EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Trekkers belangrijkste 3 onderwerpen Regio Zwolle bekend

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen op de agenda van Regio Zwolle?

Op 31 oktober 2014 hebben bijna 200 mensen deelgenomen aan de Werkconferentie Toekomstverkenning Regio Zwolle. Er was veel energie en enthousiasme voor regionale samenwerking bij alle partners (O’s). De waardevolle oogst van de conferentie is in het verslag van de dag vastgelegd. Drie hoofdlijnen zijn er te trekken uit de opbrengst voor nadere uitwerking voor een gezamenlijke regionale agenda: economische ontwikkeling, sociale vernieuwing en positionering en verbinding. Onder het motto: ‘verbreden, verdiepen, versnellen’.

Kartrekkers agenda

Voor ieder onderwerp is nu een bestuurder/kartrekker gevonden die het agendapunt verder uitwerkt. Zij verzamelen een groepje mensen om zich heen (uit de O’s) die de opgave verder definiëren. En vervolgens onderzoeken wat gedaan kan worden en wat nodig is voor verdere uitwerking, medestanders, faciliteiten, menskracht en middelen. De bestuurlijk trekkers fungeren daarbij vooral als inspirator en facilitator en geven ruimte aan de O’s. Zij krijgen daarbij ondersteuning van drie secretarissen en het Regiobureau.

Economische ontwikkeling

Trekker: René de Heer (wethouder gemeente Zwolle) en Regina Riemersma (gemeentesecretaris Zwolle).

Voor dit agenda onderdeel geldt vooral verdiepen, verbreden en versnellen van de huidige agenda. Aandachtspunten zijn: positionering en rol Economic Board regio Zwolle, verdieping en versnelling agrofood, nieuwe materialen en health & care, vrijetijdseconomie, bereikbaarheid, goederensector, verbinden van mensen uit de ‘traditionele’ sectoren met de creatieve sector, internationalisering, arbeidsmarkt.

Sociale vernieuwing

Trekker: René de Vent (wethouder gemeente Hardenberg) en Astrid Schulting (gemeentesecretaris Meppel).

Aandachtspunten voor dit onderdeel: Nieuwe verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, human capital (relatie met economie: talenten binden, young leaders programma), iedereen heeft werk/doet mee, benutten zelforganisaties, relatie RPA en het op te richten Werkbedrijf.

Positionering en verbinding

Trekker: Jan Westmaas (burgemeester Meppel) en Harry Timmerman (directeur Provincie Overijssel).

Aandachtspunten voor dit onderdeel: lobby en positionering/marketing, identiteit/nieuwe Hanze (storytelling), organiseren oplopen, regiomonitor (Metropool Zwolle), dynamisch netwerk van mensen die hand- en spandiensten verrichten. In dat netwerk zit ook een vaste kern die de verschillende overleggen ondersteunt (Regiobureau plus). Hier zit ook de algemene coördinatie.

Planning, Financiering en Organisatie

De werkzaamheden van de drie groepen zullen, daar waar het financiële consequenties heeft, uiterlijk in maart 2015 zijn afgerond. Dit met het oog op Perspectiefnota’s, voorjaarsnota’s en de nieuwe provinciale programma’s van de colleges van Gedeputeerde Staten. Het streven is medio juni 2015 de Agenda Regio Zwolle 2015 -2020 vast te stellen.

De vraagstukken omtrent financiering en organisatie worden momenteel verder uitgewerkt.

Informatie

Indien u belangstelling heeft om aan één van de groepen deel te nemen dan kunt u zich hiervoor melden bij: Kees Praamstra (Secretaris Regio Zwolle) 038 498 2880.

Gerelateerde artikelen

Back to top button