Nieuws uit ZwollePolitiek

Verslag: Debat gemeenteraad over participatie en dienstverlening

Zwolle – Maandagavond 30 januari was er in de gemeenteraad van Zwolle een themadebat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging en kaderstelling door de raad. De meest besproken onderdelen deze avond waren de bodycams voor de boa’s in Zwolle, het Buurt voor Buurt onderzoek en de Zwolse participatieaanpak.

Swollwacht begon haar bijdrage met te zeggen dat ze graag ziet dat de term ‘veerkracht van de wijken’ in het Buurt voor Buurt onderzoek meer wordt uitgelegd, en wat de gevolgen zijn van de monitoring hiervan. In hoeverre heeft deze term raakvlakken met de sociale index, en in hoeverre zijn mensen betrokken bij beslissingen in de wijk, wil zij weten. De bodycams vindt zij hard nodig voor de veiligheid van de boa’s, nogal regelmatig worden zij voor rotte vis uitgemaakt, zegt Swollwacht. En dat is zorgelijk. Volgens deze partij heeft de gemeente nogal wat slagen te maken voor de actieve deelname van inwoners. Bij de participatie van jongeren ziet zij graag een fonds voor goede doelen, wat de jongerenraad naar eigen inzicht mag besteden.

Hulde voor boa’s

De VVD wil graag stilstaan bij alle agenten en boa’s die in de straten van Zwolle een stapje vooruit zetten wanneer anderen een stapje terug doen. Veiligheid is volgens deze partij een voorwaarde voor vrijheid. De hoge score voor de stad in het Buurt voor Buurt onderzoek is geen reden om achterover te leunen. Zij wil graag dat de bodycams voor de boa’s ook gebruikt gaan worden in opvoedgesprekken met de ouders van kinderen die in de fout gaan. Criminaliteit is volgens haar vaak dichterbij dan iedereen beseft. De 200 uur die beschikbaar is voor de strijd tegen ondermijning vindt zij te weinig. Zij wil dat eerder inzichtelijk wordt wat de acties zijn die volgen uit het Buurt voor Buurt onderzoek. Op dit moment volgen er pas in 2024 acties over het BvB onderzoek uit 2022.

D66 is blij dat 1000én Zwollenaren zich hebben ingezet voor de stad met het Buurt voor Buurt onderzoek. Het participatieproces is volgens haar zorgvuldig. Er is gewikt en gewogen, geluisterd en gepraat. Ze kijkt uit naar de ontwikkeling van een digitaal platform voor participatie. De partij vindt dat het Buurt voor Buurt onderzoek nog niet inclusief genoeg is. In het onderzoek wordt gewerkt met termen als niet-westerse inwoners als indicator voor minder leefbaarheid. Daar is echter geen oorzakelijk verband tussen, en D66 wil dan ook dat deze termen met terugwerkende kracht uit de onderzoeken verdwijnen.

Privacy

De PvdD is niet tegen het gebruik van bodycams voor de boa’s maar ziet wel problemen voor de privacy. Zij wil graag dat de aangehoudene ook het recht krijgt om de bodycam aan te zetten. Er is weinig vertrouwen in de overheid, en bodycams zouden dat kunnen versterken, zegt zij. Er zijn protocollen nodig om racisme en discriminatie tegen te gaan volgens de partij. Iedereen telt mee als het gaat om participatie. Zij citeerde Ghandi met de woorden “Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij’. De PvdD vindt het vooral belangrijk om jongeren te betrekken.

GroenLinks heeft het over de kwaliteitsborging voor Toezicht en Handhaving. De complexiteit van de samenleving zorgt ervoor dat controleren moeilijker gaat. Er is meer personeel nodig. De overheid heeft nog een groot deel van de taken, maar hoe worden marktpartijen gecontroleerd, vraagt zij. Ze wil graag in gesprek hierover met college en raad. Zij is blij met de resultaten van het Buurt voor Buurt onderzoek. Voor de bodycams moet er duidelijke afspraken zijn. Open Source Software zou het participatieproces helpen en zou moeten worden hergebruikt. Dit wordt immers van gemeenschapsgeld gemaakt.

Hoge waardering

De ChristenUnie vindt het mooi dat veel Zwollenaren van zich laten horen door middel van het Buurt voor Buurt onderzoek. De waardering voor de stad is best hoog, zegt zij, en het is goed te weten dat de Zwollenaar zich best wel veilig voelt. Ze wil graag weten wat de samenhang is in de wijken tussen veiligheid en sociaal klimaat. Tegen bodycams zegt zij ja, mits deze inzet goed wordt ondersteund. Wat betreft de participatieaanpak wil zij meer helderheid, en iedereen moet worden gehoord. Zij wil dat men ook nadenkt over andere instrumenten voor participatie.

Het CDA ziet dat er in het Buurt voor Buurtonderzoek geen dramatische ontwikkelingen zijn in vergelijking met het vorige BvB onderzoek. Het is een goede manier om de vinger aan de pols te houden, vindt zij. Er is personeelskrapte bij vergunningsverlening en toezicht/handhaving. Daardoor zijn scherpe keuzes nodig en een goede risicoanalyse. Het terugbrengen van energiegebruik bij bedrijfspanden naar minimaal label C loopt stuk. De partij wil weten wat het college doet met deze informatie. De bodycams vindt zij goed wanneer boa’s dat zelf willen.

De PvdA vindt de bodycams een goed idee voor de veiligheid van de boa’s, maar wil wel dat zij goed getraind worden in het gebruik ervan. Bovendien ziet zij een omissie in het beschrijven van de rol van de gemeenteraad in de stukken. De participatie is niet openbaar besproken door de raad, maar slechts in een besloten werkgroep. Voor wat betreft het jaarverslag toezicht en handhaving sluit de partij zich aan bij de opmerkingen van het CDA. Over het Buurt voor Buurt onderzoek deelt zij de mening van de VVD.

Reactie wethouder Monique Schuttenbeld

Deze wethouder vindt de cijfers die uit het Buurt voor Buurt onderzoek zijn gekomen fantastisch. De afdelingen van de gemeente gaan ermee aan de slag. Wijkagenda’s en wijkdialogen worden gevuld. De knelpunten zijn helder en daarmee gaat men aan de slag.

De jongeren wil zij vooralsnog geen fonds geven, zij wil afwachten wat er uit de koker van de jongeren zelf komt. De opmerking van D66 over de discriminerende indicator trekt zij zich erg aan en gaat zij voor zorgen. De wethouder wil uiteraard niemand uitsluiten. De participatie aanpak is nog maar net begonnen, en dat maakt het lastig om iets over te zeggen. Het college gaat kijken welke e-tools ze gaan gebruiken.

Reactie burgemeester Peter Snijders

Burgemeester Peter Snijders is de portefeuillehouder op veiligheid. Hij zegt dat de gemeente steeds beter in staat is om de veiligheid te handhaven. Het is daarbij nodig om keuzes te maken uit de inzet van schaarse middelen. De urgentie is ook groot om te handelen. Kwaliteitsborging is ook heel belangrijk volgens Snijders. Er is nu nog sprake van een ontwikkelfase.

Een volgende stap voor de boa’s, namelijk een wapenstok, vindt hij geen goede zaak. Dat kan de-escaleren, maar de boa’s zouden daarmee te veel taken van de politie overnemen. Het invoeren van de bodycams voor de boa’s is vooral bedoeld voor hun eigen veiligheid en goed werkgeverschap van de gemeente. Gebruik voor opvoedingsdoeleinden ligt niet voor de hand, omdat de camera’s daar niet voor zijn bedoeld.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune in het gemeentehuis of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien. De livestream is tevens later terug te kijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button