Nieuws uit ZwolleVoorpagina

‘Sloop van bouwwerk is niet vergunningplichtig’; intentieverklaring IJsselcentrale onvindbaar

Zwolle – Voor het slopen van de IJsselcentrale is al in 2014 bij de provincie Overijssel een sloopmelding gedaan door eigenaar GDF SUEZ Energie. Dit meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen van de plaatselijke PvdA. ‘Sloop van het bouwwerk is niet vergunningplichtig. De melding is door de provincie getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en op 5 september 2014 door de provincie geaccepteerd.’ Zo blijkt uit de reactie van de gemeente.

 

De Partij van de Arbeid Zwolle had in mei van dit jaar een aantal vragen aan het college van B&W gesteld over de sloop van centrale Harculo en een intentieverklaring uit 2002. Deze intentieverklaring zou in 2002 zijn opgesteld door Electrabel (voorheen de eigenaar van de centrale), B en W van Zwolle en de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hierin zou zijn afgesproken dat de eigenaar vroegtijdig zou melden dat er plannen waren om de centrale stil te leggen, waarna partijen samen zouden kijken naar een mogelijke herbestemming.

Intentieverklaring onvindbaar

Maar de intentieverklaring is onvindbaar, zo blijkt. ‘Zowel de gemeente Zwolle als de provincie Overijssel heeft grondig archiefonderzoek gedaan naar de bij de vragen gevoegde, niet ondertekende, intentieverklaring. Een ondertekende intentieverklaring, noch een conceptversie, bevindt zich in de archieven van beide overheden. Ook heeft er geen besluitvorming over de intentieverklaring plaatsgevonden.’ meldt het college.  ‘Wij herkennen de zorgen over dit beeldbepalende complex aan de IJsselcentraleweg en hebben hier aandacht voor gehad. Met onder meer de eigenaar en mogelijk
geĂŻnteresseerde(n) zijn verkennende gesprekken gevoerd over de toekomst. Die verkenningen hebben
niet geleid naar het behoud van de energiecentrale.’

Afgegeven vergunning alleen voor natuurbescherming

Dat de sloop van het bouwwerk niet vergunningplichtig is betekent niet dat er helemaal geen vergunning is afgegeven. In april van dit jaar heeft de provincie Overijssel namelijk wel een vergunning afgegeven op grond van de Natuurbeschermingswet. Hierin zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan de sloop moet voldoen. Deze is er echter alleen maar voor om te zorgen het slopen de omliggende natuur niet schaadt.

Stadsbestuur maakt geen bezwaar

Door het ontbreken van een intentieverklaring was er voor het stadsbestuur geen aanleiding om bezwaar te maken. Ook een bezwaar op de verleende Natuurbeschermingswet vergunning bood geen mogelijkheid op het moment dat de PvdA hier vragen over stelde. ‘De Nbwet-vergunning is verleend op 15 april 2016. Binnen 6 weken na deze datum had bezwaar gemaakt kunnen worden tegen de verleende Nbwet vergunning.’aldus het college.

Eerst slopen en dan bestemmingsplan wijziging

Erfgoedvereniging Heemschut, die strijd voor behoud van industrieel erfgoed, is het niet eens met de sloop die nu voorafgaat aan de bestemmingsplanwijziging: ‘Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet volgens de wet de cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk worden meegewogen, hieraan conclusies verbinden en deze vastleggen in het bestemmingsplan en cultuurhistorische waardenkaart. Door eerst te slopen kan alleen geconstateerd worden dat deze al weg zijn.’. Ze doelt hiermee op artikel 3.1.6 lid 5a van het Besluit Ruimtelijke Ordening.

3.1.6 lid 5a – Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd: a. een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden;

Aankomende week vinden er vier voorlichtingsbijeenkomsten plaats waarin omwonenden worden bijgepraat over de sloop.

Gerelateerde artikelen

Back to top button