kiest voor een brede sociale huursector. Wethouder Ed Anker vindt dit sprookjesachtig, maar zegt dat men in Zwolle al streeft naar meer sociale huurwoningen. De motie is verworpen.

Een motie van het CDA over verlagen van de huur van sportverenigingen vanwege corona haalt het niet, omdat volgens wethouder De Heer de huur al naar nul is voor deze groepen, en dus overbodig.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te zien. Tevens zijn op deze plek de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button