Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Komst drie zonneparken in Zwolle een stap dichterbij

Zwolle – De ontwikkeling van drie zonneparken in Zwolle is een stap verder. Het college van burgemeester en wethouders heeft na de terinzagelegging van de plannen voor het zonnepark Weekhorst (van circa 15 hectare) aan de Jan van Arkelweg ingestemd met het afgeven van de vereiste omgevingsvergunning. Daarnaast heeft het college de eerste stap gezet in het proces voor drijvende zonneparken op de Bomhofsplas en de Sekdoornplas van elk circa 20 hectare.

Bomhofplas – Foto © Peter Denekamp

Energieneutraal in 2050

Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er dan in Zwolle evenveel energie op duurzame wijze wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. De gemeente wil vaart maken: al in 2025 moet de uitstoot van CO2 25% minder zijn dan in 1990 en wordt 25 % van alle energie op duurzame wijze opgewekt. Deze verandering in onze energievoorziening is niet alleen een grote opgave, maar biedt ook grote (economische) kansen voor de stad: door meer gebruik te gaan maken van de energie die hier wordt opgewekt vloeit minder geld weg naar het inkopen van (fossiele) energie van buiten Zwolle. Daar profiteren Zwolle en de regio van.

Naast isoleren, energiebezuiniging en duurzame opwek door particulieren en bedrijven is grootschalige opwek van energie nodig. Dat kan door aardwarmte (geothermie), zonneparken, windmolens en waterkrachtturbines. Ruimtelijke impact en kwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten bij grootschalige opwek. De Zwolse Energiegids geeft daarbij houvast zodat initiatieven voor grootschalige opwekking van duurzame energie zorgvuldig afgewogen worden. Communicatie met omwonenden en participatie (social return) zijn belangrijke procesvoorwaarden. De energiegids wordt toegepast bij de ontwikkeling van de drie zonneparken.

Zonnepark Weekhorst

Kronos Solar realiseert in samenwerking met de grondeigenaar/agrariër een zonnepark aan de Jan van Arkelweg. Het park kan na realisatie bijna 4% bijdragen aan de Zwolse doelstelling voor 2025 en zal dan voorzien in de stroombehoefte van ruim 3000 huishoudens. Vanaf januari heeft Kronos diverse keren met direct omwonenden en natuur- en milieuorganisaties overlegd. Op 15 mei 2018 heeft Kronos in Windesheim een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden uit een wijdere kring en andere geïnteresseerden. De gemeente was aanwezig om vragen te beantwoorden.
Naar aanleiding van de gesprekken en de inloopbijeenkomst heeft Kronos het plan aangepast. Zo wordt het zonnepark niet 19 maar 15 hectare groot en komt er ook aan de westzijde bij het spoor een haag.

Het plan heeft van 5 juni tot en met 16 juli ter inzage gelegen. Er zijn zes zienswijzen ingediend; deze hebben geen gevolgen voor de vergunningaanvraag. Het college wil dan ook meewerken aan het zonnepark Weekhorst en vraagt de gemeenteraad om daarmee in te stemmen door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad bespreekt het plan op 17 september. Daarna kunnen b en w de omgevingsvergunning verlenen.

Zonneparken Sekdoornplas en Bomhofsplas

Initiatiefnemer GroenLeven werkt in overleg met de eigenaren/exploitanten van de zandwinlocaties Sekdoornplas en de Bomhofsplas aan plannen voor twee drijvende zonnevelden van elk 20 hectare. Deze twee zonneparken kunnen samen ongeveer 13.500 huishoudens van stroom voorzien.

De direct omwonenden en betrokkenen zijn al geïnformeerd over de plannen. Uit onderzoek blijkt dat er geen grote nadelige milieueffecten te verwachten zijn. Daarom is het niet nodig milieueffectrapportages voor deze plannen te maken. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om mee te werken aan de beide plannen en ze dit najaar ter visie te leggen.

De drie zonneparken dragen in totaal voor ongeveer 17% bij in de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie in 2025.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button