Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Lintjes voor negen Zwollenaren

Zwolle –  Burgemeester Henk Jan Meijer reikte vanochtend ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uit aan negen Zwollenaren. Een van hen wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en
zes tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Kandidaten (in volgorde van uitreiking)

De heer C.A. (Kees) Bos (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

26049846223_9894855b0d_z

 

De heer Bos is 49 jaar actief bij de Gereformeerde Kerk De Hoofdhof in Berkum en heeft diverse malen de functie van ouderling vervuld. Daarnaast was hij lid van verschillende commissies, is lid van het kerkkoor en afgevaardigde naar het overleg van de drie Berkumse kerken. Met een paar gemeenteleden heeft hij in verzorgingshuis Berkumstede een ‘repaircafé’ opgezet waar iedereen zijn of haar defecte elektronische apparaten kan brengen.

Als chauffeur van de St. Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer verzorgt hij het wekelijks vervoer van mensen met een verstandelijke beperking van en naar de manege zodat zij hun hobby kunnen uitoefenen. Ook voor de Stichting Philadelphia Zorg in Berkum verzorgt hij elke week het vervoer van cliënten
van en naar de bijbelclub.

Daarnaast is de heer Bos al vijftien jaar vrijwilliger van inloophuis De Bres en steekt daar op verschillende manieren zijn handen uit de mouwen. Tot voor kort in de functie als gastheer en momenteel als klusjesman onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast is hij notulist van het zeswekelijks vrijwilligersoverleg. De heer Bos verzorgde tevens een aantal jaren de ledenadministratie van GroenLinks, afdeling Zwolle, en bezorgt maaltijden
voor patiënten van het woonzorgcentrum Berkumstede.

 

Mevrouw H. (Riek) Bos-Schut (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Ook mevrouw Bos is een kleine vijftig jaar lid van Gereformeerde Kerk De Hoofdhof in Berkum. Door de jaren heen was zij lid van het kerkkoor, actief als diaken en heeft zij zich ingezet als afgevaardigde van het overleg
van de drie Berkumse kerken. Inmiddels is zij al 15 jaar lid van het wijkteam en organiseert al meer dan dertig jaar de jaarlijkse Wereldgebedsdag in Zwolle.

Als oprichter van Buurthulp Berkum was zij meer dan dertig jaar als vrijwilliger actief. Zij coördineerde de activiteiten van de hulpverleners en was zelf ook hulpverlener voor buurtgenoten met een hulpvraag.
Daarnaast is zij vrijwilliger bij verzorgingshuis Berkumstede, brengt maaltijden rond en begeleidt bewoners als dat nodig is naar de huisarts of het ziekenhuis.
Tevens is mevrouw Bos alweer vijftien jaar als gastvrouw verbonden aan inloophuis De Bres. En in de tachtiger en negentiger jaren was zij bestuurslid van de Christelijk Vrouwenbond in Berkum. In 2001 is mevrouw Bos in onze stad uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

26047893494_30dfe1c86f_z

De heer H. (Pier) Karenbeld (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Karenbeld, geboren in Diepenveen, is vrijwilliger bij de Historische vereniging Dorp Diepenveen en omgeving. Hij schrijft artikelen voor het Historisch tijdschrift en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van enkele boeken. Woonachtig in het buurtschap Spoolde en zeer betrokken bij zijn woonomgeving en haar inwoners ontwikkelt de heer Karenbeld vanaf 1999 tal van activiteiten om de gezelligheid en verbondenheid te bewerkstelligen. De afgelopen jaren heeft hij zich bestuurlijk maar ook als vrijwilliger actief ingezet.

Voor de verbouwing van buurthuis Eben Haezer en als medeorganisator van de jaarlijkse kerstmarkt waarvan de opbrengt wordt besteed aan goede doelen. Hij was initiator van de filmploeg Spoolde bij de totstandkoming van de documentaire ‘Spoolde onder Spanning’. In 2010 heeft hij meegewerkt aan een special van het Zwolsch Historisch Tijdschrift die aan Spoolde gewijd was. En voor de Oranjevereniging Spoolde inventariseerde en ordende hij het archief ten behoeve van een jubileumboek dat ter ere van het 100-jarig bestaan werd uitgegeven.

Als redactielid van het wijkblad De Papenacker levert de heer Karenbeld bijdragen over de geschiedenis van Spoolde. Tijdens de nieuwjaars-bijeenkomsten is hij presentator van het Spoolder Jaaroverzicht en laat, met de nodige kwinkslagen in het Spoolder dialect, actuele en interessante voorvallen in het buurtschap de revue passeren. Als voorzitter van wijkvereniging Spoolderbelangen volgt de heer Karenbeld nauwgezet de ontwikkelingen van infrastructurele werken en de wijzigingen daarvan voor het buurtschap. Samen met zijn vrouw, die gastvrouw is, is hij daarnaast iedere vrijdagavond als gastheer aanwezig in Woonzorgzorgcentrum De Venus.

26588271951_e641417407_z

Mevrouw L. C. (Leonie) Flanderijn-Gijzen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Werkzaam tot eind 2014 als directeur Algemene Zaken en Communicatie bij Scania in Zwolle heeft mevrouw Flanderijn het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoud gegeven en het is aan haar persoonlijke inzet te danken dat de binding tussen het Zweedse bedrijf en de Zwolse samenleving in alle facetten is versterkt. Het belang daarvan heeft zij ook binnen Ondernemersvereniging Voorst uitgedragen. Bij de complexe revitalisering van dit terrein was zij een belangrijke bindende factor en kon met inzet van haar contacten dit langlopende proces vormgeven. Ondernemers op het bedrijventerrein hebben weer vertrouwen in de toekomst waar weer volop wordt geïnvesteerd.

Daarnaast heeft mevrouw Flanderijn substantieel bijgedragen aan de ontwikkeling van het middelbaar en hoger voortgezet onderwijs en de aansluiting daarvan op het bedrijfsleven in Zwolle en in de regio. Als ‘entrepreneur in residence’ van Hogeschool Windesheim was zij een waardig ambassadeur en heeft met praktijkgerichte kennisoverdracht studenten bij het bedrijfsleven gebracht. Op het Deltion College zet zij zich in voor de ontwikkeling van jonge mensen door zich sterk te maken voor de samenwerking tussen Scania en de techniekopleiding. En als lid van de Raad van Advies stelt ze haar kennis en kunde in om de opleidingen en de student verder te ontwikkelen. Met haar bijdrage aan de ‘governance code’ voor mbo-instellingen heeft zij een voorbeeldfunctie vervuld. Een code die medewerkers, studenten, ondernemers en bestuurders inspireert en motiveert te reflecteren op het eigen en elkaars integer handelen. Als Ambassadeur Talentstad Beroepscollege levert zij onverminderd haar bijdrage aan de ontwikkelingen in het onderwijs.

Mevrouw Flanderijn is tevens bestuurslid van de Stichting Ronald McDonald Huis en de Stichting Kunstwegen. Ook hier zet zij haar bestuurlijke ervaring en netwerk actief in zodat zij op organisatorisch en publicitair vlak een bijdrage levert aan de doelstellingen van de stichting. Haar inzet sluit aan bij haar eerdere inzet voor goede doelenorganisaties als de Cliniclowns, Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer, KiKa, de Voedselbank en Stichting Present.

26560654272_c3c3b4a16e_z

De heer T.L. (Tim), Krooneman (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De jonge Tim Krooneman meldde zich al vroeg in 1958 aan als lid van destijds de Padvinderij. Hij zette zich actief in als verkennersleider, groepsleider en stichtingsvoorzitter van ‘De Geuzen’ in Arnhem. Ook was hij op districtsniveau actief. Voor het district Overijsselse Vechtstreek zette hij zich in als speladviseur, lid van de landelijke raad en districtsvoorzitter. Daarna was hij lid van de commissie Niet Direct Leiding Gevende in Overijssel. Voor zijn verdiensten bij Scouting Nederland is hij onderscheiden met het zilveren waarderingsteken en met de Gouden Jacobsstaf van de Nederlandse Padvindersvereniging.

De heer Krooneman is al meer dan 25 jaar vrijwillig actief bij de Oosterkerk waar hij nu het ambt van Ouderling Kerkrentmeester vervult. Hij is mede verantwoordelijk voor de actie Kerkbalans en staat aan de wieg van vele vernieuwingen. Hij ontwierp een nieuwe organisatiestructuur voor het pastorale bezoekwerk en een andere website. Daarnaast was hij medeorganisator van het 125-jarig jubileum van de kerk.

Als actief vrijwilliger bij de vereniging Natuurmonumenten, afdeling Overijssel/ Flevoland, restaureerde de heer Krooneman eendenkooien en was hij betrokken bij de monitoring van vogelsoorten en vlinderroutes. Ook nam hij geruime tijd deel aan het landelijk overleg Natuurmonumenten-vrijwilligers en beheerde de administratie. En actief verbonden aan de Stichting Terre des Hommes Zwolle heeft hij ervoor gezorgd dat de Terre des Hommes-winkel een professionaliseringsslag heeft gemaakt met afgebakende en overzichtelijke verantwoordelijkheden en functies als resultaat. Daarnaast zette hij een nieuwsbrief en een smoelenboek op. Voor de landelijke organisatie heeft hij het ‘Winkelhandboek’ ontwikkeld dat naast enkele andere ‘Zwolse’ ontwikkelingen van zijn hand zijn overgenomen.

26627481896_4dec8593a3_z

De heer S. (Sytse) Buwalda (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

De heer Buwalda zit inmiddels dertig jaar ‘in het vak’ en was destijds de eerste countertenor op het conservatorium in Amsterdam. De stemsoort van countertenor komt naar verhouding weinig voor, maar is onontbeerlijk voor muziek uit de renaissance en barok. In Nederland is de heer Buwalda een begrip. Als een van de weinige countertenoren van ons land staat hij op eenzame hoogte. Temeer omdat hij over een groot en veelzijdig repertoire beschikt, variërend van oratoria tot opera van componisten vanaf de Renaissance tot heden. Hij vervult bovendien een voortrekkersrol in het bijeenbrengen van verschillende stijlen muziek – zogenaamde cross-overs – van jazz, klassiek naar pop en lichte muziek.

Ook wereldwijd geniet de heer Buwalda faam, zeker na de verspreiding van de eerste geheel in Nederland geproduceerde opnamenserie van zijn vertolking van alle Bachcantates. Als countertenor wordt hij overal ter wereld gevraagd om op te treden en werkt hij samen met beroemde dirigenten, solisten en orkesten. Hij weet projecten naar een hoger niveau te tillen en is te gast op toonaangevende internationale festivals. In Cuba werd Sytse Buwalda in 2012 als eerste Nederlander onderscheiden met de ‘Premio de Honor Cubadisco’ een oeuvreprijs vergelijkbaar met de Nederlandse Edison.

De heer Buwalda kan met recht een ‘cultureel ondernemer’ worden genoemd. Zo heeft hij inmiddels een eigen broedplaats voor jong talent ‘De Zwolse Muziekkamer’ opgericht, is hij medeoprichter van het Asteria Ensemble waarmee hij cross-over muziek maakt, is hij internationaal onderscheiden en heeft hij een verzenbundel geschreven. Hij zoekt de grenzen en de samenwerking op met professionals van andere vakgebieden, zoals landelijk gerenommeerde schrijvers en acteurs, getuige zijn bijdragen aan theater- en dansproducties en recent ook aan een filmdocumentaire. Niet alleen zijn talent, maar ook zijn creativiteit en lef om albums met een originele en opvallende invalshoek uit te brengen, maken hem tot een op zichzelf staand artiest. Daarnaast begeleidt en inspireert hij aankomende en gevestigde musici en plaveit de weg voor jonge countertenoren. Hij slaagt erin deze nieuwe generatie professionals boven zichzelf te laten uitstijgen.
De heer Buwalda is voor jong en oud echter niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een bron van troost. Met benefietconcerten voor goede doelen en (zorg)instellingen zet hij zijn talent actief in voor de samenleving. Daarbij schroomt hij niet zang en muziek als ’therapeutisch instrument’ in te zetten.

26588639671_d9c0e9865e_z

De heer F.A.V. (Frank) Spoelman (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Het gezin van de heer Spoelman zet zich inmiddels al vijftien jaar in als pleeggezin en vangt meerdere jongeren op voor een paar weken tot enkele maanden. Meneer Spoelman onderhoudt het contact met de ouders, familie en het netwerk van de jongere. De jongere zelf bereidt hij voor op zelfstandigheid door hem of haar een eigen leefruimte te bieden. En na vertrek uit het pleeggezin houdt hij vaak contact met de jongeren.

Mede door de inzet van de heer Spoelman als medeoprichter in 2008, penningmeester en voorzitter, is Fietsgroep Stappenbelt Zwolle uitgegroeid tot een gestructureerde en financieel gezonde vereniging. De relatief jonge vereniging behoort tot de grootste recreatieve fietsverenigingen van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU). En niet in de laatste plaats tot een sportieve vereniging waarbij het op een veilige en gezellige manier genieten van de fietssport centraal staat. Meneer Spoelman mag zich vanaf 2014 Erelid van de vereniging noemen.

Daarnaast hielp de heer Spoelman Dansschool Inc., een dansschool voor kansarme jongeren, over haar dode punt heen. Doordat de heer Spoelman aansluiting zocht bij de Stichting Meedoen en Sportfonds Zwolle en de school omzette in een stichting is Dansschool Inc. nu een gezonde stichting.
De heer Spoelman zet zich vanaf 2012 in als mede-initiator en voorzitter van de stichting Gift City. Het maatschappelijke uitzend- en talentenbureau stimuleert mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken, door ze te koppelen aan bedrijven die klussen aanbieden.
De heer Spoelman heeft het businessplan voor de stichting geschreven en daarnaast veel mensen en instanties enthousiast gemaakt voor de ontwikkeling van het idee.

26627569026_e3ae4f5943_z

De heer W.J. (Willem Jan) de Vries (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer De Vries zet zich vanaf 1960 actief in voor het welzijn van de baptistengemeente. Voordat hij zich aansloot bij gemeente De Samenhof in Zwolle was hij actief in Eindhoven en Deventer. Hij leidde een beroepings-commissie, was actief als jeugdleider, en vervulde bestuursfuncties voor jeugdkampcommissie en het kerkkoor. Op dit moment zet hij zich in voor de gemeente-opbouwcommissie en voor de Stichting Ro-Charis, voorheen onderdeel van de baptistengemeente. De Stichting verleent hulp aan Roemenië op medisch gebied, op het gebied van noodzakelijke levensbehoeften en op het gebied van evangelisatie. De heer De Vries zamelt hulpgoederen in en maakt deze vervolgens klaar voor transport.

Als voorzitter van Tafeltennisvereniging ’s-Heerenbroek in Wilsum heeft de heer De Vries achttien jaar lang de belangen van de vereniging op bestuurlijk niveau behartigt. Daarnaast stond hij ook op sportief gebied zijn mannetje. Hij heeft zich sterk gemaakt voor de belangen van de vereniging wat voor een kleine vereniging met 25 leden in een dorp van groot belang is.

Daarnaast was de heer De Vries actief als voorzitter van de activiteiten-commissie van de Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Zwolle.
En maar liefst 26 jaar was hij vrijwilliger bij een samengestelde fietsgroep van – voorheen – medewerkers van Ziekenhuis De Weezenlanden. Deze actieve groep fietste jaarlijks een week in de Vogezen. Meneer De Vries bestuurde de volgauto en voorzag de groep van eten en drinken.

26048458294_1f1f732eff_z

De heer R. Weenink (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Weenink zet zich al ruim dertig jaar in Zwolle in de volle breedte en op vrijwillige basis in voor de samenleving. Aanvankelijk naast zijn werk binnen de rechterlijke macht. Zo heeft hij functies bekleed binnen de Christelijk Gereformeerde kerk, de zorg en het onderwijs. Steeds in een bestuurlijke spilfunctie dicht bij de mensen, de inhoud en het bestuurlijke proces.
Daarnaast heeft hij zich bijna vijfentwintig jaar lang sterk gemaakt voor landelijk reclasseringswerk en strafrechtstoepassing en jeugdbescherming voor TBS- en PI- instellingen in Zwolle en de regio.

In kerkelijk verband spreken we dan over de bouw van de Sionskerk en recent de verzelfstandiging van de Grote Kerk in Zwolle. Een zeer intensief traject, waarbij het creëren van maatschappelijk draagvlak essentieel is. Mede door zijn inzet binnen de Projectgroep kon de basis worden gelegd voor de Stichting Grote Kerk Zwolle. De uitstraling en voorbeeldfunctie van het hele project is groot. Het biedt een bruikbaar referentiekader aan veel kerken in ons land die met herbestemmingsvraagstukken en financiële problemen kampen.
Op het gebied van de zorg heeft de inzet van de heer Weenink geleid tot de fusie van zorginstellingen het Zonnehuis en de Esdoorn tot de huidige Stichting Protestants Christelijke Zorgcombinatie Zwolle en omstreken.
Daarnaast heeft hij als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zwolle, bijgedragen aan herstel van de verhoudingen binnen de organisatie.
En als mede-initiator van Inloophuis de Bres, het huis dat laagdrempelige zorg aan (mentaal) kwetsbare mensen in de samenleving biedt, maakt hij zich op projectbasis sterk voor de werving van financiële middelen.

In het onderwijs heeft de heer Weenink een belangrijke rol gespeeld bij de fusie tussen scholen voor beroepsonderwijs in Zwolle met scholen in Zwartsluis en Nieuwleusen. Hierdoor kon in Zwolle de basis worden gelegd voor breed voortgezet onderwijs. Op het gebied van reclassering en penitentie heeft de heer Weenink de fusie van Exodus Zwolle met Exodus Groningen en Drenthe tot de Stichting Exodus Noord en Oost begeleid, en legde daarmee de basis voor een Exodushuis in Zwolle. In zijn rollen als toezichthouder, adviseur en bestuurslid stond en staat het terugbrengen van herhaling van strafbare feiten steeds voorop, samen met het bieden van een kans voor ex-gedetineerden op een waardige plaats in de samenleving.

Gerelateerde artikelen

Back to top button