Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad besluit o.a. over Kroesenallee

Zwolle – Maandagavond 7 februari was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. De raad boog zich over zo’n 40 onderwerpen, met als binnenkomer twee insprekers over de ophanden zijnde omlegging van de Kroesenallee bij Wijthmen.

Inspreker Coen Bongers goot zijn verhaal in de vorm van een sprookje en wist zo zijn toehoorders te raken. Ook Leonie van der Wiel wist te overtuigen met haar pleidooi dat het verdwijnen van een tunnel daar veel extra verkeersbewegingen zou opleveren voor de mensen die nu veel gebruik maken van de huidige weg. Beiden spraken namens buurtbewoners.

Er zijn door onder andere D66 vragen gesteld over de subsidie van de Bres. Dit inloophuis voor mensen die een veilige plek zoeken maakt zich zorgen dat ze met subsidie buiten de boot vallen. Na een gesprek met de wethouder blijkt dit wel mee te vallen.

De VVD stelt vragen over de betaalbaarheid van de biomassa centrale in Breecamp en Holtenbroek. Er zijn grote prijsstijgingen voor huishoudens, van enkele tientjes per maand tot meer dan 1.000 euro per jaar. De ambities van de centrale zijn mislukt. In de G40 (stedelijk netwerk), zou geregeld moeten zijn dat de warmtenetprijs wordt losgekoppeld van de gasprijs. Daar is de wethouder mee bezig.

Stemverklaringen diverse partijen

Over de maand van de streektaal, die komende maand is, zegt D66 dat daar veel aandacht voor nodig is.

De ChristenUnie vindt het een goed idee om over te stappen op slimme energie, en wil graag dat het college de daad bij het woord voegt.

De VVD steunt de ambitie om energie neutraal te zijn in 2050, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Innovatie is goed.

Met de subsidies van het kabinet voor isolatie-kosten voor de lagere inkomens is de ChristenUnie heel erg blij.

Het CDA vindt de actualisatie van het groen- en recreatiebeleid goed, maar wil ook graag de landbouwsector erbij betrekken. Deze partij wil actiever geïnformeerd worden over de groene omgeving van zonnepark Weekhorst.

Swollwacht is zwaar teleurgesteld in de plannen om replica’s van de beeldengroep Joan Dirk van der Capellen tot den Pol aan te schaffen. Zij wil alles op alles zetten om de  echte beelden te verwerven. Ook baalt zij van het drugsbeleid in Park de Wezenlanden. Het is er daar erger aan toe dan het college voorziet.

Overige onderwerpen

Over de vernieuwing in de binnenstad van Zwolle zijn alle partijen erg enthousiast. Er komt zo’n 11 miljoen euro beschikbaar en ook de Ossenmarkt wordt in de plannen betrokken.

Wat betreft de Kroesenallee zegt wethouder William Dogger, onder andere in reactie op de insprekers, dat er diverse momenten zijn geweest waarop omwonenden zijn geïnformeerd en dat daarop geen reacties zijn gekomen. De plannen van het CDA om een nieuwe tunnel daar te bouwen zijn niet realistisch. Onder andere doordat de lengte van de tunnelbak dan meerdere inritten zou blokkeren. De veiligheid is in de plannen heel goed gewaarborgd, en het omrijden valt binnen de normen. Eén motie voor beperking van licht- en geluidsoverlast is aangenomen door de voltallige raad.

De schone lei voor de WRZV-hallen roept vragen op bij D66. Zij is bang dat het een precedent schept voor andere organisaties.

CDA, ChristenUnie en D66 spreken hun blijdschap uit over de plannen in het Stinspark.

De ChristenUnie is ook blij met de vernieuwing van basisschool Het Mozaïek. Zij vindt het fijn dat het historisch karakter van de school wordt behouden. GroenLinks ziet hier weer een kans voor goed onderwijs om intelligent te vernieuwen.

Voor de Omgevingsdienst wilde D66 een regionale afstemming. De SP voorziet dat dit een soort Poolse Landdag wordt met stemvee die weer een dag van je tijd kost, maar ze herkent het democratisch tekort van de Omgevingsdienst en stemt voor de motie. Deze wordt unaniem aangenomen door de raad, evenals de begrotingswijziging zelf.

Het Corona Toegangs Bewijs (CTB) is voor de ChristenUnie een vraag naar inspanning door de overheid, en moet zo spoedig mogelijk worden afgeschaft.

Omgevingswet

De PvdA wil graag dat de raad in de nieuwe Omgevingswet het recht om bindend advies te geven, behoudt. GroenLinks wil de mogelijkheid voor beslissingen over buitenplanse projecten voor de raad behouden. Ook D66 wil dit proces optimaliseren. Volgens wethouder Ed Anker veranderen dingen voor de raad, en willen we vooral ontspannen blijven. Het is niet de bedoeling dat het advies voor participatie voor sommige partijen niet geldt, vindt hij en heeft daarom geen bezwaar tegen dit Amendement. Zijn boodschap  voor GroenLinks is, dat hij de zorg snapt, maar hij wil het eerst een jaar proberen. Al deze amendementen zijn aangenomen door de raad. De parijen zijn blij met het geamendeerde voorstel.

Voor de ontwikkelingen in de Spoorzone wil de PvdA geen race naar de bodem door te kleine huisjes, staat in haar motie te lezen. Zwolle hanteert volgens haar geen minimumgrenzen en meer woningen bouwen mag geen excuus zijn voor zo klein mogelijk bouwen tegen zo hoog mogelijke prijs. Mensen mogen niet in een bezemkast komen te wonen. Wethouder Ed Anker denkt echter dat er wel vraag is naar kleine woningen. Er komen ook wat ruimere appartementen bij en er is volgens hem geen reden tot zorg. De partijen die deze motie niet mee ingediend hebben zien het als een motie die de angst laat regeren, en dat is een slechte raadgever. De motie wordt dan ook niet aangenomen. Het plan voor de Spoorzone-gebieden is wel unaniem aangenomen.

Bij de vaststelling van de Meerjaren Prognose Vastgoed 2022 zegt wethouder René de Heer dat de maatschappelijke waarden worden meegenomen  in het beleid.

De culturele sector krijgt wederom steun voor gederfde inkomsten wegens corona.

Maatschappelijke waarden

De SP wil dat het college zich uitspreekt over werkervaringsplekken. Het moet een plek blijven waar de menselijke maat heerst. Wethouder De Heer is het daarmee eens.

In de toekomst zou Tiem (sociaal werkbedrijf Zwolle) volgens de PvdA geen kleinere rol moeten krijgen. Wethouder De Heer wil dat de markt dit meer zelf gaat regelen en dat Tiem slechts regisseert.

D66 wil dat er minder (goede) bomen worden gekapt, maar volgens wethouder Dogger is het onvermijdelijk om sommige populieren te kappen. Dit komt door het gevaar van takbreuk waaraan deze bomen lijden, en dat vormt een gevaar voor burgers. D66 is niet overtuigd van dit argument. 13 van de 38 raadsleden stemmen ervoor om minder te kappen.

GroenLinks zet zich in om op 21 maart de dag van de discriminatie te vieren in Zwolle. Zij vindt dat iedereen er mag zijn en meedoen en kijkt met genoegen naar de gaande stadsgesprekken hierover. Wethouder Dorrit de Jong heeft geen bezwaar hiertegen, maar kan nog niet zeggen of het wordt uitgevoerd, omdat het nogal kort dag is.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is tevens later terug te kijken. Ook zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button