EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Komst recreatiepark Hessenweg 19

Zwolle – AKA Escaperooms is van plan om aan de Hessenweg 19 een recreatiepark te creëeren met
diverse vernieuwende in- en outdooractiviteiten. Het recreatiepark komt te liggen achter de woonboerderij die daar staat. De woonboerderij in het plangebied blijft behouden en zal worden gebruikt als bedrijfswoning.

Wijzigen bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van deze plek dat er nu is, staat deze ontwikkeling niet toe. Daarom vraag het college van burgemeester en wethouders van Zwolle aan de gemeenteraad dit bestemmingsplan te veranderen. Het
Structuurplan Vechtcorridor Noord geldt daarmee als doordacht kader en inspiratiebron voor het gebied en daar
is de ontwikkeling wel mee in overeenstemming. Het zal al met al een groene recreatieve invulling (leisure) met
bijbehorende investeringen in ruimtelijke kwaliteit zijn. Dit uit zich in de aanleg van een brede singel om het
recreatiepark heen en diverse andere inrichtingsmaatregelen.

© RTV Focus Zwolle – Foto: Lisanne Hop

Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 heeft ter inzage gelegen van 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021. Er zijn vier zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Zienswijzen zijn het instrument voor inspraak door de bevolking. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal aanpassingen gemaakt in het plan. De belangrijkste aanpassing is gelegen in de regelgeving. En wel op zo’n manier dat de omschrijving beter aansluit  bij de planopzet en dat de vrees dat er een recreatiepark zoals Walibi of een kermis komt niet nodig is. De belangrijkste gronden in de zienswijzen zijn: strijd met beleidsuitgangspunten, aantasting woongenot, geluidsoverlast, parkeeroverlast, grenzen aan de ontwikkeling, natuur, regelgeving en oplossingen.

Goede balans

Volgens de gemeente is er een goede balans tussen zowel rust als reuring in het gebied, en voldoen de plannen aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Een recreatiepark met diverse vernieuwende in- en outdooractiviteiten is volgens haar als passend  te beschouwen voor de omgeving. Er treedt weliswaar ten opzichte van de huidige situatie een verandering op in drukte en aspecten als geluid en licht maar dat is geen reden om aan te nemen dat het plan zal leiden tot een onacceptabel niveau van overlast.

© RTV Focus Zwolle – Foto: Lisanne Hop

Mogelijke overlast

Uit dat akoestisch onderzoek blijkt dat, rekening houdend met een geluidsvoorziening (een 2 meter
hoge aarden wal), kan worden voldaan aan de richtwaarden. Wat betreft parkeeroverlast zegt de gemeente het volgende: Bij een extreme berekening van 2 bezoekers per auto en dat alle bezoekers met de auto komen zijn er 33 parkeerplaatsen nodig. Die zijn ruimschoots voorhanden dus ook wanneer men van een bezetting van 2 personen per auto uit gaat levert dat geen probleem op.

Grenzen aan de groei

Een bestemmingsplan kent door de bouw- en gebruiksregels die het in zich heeft een begrenzing.
Hierdoor is er wel degelijk sprake van een begrenzing voor de planvorming en is er geen sprake van
een onbeperkte groei zodanig dat in de toekomst het gehele gebied in gebruik zal zijn. Deze bouw- en
gebruiksregels zijn op zo’n manier opgesteld dat er een evenwicht ontstaat tussen een gezonde
bedrijfseconomische ontwikkeling ter plaatse en een prettig woon- en leefklimaat voor de omgeving.

Natuurtoets

Uit de quickscan natuurtoets blijkt dat het onderdeel soortbescherming uit de Wet natuurbescherming,
rekening houdend met een aantal werkwijzen, géén belemmering vormt voor de ontwikkeling van een
recreatiepark. Het leefmilieu van mens en dier wordt door de voorgenomen planvorming niet op
onaanvaardbare wijze aangetast.

Aanpassingen

De gemeente deelt de opvatting dat de begripsomschrijving ‘cultuur en ontspanning’ te ruim is omschreven en
deze is nader verduidelijkt en ingeperkt. De doeleindenomschrijving van de bestemming “Bos” wordt
ook ingeperkt. Binnen de bestemming “Tuin” voegt men toe dat parkeren ten behoeve van de
bedrijfswoning dient te zijn.

Er komt een geluidswal aan de zuidzijde van het perceel. Het aanleggen van een 2 meter hoge
geluidswal aan de westzijde van het perceel, wat sommigen voorstelden, is milieutechnisch niet nodig. Een aanpassing van de openingstijden is niet opportuun want nergens stellen we deze voor dergelijke activiteiten. Ook een verbod op terreinverlichting wordt voor deze locatie niet passend geacht omdat het plangebied, gezien
de omgeving, niet is te kenmerken als een donkere locatie waar terreinverlichting verboden dient te
worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button