EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

GBLT sluit jaar af met positief saldo

Bedrag terug naar deelnemers

Zwolle – GBLT sluit het boekjaar 2022 af met een licht positief saldo. Dat blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

GBLT is een samenwerkingsverband van 5 waterschappen en 6 gemeenten die de belastingheffing, inning en de Wet WOZ uitvoert voor haar deelnemers. Het gaat voor Zwolle om de WOZ/OZB,
afvalstoffenheffing, rioolheffing en een deel van de precario- en begraafplaatsrechten, samen een
bedrag van ruim 70 miljoen aan opbrengsten. Sinds 2014 maakt Zwolle deel uit van de GR GBLT.

Jaarstukken 2022

GBLT sluit 2022 af met een positief resultaat van € 2.207.042. Voorstel is het resultaat over 2022 op basis van de bijdrageverordening terug te geven aan de deelnemers. Voor Zwolle is dit een bedrag van € 183.000, dit voordeel is meegenomen in de jaarrekening 2022 van de gemeente Zwolle. De belangrijkste voordelen zijn lagere kosten postverzending, minder uitbetaalde proceskosten en lagere kosten van de externe deurwaarder.

Begrotingswijziging 2023

Na het vaststellen van de begroting 2023 hebben zich wijzigingen voorgedaan in de baten en lasten. Gevolg van de veranderingen is dat de totale begroting met € 178.000 stijgt. Deze toename is het saldo van een afname van de kosten in het algemene deel en een toename van de kosten in het gemeentelijke deel. Deze toename is het gevolg van een aanzienlijk hoger aantal WOZ-bezwaren, dit is een landelijk beeld, en personele ontwikkelingen op de afdeling.

Begroting 2024

Ook is de begroting 2024 vastgesteld. Het nieuwe beleid dat de gemeenten het meeste raakt zijn het beter benutten van WOZ-kenmerken (€ 25.000 incidenteel) en BAG-WOZ (€ 25.000 structureel), beiden in het kader van aantoonbare datakwaliteit. De verbetering op beide gebieden ziet de wethouder als toegevoegde waarde, voor Zwolle een hogere last van € 23.000.

Daarnaast stijgen de kosten in 2024 t.o.v. 2023 (oorspronkelijke begroting) voor Zwolle door loon- en prijsontwikkeling met € 216.000. Dit is o.a. zo hoog doordat enkele CAO-gevolgen halverwege 2023 ingaan maar daardoor wel voor heel 2024 gelden. Tegenover deze hogere bijdragen staan voordelen op onder andere wet digitale overheid, postverzending, lagere kosten No Cure No Pay-bezwaren (gezien 2023 nog wel een punt van aandacht) en lagere inhuurkosten, voor Zwolle een voordeel van € 133.000 per saldo dus een hogere bijdrage voor Zwolle van € 106.000.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button