Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Vele moties in Gemeenteraad over voorjaarsstukken

Zwolle – In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 5 juli is er besloten over de voorjaarsstukken. Dit noemen zij de beleidscyclus. Er was een aardige gelijkgezindheid onder de partijen. Een aantal voorstellen zijn unaniem aangenomen.

Moties

Er waren 2 amendementen (tekstuele wijziging) en 22 moties (opdracht om tot actie over te gaan). Aangenomen zijn: de motie om mantelzorgers te ontlasten, niet besparen maar ontwikkelen op GGZ, aan de slag met de basisbaan, allemaal wijzer met de voorzieningenwijzer (financiële hulp bij woningcorporaties), huurverlaging door coronasluiting (winkeliers en horeca ontlasten), uitnodiging aan inwoners voor ontmoetingsplekken (fysieke inrichting van dergelijke plekken), plekken voor stilte recreatie, het aanpassen van de Ossenmarkt aan de grote stroom toeristen, convenant gegevens delen (woonoverlast beperken), en een nieuw skatepark voor Zwolle.

Aangehouden is een motie van de ChristenUnie om later over door te praten na de raadsretraite. Deze motie gaat over waarde(n)vol mensenwerk. Dat betekent een betere samenwerking tussen overheid en inwoners.

Aangenomen stukken

De Jaarstukken 2020, in debat op 21 juni, zijn met algemene stemmen aangenomen. Dit is de verantwoording van het college aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting. De Beleidsrapportage 2021-1 (Berap) is ook door de gehele raad aangenomen. De Berap geeft een tussenstand van de begroting per 1 april 2021. De MPV 2021 is de Meerjaren Vastgoed Prognose. Hierin legt het college verantwoording af over het actieve grondbeleid. Ook deze is door de voltallige raad aangenomen. De Perspectiefnota 2022-2025 (PPN) is het startpunt voor de komende beleidscyclus. Een meerderheid van de raad heeft deze aangenomen. De SP was tegen, en de PvdA.

De SP zet zich ieder jaar in voor een beter armoedebeleid, en omdat dit niet in de PPN is terechtgekomen, stemt zij tegen. De PvdA is blij met de steun voor basisbanen, maar is het niet eens met de strategische investeringsagenda. Zij wil wel sparen, maar dat moet bij meer terecht komen dan steen en asfalt. De relatie overheid en inwoners vindt zij te weinig gewaarborgd.

Helder

GroenLinks vindt de PPN een heel helder kader, integraal en weloverwogen. Zij is blij met de sociaal maatschappelijke actie, ook met meer groen. D66 is blij met de afnemende belasting van het milieu, de steun voor de industrie en het culturele leven in Zwolle. Er moet een keuze worden gemaakt voor incidentele en structurele uitgaven.

Het CDA wil vooral steun voor mensen die het moeilijk hebben, en voor het maatschappelijk middenveld. Zij steunt de PPN op strategisch niveau. De stad moet zich doorontwikkelen. De ChristenUnie stemt met trots in met de PPN, er wordt goed gekeken naar de toekomst van de stad en de keuzes op strategische hoofdlijnen die moeten worden gemaakt.

Kansen

Swollwacht zegt dat een goede PPN één van de belangrijkste dingen is om te hebben. Er gaan goede en mooie dingen gebeuren in de stad. Als stadspartij hecht zij aan het Zwolle dat wij kennen. Iedereen telt mee. De VVD stemt blij voor, en is dankbaar voor de vele steun op de moties. De stad is altijd al bezig geweest met het grijpen van kansen en doe dat ook nu.

Na de PPN is de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds behandeld. Dat gaat over de gelden die de landelijke overheid beschikbaar stelt aan de gemeente. Deze nota is unaniem aangenomen. De nota sterke sociale basis is aangenomen, evenals de halfjaarrapportage van het Sociaal Domein. Een motie die vorige keer evenveel stemmen voor had als tegen, is nu opnieuw in stemming gebracht. De uitkomst is dat de raad instemt met het meenemen van groen in de ontwikkeling van de stad.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en zijn te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later te bekijken. Tevens zijn de agenda en de stukken hier in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button