KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Stikstofproblemen afgenomen in Zwolle

Uitvoeringsprogramma boekt successen

Zwolle – De gemeente heeft invloed op het uitvoeringsniveau van de stikstofproblematiek. Ze kan op dit moment nieuwe conclusies trekken over de manier waarop de stikstofproblematiek Zwolle raakt: Het palet aan stikstofoplossingen voor Zwolle is onder andere door eigen handelen vergroot. Dat staat in een nota over de ontwikkelingsstrategie Stikstof, die wethouder Ed Anker stuurt naar de gemeenteraad.

Stikstofregelgeving is stabieler geworden. Wijzigingen daarin zijn niet meer zo grondig als eerder. Als regelgeving niet verandert, heeft de gemeente er vertrouwen in dat de voorziene ontwikkelingen op dit moment tot 2030 niet beperkt hoeven raken door de stikstofproblematiek.

Rijk en Provincie

Het is belangrijk te weten dat de gemeente geen eerste rol heeft in het oplossen van de stikstofproblematiek. Maatregelen worden genomen door het Rijk en de Provincie. Het Rijk heeft de taak om een diepgaande aanpak te maken waarbij een balans wordt gezocht tussen natuurverbetering aan de ene kant en economische ontwikkeling en woningbouw aan de andere kant. De Provincie is bevoegd gezag voor de Wnb-vergunningen (Wet natuurbescherming).

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering

Met de inwerkingtreding van deze wet is er juridisch meer rust in het stikstofdossier en zijn Zwolse projecten voor wat betreft de bouw- en sloopfase vrijgesteld van stikstofberekeningen. Dat levert tijdswinst op in zowel de planvorming als de uitvoering. Wat blijft bestaan zijn de stikstofberekeningen die nodig zijn voor de gebruiksfase van een project (en natuurlijk bestemmingsplan), dat wil zeggen: de stikstofemissie die ontstaat wanneer het betreffende project in gebruik wordt genomen door de inwoners.

Hessenpoort, Stadshagen, Agrariërs

Voor Hessenpoort 4 (fase visie: kavels > 3 ha.) is de verwachting dat stikstof niet leidt tot een onuitvoerbaar plan na het toepassen van stikstofverminderende en (waar nodig) reducerende maatregelen.

In Stadshagen heeft het plan voor Winkelcentrum Stadshagen de eerste stikstof-horde genomen. De vergunningsaanvragen in de Tippe en Breezicht Noord deelgebied 1 hebben wel te anticiperen op gewijzigde regelgeving. Dat betekent nieuw stikstofrekenwerk wat de nodige tijd en inspanning kost.

In één geval heeft het stikstofteam het aanbod van een stoppende agrariër kunnen koppelen aan een bedrijf op Hessenpoort. 70% Van de emissie van de agrariër is genoeg voor het bedrijf op Hessenpoort om zijn gewenste uitbreiding te realiseren en 30% van de emissie wordt ingetrokken en komt ten goede aan de landelijke depositiedaling in de natuur.

Er zijn vanuit verschillende hoeken lobbyboodschappen die wijzen in de richting van vermindering van de veestapel. Ook is er een brede coalitie van meer dan 30 gerenommeerde partijen onder leiding van oud Landbouwminister Cees Veerman en een collectief van Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland. Zij doen veel concrete voorstellen. Daarin is terug te lezen dat óók de landbouwsector haar stikstof zal reduceren mits het verdienmodel van de boer overeind kan blijven en dat er meer woningen gebouwd moeten gaan worden.

Stikstofbank en verstedelijkingsstrategie

De gemeente zoekt mogelijkheden om een Stikstofbank in te stellen om stikstofruimte vast te houden en te herverdelen. Per 1 juli 2021 is dit juridisch in werking getreden. Het Stikstofteam van de gemeente zal stikstof als afwegingscriterium inbrengen in de verstedelijkingsstrategie wanneer men de afweging voor nieuwe bouwlocaties gaat bepalen voor de Omgevingsvisie. In nieuwe bestemmingsplannen gebruikt Zwolle lokale stikstofmodellen en -kennis. Hiermee kan zij een bouwfasering en stikstofemissie uit kienen die voldoet aan regelgeving en goed is voor zowel de natuur als de gewenste ontwikkelrichting.

Ook werkt de gemeente aan een onderzoek of pachtconstructies kunnen helpen bij de stikstofvermindering. Stikstof is met al deze maatregelen van een crisis-onderwerp geworden tot een structureel aandachtspunt. De stikstofproblemen in plannen en projecten zijn afgenomen ten opzichte van maart-2021 en sterk afgenomen ten opzichte van mei-2019.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button