KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad moet stemmen over nieuw protocol geheimhouding

Zwolle – Met het vernieuwen van het protocol rond geheimhouding beoogt burgemeester Peter Snijders de spelregels rond geheimhouding en besloten vergaderen helderder te maken. Dat staat in een nota die hij stuurt naar de gemeenteraad.

Het huidige protocol moet door wetswijzigingen geactualiseerd worden. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (WOO) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vervangt. Besluiten van het gemeentebestuur zijn in beginsel openbaar. Openbaarheid en transparantie zijn zwaarwegende uitgangspunten die zorgen voor controleerbaarheid van het bestuurlijk handelen. Soms kunnen zwaarwegende belangen als genoemd in de Wet open overheid het noodzakelijk maken toch af te wijken van de basisregel van openbaarheid.

Nieuwe wetten

Een transparant democratisch besluitvormingsproces vindt het Zwols bestuur belangrijk. Daarom is er wetgeving die geheimhouding van schriftelijke en besproken informatie regelt. Deze wetgeving wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Op 1 januari 2023 treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking.
Deze wet voorziet in een wijziging van (onder meer) de Gemeentewet. De geheimhoudingsprocedure verandert vanaf 1 april 2023 op een aantal punten.

Het is, juist omdat het altijd om zwaarwegende belangen gaat, gewenst om de wettelijke voorschriften en werkwijze op te nemen in een protocol voor het opleggen en omgaan met geheimhouding. Met de in het protocol beschreven spelregels wordt uniforme en zorgvuldige besluitvorming aangejaagd. Tegelijk laat men aan de samenleving zien hoe Zwolle met geheimhouding omgaat.

Bevoegdheden

Uit artikel 89 van de Gemeentewet volgt dat het bestuursorgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, ook als enige bevoegd is om deze op te heffen. Daarop gelden twee uitzonderingen. Als de geheimhouding is opgelegd door een commissie, dan is het orgaan dat de commissie heeft ingesteld bevoegd om de geheimhouding op te heffen. Ook geldt dat als geheime informatie is gedeeld met de raad, de raad vanaf dat moment als enige bevoegd is om de geheimhouding op te heffen. Als laatste vervalt de eis dat de raad de door het college opgelegde geheimhouding moet bekrachtigen. Hiermee komt dus ook een einde aan het vaste agendapunt ‘bekrachtiging geheimhouding’ tijdens een besluitvormingsronde.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button