Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: Debat Zwolse gemeenteraad over jaarstukken 2023

Zwolle – Op maandagavond 24 juni 2024 was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de jaarstukken van 2023, de beleidsrapportage (Berap-1) 2024-1 en de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2024.

In de jaarstukken staat de verantwoording voor hoe de programmabegroting in 2023 is uitgevoerd en of en hoe het college zich gehouden heeft aan de vastgestelde budgetten. De beleidsrapportage (Berap) is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de Begroting 2024. Het gaat over tussentijdse veranderingen. De MPV 2024 geeft een financiële vertaling van de effecten van het gevoerde actieve grondbeleid.

Goedkeuring door accountants

Accountants van Deloitte hebben de stukken onderzocht, en een goedkeurend stempel eraan gegeven. Zij prijzen de goede samenwerking tussen organisaties die eruit spreekt. Ook de afwijking van de begroting zijn binnen de grenzen van wat acceptabel is. Er is een eigen vermogen van 11 miljoen over. De benodigde capaciteit van ambtenaren is wel een aandachtspunt. Er is 45 miljoen euro positief op de grondexploitatie, maar dat bedrag loopt af in de jaren. De benodigde weerstandscapaciteit is evenveel gestegen als de baten. Dit is ruim voldoende voor alle risico’s. Ook is de toegenomen complexiteit van zorgvragen een punt van zorg.

Het CDA begon het debat met haar bijdrage. De fractie complimenteert iedereen die aan de stukken heeft gewerkt en wil graag weten of de middelen bestendig zijn. En of het aantrekken van meer ambtenaren realistisch is. Volgens deze partij ligt er veel geld in een oude sok, en dat kan zijn waarde verliezen. Zij stelt voor een realisatie-check in te voeren. Dit komt omdat gelden met een voorwaarde door het rijk zijn toegekend, en wanneer niet aan die voorwaarden is voldaan, het geld terug moet.

Cyberveiligheid

Swollwacht was als tweede aan de beurt en kijkt vooral naar de cyberveiligheid. Deze laat volgens haar te wensen over. Ze vraagt zich af wat er met de motie is gebeurt die zij hierover heeft ingediend, omdat het onderwerp nog steeds urgent is. Gegevens kunnen nog altijd worden buitgemaakt. De fractie zegt dat er niet genoeg geld is om alle wensen te realiseren en geeft een aantal tips voor het huishoudboekje. Dat houdt in: geen geld voor gekte, investeringen met belang voor maatschappelijke partners doen en investeren in de ontwikkelkracht van doeners.

GroenLinks zegt dat er eigenlijk niet gepraat kan worden  over het verleden zonder naar de toekomst te kijken, maar dat gebeurt de volgende week in de gemeenteraad. Op Facebook ziet zij vaak negatieve commentaren over de acties van de gemeente, en dat betreurt deze fractie. Volgens deze partij is het na investeringen, nu tijd om te oogsten, vooral wat betreft het sociaal domein. Er zijn behoorlijke overschotten op de algemene middelen, en daar is deze partij blij mee. De komende jaren moeten er verstandige keuzes worden gemaakt. Er zijn veel dingen goed gelukt de afgelopen tijd, aldus GroenLinks.

Zorg en klimaat

De PvdD vindt bestaanszekerheid belangrijk. De gemeente is daarin op de goede weg. Er gaat 24.000 euro extra naar buurtbemiddeling en verbinding met maatschappelijke organisaties is belangrijk. Ook de infra-structuur behoeft aandacht, zegt deze partij. Organisaties moeten met elkaar blijven communiceren. Bijdragen van het rijk kunnen zorgen voor verbetering. De partij kijkt vooral naar de stelposten op zorg en sociaal domein. Het geld daarvoor is goed besteedt, denkt zij. Ze is ook blij met de serieuze inzet op klimaatveranderingsonderwerpen.

De VVD ziet dat er mogelijk gelden blijven liggen omdat bepaalde projecten niet kunnen worden uitgevoerd vanwege personeelstekort. Het staat op de rekening, maar kan niet worden uitgegeven omdat er niet voldoende ambtenaren zijn. Vacatures uitschrijven is gemakkelijk, zegt zij, maar het daadwerkelijk aannemen van mensen is niet zeker. Het succes van proefprojecten als Samenspel in de wijk betekent mogelijk alleen maar meer kosten voor de gemeente, denkt de VVD, in plaats van geld op te brengen.

Complimenten

D66 is ook zeer complimenteus richting het college over de jaarstukken. Ze roemt de financiële degelijkheid van de nota’s. Er komt nog een beslispunt aan over de stukken, zegt zij. De gemeente moet verstandig met geld omgaan en  er moet aandacht zijn voor een realistische kijk op de zaken. Ook moeten er goede prioriteiten gesteld. De keuzes moeten goed onderlegd zijn, en gezien door de gemeenteraad. Ze verwacht een betere financiële situatie voor het sociaal domein. Ook voor jeugdhulp verwacht zij een betere benutting van de gelden.

De ChristenUnie is blij met het positieve resultaat op de jaarstukken. Bijvoorbeeld met de kindregelingen, waar mensen meer gebruik van maken. Ook in de woningbouw zijn er betere resultaten. De afweging moet liggen in het weerstandsvermogen: Hoe hoog moet dat zijn. Moet het resultaat vooral naar de Strategische Investerings Agenda (SIA) of naar de algemene middelen? Ook moet er veel aandacht zijn voor het inschatten van risico’s. Wat  betreft de MPV moeten er goede keuzes worden gemaakt. Tevreden is de partij met de bouwplannen op de Nieuwe Veemarkt, en het behoud van de Bogenhal voor Peakz Padel.

Leesbaarheid

De PvdA richt zich vooral op de helderheid en begrijpbaarheid van de stukken. Voor alle Zwollenaren zouden deze toegankelijk moeten zijn. Zij begrijpt wel dat dit heel moeilijk is en dat het voor de gemeenteraad ook nog helder moet zijn. De partij wil er graag een infographic van.

Volt vertelt ons dat Zwolle gemiddeld is in haar uitgaven volgens onderzoeken. Zwolle is een plek van groei, welzijn, vooruitgang en kansen voor iedereen. Ze getuigt van samenwerking en durf. Er zijn veel goedlopende projecten, bijvoorbeeld Think op school en kind op gezond gewicht. Ook cultuur wordt positief gewaardeerd. Volt wil graag een integraal overzicht van de inspanningen, om een beter beeld te krijgen. Tevens moet iedereen meer vertrouwen tonen dat de ambtenarij goed werk verzet.

De SP wil graag dat goed benoemd wordt wat verkeerd ging, en wil extra ondersteuning voor mensen die gebruik  maken van de kindregeling. Ook heeft zij opmerkingen over het personeelsbestand van de gemeente, waar extra capaciteit nodig is.

Reactie wethouder Paul Guldemond

De jaarrekening en de Berap zijn voornamelijk terugkijken, zegt de wethouder. De gehele begroting gaat over maar liefst 911 miljoen euro voor 2023. Hij beschrijft hoe Zwolle er nu voor staat. Overschrijdingen moeten leiden tot een begrotingswijziging. Er verandert veel in de wereld, dus de begroting verandert mee.

De programma’s zijn ambitieus, en bouwprojecten zijn complex. Echter we kunnen nog steeds dromen over de stad die we willen zijn, zegt Guldemond. In sommige projecten ontstaat vertraging, en daar is verlichting nodig. Richting de begroting moet men dan scherper kijken. Middelen van het rijk worden gebruikt, en gaan niet terug, zegt hij.

De wethouder gaat aan de slag met aanbevelingen voor cyberveiligheid, daar heeft hij de motie van Swollwacht niet bij nodig, zegt hij. Ook acteert de wethouder op de veranderingen die zich voordoen, zegt hij richting GroenLinks. De positieve resultaten op leges van bouwvergunningen zijn niet de bedoeling, zegt Guldemond, maar kunnen soms niet voorkomen worden. Wel zoekt hij er een rechtvaardige bestemming voor.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Deze wethouder is blij met de positieve resultaten op de MPV. Het gaat over de periode 2024-2027, daarna loopt het terug. De gemeenteraad wil het ook hebben of een MPG (Meerjaren Prognose Gebouwen). Dat vindt wethouder Schuttenbeld verrassend, en daar wil zij op in gaan.

Erfpacht kan de ene keer wel toegepast worde, de andere keer niet, zegt zij. Ze wil een sessie met de gemeenteraad afspreken over het stadsklimaat. Ze weet niet het exacte bedrag dat nodig is voor de cultuurnota. De wethouder gaat ook meer sturen op ruimtelijke ordening, en blijft sturen op het woonbeleid. De huidige markt hiervoor kost veel geld.

Sturen op tegenvallers hoort hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe plannen voor het Fraterhuis. De wethouder zoekt naar structurele besparingen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan vias raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren