Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad besluitvormingsronde

Zwolle – Maandagavond 14 december besloot de gemeenteraad van Zwolle over 58 onderwerpen. Burgemeester Snijders trapte de vergadering af met een gloedvol betoog over hoe wij samen de coronacrisis eronder moeten krijgen. Dit naar aanleiding van de voorafgaande toespraak van premier Rutte.

Moties en stemverklaringen

Er waren een aantal moties en daarover zijn stemverklaringen afgegeven door de verschillende partijen. De VVD was bezorgd over overlast door geweld in de vechtdallijnen. Wethouder Dogger is bereid om acties te steunen die dit gaan voorkomen. GroenLinks wil niet dat bij voorbaat asielzoekers als daders worden gestigmatiseerd.

Vier partijen trekken aan de bel over uitstel van gemeentebelastingen voor ondernemers die getroffen zijn door de corona maatregelen. Wethouder Sloots zegde toe alles te doen om te voorkomen dat mensen te zwaar geraakt worden. Iedere ontvanger van de belastingenveloppe wordt geïnformeerd over de steunmaatregelen.

Een toekomst voor de Zwolse Kegelaars zit er volgens een rekensommetje van wethouder De Heer niet in. Zelfs als zij 100 of 200% meer contributie gaan heffen, halen zij het niet. Ook niet op een andere locatie.

Kwetsbare mensen

De ChristenUnie vraagt aandacht voor kwetsbare mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, en dan met name vanwege corona. De wethouder meldt dat hier een rapport over is dat zij nog moeten lezen. Er zijn wel al stappen, zoals exitgesprekken voor schoolverlaters en extra budget voor reïntegratie. Het SWT (Sociaal Wijk Team), inkomensondersteuning en Team leveren maatwerk door een passage light voor mensen die door corona in korte tijd hun werk zijn kwijtgeraakt, en een passage breed voor mensen met diverse problematiek.

Groen Links vindt het fijn dat de gemeente de dierenvoedselbank blijft ondersteunen, vanwege de diervriendelijkheid. De partijen kijken met verbazing naar de overschrijding op het budget van de ondergrondse fietsenstalling. Toch stemmen zij in met het plan van de exploitatie, die nu onder wethouder Dogger valt.

De PvdA wil weten in hoeverre we op schema lopen met de energietransitie. Dit wordt gemonitord. Het CDA is blij met aandacht voor drugs, maar mist in de plannen nog lachgas en 3MMC. D66 stelde artikel 45 vragen over de gezonde lucht in scholen, vooral nu met de coronacrisis en vraagt het college dit voortvarend op te pakken.

Transitievisie warmte

Op 30 november jongstleden is gedebatteerd over de Zwolse Transitievisie Warmte. Hier zijn 7 moties over ingediend, waarna enkelen zijn ingetrokken of aangehouden na advies van de wethouder. Over de positie van cooperaties in de transitie was iedereen het eens. Voor een haalbare en betaalbare tussenstap naar een duurzaam huis voor wijken die nog niet aan de beurt zijn (bijvoorbeeld door een warmtepomp) was alleen het CDA tegen. De motie van de SP om de warmtelevering in publiek eigendom te houden, werd verworpen, omdat er een onderzoek komt over de exploitatie en de manier waarop men dat wil vormgeven.

Over de warmteketen in Holtenbroek was 1 motie, die door de raad unaniem is aangenomen, evenals het voorstel zelf. Het is een ontzettend ingewikkeld proces, en sluit aan bij de motie over de warmtetransitie. Daar komt dus nog een marktconsultatie over. Over de voorstellen voor de onderwijshuisvesting valt het volgende te zeggen: Het Greijdanus dat wordt genoemd, zit niet in de eerste tranches en de bekostiging van de huisvesting komt vanuit de VNG. Volgens D66 investeert men best veel in schoolgebouwen, maar het geld dat ze krijgen is ontoereikend.

Gemeentebelastingen

Over de belastingverordeningen van komend jaar waren geen vragen, wel verklaarde de VVD blij te zijn dat de Zwollenaar niet als pinautomaat wordt gebruikt door de gemeente. In vergelijking met andere plaatsen zijn de belastingverhogingen in Zwolle laag. Ook de begrotingswijzigingen ten gevolge van de coronacrisis zijn zonder discussie aangenomen.

Het CDA zet zich in voor de voormalige Leenman werf. Deze zou moeten worden betrokken bij de bouwplannen daar in de buurt en moet een groene functie krijgen. Het is industrieel erfgoed. De gesprekken echter met Leenman lopen niet goed. Wethouder Anker begrijpt dat de raad deze plek belangrijk vindt. De motie om hier iets aan te doen is raadsbreed aangenomen.

Het plan van D66 om fietsenstalling voor studenten in de weekenden gratis te maken haalt het niet. Dit komt vooral omdat de afspraken voor exploitatie al vast liggen, en het maar een klein bedrag betreft (50 cent per dag). De laatste motie was eigenlijk een amendement, waarbij een tekstwijziging is gevraagd over het privacybeleid. Dit vond wethouder van Willigen eigenlijk overbodig, maar is toch aangenomen.

Daarmee is de laatste gemeenteraadsvergadering van 2020 een feit. Burgemeester Snijders sluit af met alle goede wensen voor het kerstreces en het nieuwe jaar.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, en te volgen via de livestream op www.zwolle.nl via ibabs. Deze zijn ook op een later tijdstip in te zien. De vergaderingen zijn op maandagavonden vanaf 19.30 uur. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button