EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gemeente Zwolle presenteert huishoudboekje 2018

Zwolle – De financiële positie van de gemeente Zwolle is het afgelopen half jaar verder verbeterd. Het huishoudboekje van de gemeente voor 2018 biedt ruimte om een aantal acute knelpunten op te lossen en een aantal wensen van de gemeenteraad te honoreren. Daarnaast kan er geld opzij worden gelegd voor investeringen op langere termijn waarmee Zwolle zich wil ontwikkelen tot een toekomstbestendige stad. Hierin staan onder ander de versterking van het centrumgebied, de klimaatadaptatie en de energietransitie centraal.

Dat staat in de begroting 2018 die vandaag aan de gemeenteraad van Zwolle is aangeboden.
Het is het tweede jaar op rij dat het Zwolse huishoudboekje een positief saldo vertoont. Volgend jaar kan er eenmalig €15 miljoen extra worden uitgegeven. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor hiervan maximaal €4 miljoen te gebruiken voor nieuwe investeringen en voor het opvangen van tegenvallers. Daardoor blijft er voor de nieuwe gemeenteraad, die volgend jaar aantreedt, nog een investeringsruimte van €11 miljoen.
Voor langdurige uitgaven, zoals de aanpak van verkeersonveilige situaties, wil het college jaarlijks een kleine €1,3 miljoen reserveren. Ook hier blijft er voor de volgende bestuursperiode ruimte voor nieuwe wensen en initiatieven.
‘In het begin van deze bestuursperiode keken we nog aan tegen een tekort van €14 miljoen, blikt wethouder van financiën Jan Brink terug. ‘Dankzij de aantrekkende economie, en dankzij ons behoedzame financiële beleid staan we er nu een stuk gunstiger voor. We kunnen opnieuw extra investeren in de stad. En voor de volgende gemeenteraad blijft er financiële ruimte over.De nieuwe raad start met een plus.’

Voorbeelden investeringen

In 2018 zal er eenmalig geld worden vrijgemaakt voor onder andere:

    • sport (€110.000 voor de verbetering van de atletiekbaan op de Wim Peters accommodatie; €40.000 voor het stimuleren van het bewegen en sporten in de openbare ruimte; €130.000 voor het uitstellen van resterende bezuinigingen op het sportbudget);
    • cultuur (bijdrage van €45.000 in de restauratiekosten van de Theodorakapel aan de Harm Smeengekade; €25.000 voor de Architectuur Biënnale).
    • economie (€150.000 voor de begeleiding en stimulering van startende ondernemers; €350.000 voor de versterking van wijkwinkelcentra en aanloopstraten);
    • sociaal domein (€180.000 voor de uitbreiding van de personeelsformatie van Veilig Thuis IJsselland; €2 miljoen voor het opvangen van een korting op het rijksbudget voor jeugdhulp)

Voor de langere termijn wordt er geld opzij gelegd voor onder andere de verbetering van de verkeersveiligheid op verschillende locaties in de stad; de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen en de toekomst van de WRZV-hallen.

Gedekt tegen risico’s

Na de investeringen die het college nu voorstelt, blijft nog steeds voldoende ruimte voor de periode na 2018 voor nieuwe plannen én om eventuele nieuwe tegenvallers op te vangen.
De financiële buffers van de gemeente (weerstandsvermogen) hebben nu een omvang van € 27 miljoen. Dat dekt ruim 90% van de risico’s die in beeld zijn. De wettelijke ondergrens hiervoor is 50%.
‘Onze begroting is gezond, maar we weten bijvoorbeeld niet hoe het nieuwe regeerakkoord zal uitpakken voor de gemeenten. Het rijksbeleid is altijd een van de grootste risico’s voor een gemeente’, aldus Jan Brink.

Tegenvallers verwerkt

Zo blijkt de rijksbijdrage aan de bijstandsuitkeringen aan Zwollenaren niet voldoende om de daadwerkelijke kosten hiervan te compenseren. Dit leidt tot een extra kostenpost van €800.000 per jaar.
Verder moesten in de begroting de sterk toegenomen kosten van bewindvoering bij schulden worden opgevangen (€ 1 miljoen per jaar).
Een andere onvermijdelijke tegenvaller is de Essentaksterfte. Deze boomziekte maakt het kappen en herplanten van honderden essen noodzakelijk. Dat kost de komende jaren circa €500.000.

Gemeentelijke tarieven en belastingen

De stijging van de gemeentelijke tarieven en belastingen kan dankzij de gunstige financiële vooruitzichten beperkt blijven tot het inflatiepercentage van 2,3 %. De afvalstoffenheffing, de parkeerbelasting en de toeristenbelasting worden volgend jaar niet verhoogd. De baatbelasting wordt vanaf 2018 niet meer geheven en de rioolheffing daalt met 2%.

Gemeenteraad

De gemeenteraad beslist op vrijdag 10 november over de begrotingsvoorstellen.

Begroting Zwolle 2016.

Gerelateerde artikelen

Back to top button