Nieuws uit ZwolleSportVoorpagina

Rekenkamer: Sportbeleid Zwolle in beweging

Zwolle – De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het sportbeleid. Hierbij is nagegaan hoe de uitvoering van het Actieplan Sport en Bewegen verloopt. Conclusie is dat er een beweging opgang is gekomen naar meer vitale sportverenigingen.

Vitaal beleid?

In september 2016 heeft de raad het Actieplan Sport en Bewegen vastgesteld als dynamisch en flexibel kader voor het nieuwe sportbeleid. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of het Actieplan een heldere richting aangeeft, met duidelijke doelen, resultaten en effecten. Ook is gekeken naar de samenhang met het gemeentelijke accommodatiebeleid en met het subsidiebeleid. Met het Actieplan is vastgesteld dat ‘vitale inwoners’ het kerndoel van het sportbeleid vormen waarbij vitale sport en sportverenigingen en vitale sportaccommodaties als ‘afgeleide’ doelen gelden.

Vervolgstap nodig

De rekenkamer concludeert dat door middel van het Actieplan Sport en Bewegen bewust is ingezet op het bewerkstelligen van een beweging, waarbij verenigingen meer aan zet zijn, verenigingen pro-actiever zijn gaan acteren en verenigingen actief de samenwerking zoeken. De ingezette beweging verdient echter een vervolgstap in de vorm van een concretere uitwerking.

Geen meetbare doelen

Ondanks goede resultaten op onderdelen en de beweging die is ingezet, is volgens de rekenkamer onvoldoende aan te geven of het sportbeleid doelmatig en doeltreffend is vanwege het ontbreken van concrete en meetbare doelen. Ook is er te weinig verbinding met gerelateerde beleidsvelden en kan de raad haar kaderstellende en controlerende rol nog onvoldoende invullen.

Raadsbehandeling volgt

Het rapport is op 12 maart jl. door de heer Kees-Jan Groen, voorzitter van de Rekenkamercommissie aangeboden aan de gemeenteraad. Het College van B&W zal zich buigen over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is zal het rapport door de raad worden behandeld.

Het rapport is te raadplegen op de site van de gemeente Zwolle:
www.zwolle.nl/gemeenteraad/rekenkamer

Gerelateerde artikelen

Back to top button