Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaWonen

Grens beschermd stadsgezicht loopt over woonark

Zwolle – De grens van het beschermd stadsgezicht van Zwolle, zoals vastgesteld door de ministers van WVC en VROM, loopt dwars over de woonboot aan de Turfmarkt 14. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van D66, CDA en CU door wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

In het bestemmingsplan van 2021 is er voor gekozen de Turfmarkt 14 niet (langer) aan te merken als onderdeel van het Beschermd Stadsgezicht. De genoemde partijen vragen zich af waarom dit is, en waarom het niet eerder gecommuniceerd is.

Historische schepen

Eén van de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik is dat in het beschermde stadsgezicht uitsluitend historische binnenvaartschepen mogen liggen, met uitzondering van de woonboten die niet als zodanig zijn aan te merken en er reeds lagen voor vaststelling van dit bestemmingsplan. Historische binnenvaartschepen zijn schepen welke nog herkenbaar zijn als een van origine varend binnenvaartschip en voor 1960 zijn gebouwd. Buiten het beschermde stadsgezicht geldt deze verplichting niet.

Bij de herziening van het bestemmingsplan kwam deze omissie naar voren. De grens van het beschermd stadsgezicht is dus niet aangepast. Deze is gelijk gebleven maar de grens van waar wel (nog) een historisch binnenvaartschip moet liggen is aangepast in lijn met het uitgangspunt van het bestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik.

Vergunning

Het weigeren van een vergunning voor de betreffende woonark is niet mogelijk, omdat de woning niet strijdig is met de bouwvoorschriften en voldoet aan de welstandseisen. De waterwoning ligt op een woonschepenligplaats. Volgens de ingediende bestektekening ligt de waterwoning buiten het beschermd stadsgezicht. De afwijking van het bestemmingsplan heeft betrekking op de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering (waarborg waterstaatsbelangen), niet op de bouwvoorschriften van het geldende bestemmingsplan.

De afwijking is zo vorm gegeven dat de afwijking wordt toegestaan mits geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatsbelangen en er advies is ingewonnen van de betrokken waterstaatsbeheerder. De waterstaatsbeheerder (Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft een positief advies afgegeven. Op 31 mei 2022 is de omgevingsvergunning met de bijbehorende voorwaarden verleend.

Gerelateerde artikelen

Back to top button