Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Verslag: debat gemeenteraad over lange termijn aanpak vluchtelingen

Zwolle – Maandagavond 3 juli was er in de gemeenteraad van Zwolle een debatronde over de lange termijn aanpak van vluchtelingen. Er is een opinienota gepresenteerd met drie mogelijke scenario’s voor beleid. De bedoeling is, dat de gemeenteraad aangeeft welk scenario zij het liefst ziet verwerkelijkt.

GroenLinks gaf de eerste bijdrage aan het debat. Ze begon met een quote van een voormalig vluchteling:  ‘Ik won door jullie land te bereiken, maar mijn ziel stopt steeds wanneer ik denk aan de gezichten van de vluchtelingen.’ GroenLinks wil dat er altijd opvang is voor vluchtelingen wanneer dat nodig is. Dat heeft Zwolle gedaan en moet Zwolle blijven doen. Het is wel zo dat zorg en begeleiding dan onder druk komt te staan. Daarom is het zaak dat de gemeente zelf de regie houdt. Het is van belang dat vluchtelingen zo spoedig mogelijk mee mogen doen in de samenleving

Veel vluchtelingen verwacht

D66 zegt dat levens van vluchtelingen zijn uiteengerukt. In nabije toekomst verwacht nederland veel vluchtelingen. Zwolle is voor hen een gstvrije stad, met wonen, zorg en onderwijs, en een meerderheid van de inwoners vindt het verstandig vluchtelingen op te vangen. Hopelijk gebeurt dit zo soepel mogelijk, zegt deze partij. De aanpak is een grote uitdaging. Succes gaat niet vanzelf, maar Zwolle is een sterke en verantwoordelijke stad. De partij hoopt dat er de mogelijkheid komt voor vluchtelingen om snel stages te lopen.

De ChristenUnie zegt dat de wereld van crisis naar crisis lijkt te gaan. De fundamenten van onze levens lijken te wankelen. Daarom is het logisch dat er meer vluchtelingen komen. Een goed werkende asielketen is nodig. In de scenario’s van het college is er onderscheid gemaakt tussen alleen het wettelijke te doen, of zelf onderwerpen uitkiezen, of kijken wat we allemaal willen. De CU kiest daarbij voor iets meer te doen dan alleen het wettelijke, en dat is scenario twee. De basis van leven voor vluchtelingen moet op orde zijn. Ook juicht zij toe dat nu eindelijk de motie voor opvang van alleenstaande minderjarige vluchteingen (AMV’s) wordt toegepast.

Persoonlijke ervaringen

De PvdD komt men een persoonlijk verhaal over de pijn die vluchtelingen ervaren doordat zij zo lang moeten wachten op uitslag over hun procedure en in die tijd niet mogen werken. De partij wil graag een scenario 1,5 toevoegen, dat zou moeten gaan over alles wat niet in de huidige scenario’s staat. Dit omdatde huidige indeling te veel als sturend wordt ervaren. Je kunt bijna niet anders dan kiezen voor twee, zegt de partij.

Vol richt zich vooral op de snel veranderende wereld. Vluchtelingen zouden een kans moeten krijgen in plaats van aan de kant te moeten blijven staan. Ze zijn een verrijking van de samenleving en een potentieel voor de economie. Er zou een win/win situatie kunnen worden gecreëerd. Begrip tussen de gemeenschap en vluchtelingen is belangrijk. Een open dialoog is daarom ook belangrijk, burgers moeten daarbij serieus worden genomen.

Te veel gevraagd

De VVD zegt dat Nederland een gastvrij land is en dat de druk door vluchtelingen groot is. Steeds meer mensen komen hierheen, en komend jaar worden 70.000 vluchtelingen verwacht. Daardoor is de partij verbaasd dat het college kiest voor scenario twee, omdat de druk op de bevolking nu al te groot is. Er worden onvoldoende woningen gebouwd en hoeveel sympathie er ook is voor vluchtelingen, het wordt bijzonder ingewikkeld om scenario twee vorm te geven. Ook kunnen vluchtelingen niet participeren en zijn er de veilige landers die overlast geven. Wat betreft die laatste groep dient GroenLinks de VVD van repliek door te zeggen dat dit slechts twee procent is van het aantal vluchtelingen.

De PvdA is blij om nu te kunnen spreken over de lange termijn opvang van vluchtelingen.  De geschetste scenario’s zijn helder, zegt de partij. Zij vindt dat het niet meer dan logisch is dat mensen in nood worden opgevangen. Communicatie en participatie zijn daarbij als eerste belangrijk. Voorkomen moet worden dat omwonenden al snel voor een voldongen feit komen te staan. Draagvlak onder hen is van belang. De partij ziet dat scenario twee veel rode kruizen en oranje vinkjes telt in de beschikbare voorzieningen en dat vindt zij lastig.

Menselijke waardigheid

De SP ziet nog de beelden van Ter Apel van vorig jaar op het netvlies, waarbij mensen buiten moesten slapen. Sindsdien is er eigenlijk niets veranderd, zegt de partij. Dat wil zij anders zien. SP’s woordvoerder klinkt daarbij zeer boos. Mensen verblijven in mensonterende omstandigheden en gaan zelfs in hongerstaking. De SP vindt altijd menselijke waardigheid en solidariteit belangrijke waarden onder de standpunten van de partij. Daarom moeten slachtoffers van oorlog en geweld een plek krijgen. Er moet ook gekeken naar permanente opvang voor deze groep.

Swollwacht neemt het vooral op voor mensen die niet zo communicatief vaardig zijn en niet zo gewend om het woord te voeren. Zij ervaart dat deze mensen wel vluchtelingen willen opvangen, maar dat het wel échte vluchtelingen moeten zijn. Zij heeft een voorkeur voor scenario twee, maar dat doet een groot beroep op organisaties in de stad. Als de voorstellen concreter worden, zegt de partij, wordt het draagvlak naar gelang kleiner. Zij wil dat Zwollenaren meer betrokken worden bij de afwegingen waarmee een opvanglocatie wordt gekozen.

Actueel

Het CDA vertelt dat Zwolle zich het afgelopen jaar heeft bewezen als gastvrije stad. Daar is zij trots op. De vluchtelingen kwestie blijft actueel, zegt zij. Dat de gemeenteraad nu pas haar voorkeur voor een scenario mag uitspreken vindt zij te laat. Zij wil aan het college meegeven dat goede huisvesting, dagbesteding en leefbaarheid belangrijk zijn. Er moeten ook blijvend gesprekken worden gevoerd met wijken en organisaties.

Reactie wethouder Dorrit de Jong

Volgens deze wethouder vindt iedereen wel iets van dit onderwerp, en zij is blij met dit gesprek. Beslisstukken komen na de zomer naar de gemeenteraad. Het document met de drie scenario’s is opgesteld naar aanleiding van een vraag en behoefte van de voltallige gemeenteraad. Voor dit document zijn er gesprekken geweest met de stad.

De opvang nu door particulieren en gemeente betekent nogal wat, zegt de wethouder. Na corona kwam de burgemeester hierdoor voor een nieuwe uitdaging te staan. In de regio Zwolle zijn een aantal grote opvanglocaties. Er is ook een stadsdialoog gaande, zowel fysiek met ontmoetingen als online en anoniem. Dat moet zorgen voor draagvlak. Wijkmanagers en eigenaren van panden worden benaderd om weerstand tegen de opvang tegen te gaan. De wethouder kijkt wat er nodig is om de omgeving leefbaar te houden.

Er was ook een vraag om zwemles onder vluchtelingen. De kinderen gaan automatisch mee met de bestaande zwemlessen en mensen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen voor zwemlessen. Landelijk kijkt de overheid of er mogelijkheden zijn voor vluchtelingen om eerder te participeren. De gemeente Zwolle ziet vooral mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Insprekenkan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button