KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Rekenkamer Zwolle heeft nog vragen bij gemeentelijk warmtebedrijf

Zwolle – De onafhankelijke rekenkamercommissie van Zwolle heeft nog vragen bij het voornemen van de gemeente voor het op oprichten van een gemeentelijk warmtebedrijf. Zij constateert dat de gegeven motivatie om tot oprichting van zo’n warmtebedrijf te komen, nog onvolledig is. Ook adviseert de rekenkamercommissie om alternatieven voor de organisatie van een warmtenet in Zwolle-Noord beter in beeld te brengen. Dit kan bijdragen aan betere besluitvorming door de gemeenteraad hierover.

Kansen

De gemeente Zwolle ziet kansen voor het ontwikkelen van een geothermie-installatie in Zwolle-Noord. De wijken Aa-landen en Holtenbroek kunnen in de toekomst mogelijk via een warmtenet gevoed door warmte uit deze bron verwarmd worden. Eind 2019 en begin 2020 onderzocht het college hoe dit georganiseerd kan worden. Op basis van dit onderzoek deed de gemeenteraad van Zwolle eind 2020 de principe-uitspraak om een voorkeur uit te spreken voor de oprichting van een warmtebedrijf waar de gemeente zelf in deelneemt. Dit zou de gemeente in staat stellen om regie te voeren op de warmtetransitie om zo de publieke belangen (zoals betaalbaarheid en betrouwbaarheid) te kunnen borgen.

Het definitieve raadsbesluit over het al dan niet oprichten van een warmtebedrijf wordt genomen in 2022. Dit is een besluit waarmee grote (financiële en maatschappelijke) belangen gemoeid zijn. Daarbij gaat het om zeer complexe materie. Om tot zorgvuldige besluitvorming te komen besloot de rekenkamercommissie daarom een onafhankelijk deskundige in te schakelen om een quickscan uit te voeren. Centrale vraag daarbij is of voor de raad de volledige en juiste informatie beschikbaar is, en zo nee, op welke onderdelen nog aanvulling en aanscherping nodig is.

Incompleet beeld

Een belangrijke bevinding is dat er nog geen volledig beeld is gegeven van alternatieven om regie te voeren; niet alle mogelijke varianten zijn in beeld gebracht. Bovendien wordt al vrij snel gesproken over gemeentelijke regie op de keten. Hier kunnen goede argumenten voor zijn, maar de argumentatie is nog beperkt en onvolledig. Ook constateert de rekenkamercommissie dat de integraliteit van kijken lijkt af te nemen. In december 2020 besloot de raad al om het organisatiemodel warmtebedrijf nader uit te werken. Het is niet duidelijk of daarbij later in het besluitvormingsproces nog een vergelijking wordt gemaakt met andere varianten. Dit is een aandachtspunt voor het vervolg. Het advies van de rekenkamercommissie is ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 7 maart a.s. De rekenkamercommissie hoopt met deze quickscan bij te dragen aan een goed en zorgvuldig verder besluitvormingsproces rondom eventuele gemeentelijke deelname aan een warmtebedrijf.

Gerelateerde artikelen

Back to top button