Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Hoe staat veiligheidsregio IJsselland er financieel voor?

Zwolle – De financiële positie van Veiligheidsregio IJsselland is positief. De jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van 3.070.600 euro. Dit is 1.282.800 euro hoger dan bij de tweede bestuursrapportage 2021 was verwacht. Het blijkt uit een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het positief saldo van 3.070.600 euro is voor een groot deel (1.901.600 euro) ontstaan door lagere uitgaven als gevolg van coronamaatregelen.

Bestemming positief saldo

Voor de bestemming van dit resultaat wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om hiervan:
350.000 euro te bestemmen voor het verbeteren van de informatieveiligheid teneinde, conform
landelijk afspraak versneld, te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Overheden en
onze kwetsbaarheid als gevolg van digitale verstoringen te verkleinen;
110.000 euro te bestemmen voor de vervanging van de huidige, totale voorraad blusschuim
voor een schone samenstelling (zonder fluor). Hiervoor is een eenmalige investering nodig;

100.000 euro te bestemmen voor de versterking van het functioneel beheer en ondersteuning
binnen het team HRM om de privacy en veiligheid van de persoonsgegevens beter te
waarborgen. Deze onderwerpen kunnen, indien niet goed toegepast, grote risico’s met zich
mee brengen op bijvoorbeeld het gebied van financiën en informatiebeveiliging. Mede door
achterstanden bij het team HRM vanwege covid-19- werkzaamheden is hier nu een eenmalige
investering op nodig;
2.510.600 euro via de nog huidig geldende verdeelsleutel, eenmalig terug te geven aan de
gemeenten.

Inhoudelijk beleid

Veiligheidsregio IJsselland blijft in 2023 continue klaar staan met kennis, mensen en middelen om de kerntaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid, beperken van risico’s waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet. De veiligheidsregio investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met hun partners.

Aandacht gaat naar actuele thema’s, ontwikkelingen bij de brandweer, risico- en crisisbeheersing en de interne organisatie. De VRIJ adviseert en houdt toezicht, geeft de verplichte plaatsing van rookmelders vorm, past de organisatievorm met vrijwillige brandweer aan, is alert op nieuwe risico’s, bereidt de samenwerking van drie meldkamers voor, kijkt naar acute en publieke gezondheidszorg, vermindert de CO2 uitstoot en stelt de nieuwe beleidsagenda vast voor 2023-2026.

Gerelateerde artikelen

Back to top button