KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

College bereid begroting Sociaal Domein voor

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle is bezig met een nieuwe programma-indeling. Op basis daarvan stelt men de begroting van 2024 over het Sociaal Domein vast. Dat staat in een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Met deze beslisnota geeft het college invulling aan een onderdeel van het coalitieakkoord: ‘We willen dat het systeem van financiering de beweging uit de hervormingsagenda ondersteunt. Waar nodig passen we dit systeem aan. We gaan in ieder geval de gemeentelijke begroting anders indelen en de vraag van de inwoner meer centraal stellen.’

Doel van de programma-indeling

Doel is een programma-indeling die de opgaven en hervormingen van het sociaal domein beter faciliteert en daarmee zorgt voor een betere samenhang tussen de doelen die de gemeente nastreeft en de middelen die ze daarvoor beschikbaar stelt, zodanig dat de inhoudelijke bewegingen beter gefaciliteerd worden, de vraag van de inwoner meer centraal komt te staan, er meer zicht is op nieuw én bestaand beleid, de integrale samenhang versterkt wordt, de middelen effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden en de inhoudelijke bewegingen beter zichtbaar en geborgd worden.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de inhoudelijke hervormingen in het sociaal domein. Om de hervormingen te borgen zijn voortdurend systeemaanpassingen nodig. Inkoopstrategieën, subsidieverlening, softwareapplicaties, werkprocessen, budget- en prestatieverantwoording en monitoring zijn bedoeld om een effectieve en efficiënte realisatie van de hervormingen te ondersteunen.

Randvoorwaarden

Een van de randvoorwaarden voor een goede sturing op de hervormingen, is de indeling van de programmabegroting. De huidige indeling en de daarbij geformuleerde doelen van de programma’s van het sociaal domein dateren uit 2017. Nu, zes jaar later, stelt wethouder Guldemond een nieuwe indeling voor. Deze indeling doet meer recht aan de stappen die al gezet zijn en die Zwolle nog gaat zetten, in het verder hervormen van het sociaal domein.

Van apart naar gewoon

Bij de begrotingswijziging van 2017 stond continuïteit van zorg voorop. Hoewel de beweging van ‘zwaar als het moet, licht als kan’ al direct werd ingezet, werden de begroting en doelen nog specifiek ingedeeld naar de door het Rijk gedecentraliseerde taakvelden en verdeeld over vier programma’s.

Met de bewegingen die Zwolle de afgelopen jaren heeft ingezet ‘Van apart naar gewoon’, ‘Van deelprobleem naar totaaloplossing’, ‘Van zorgen voor naar zorgen dat’ en ‘Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen’ wil de gemeente in de begroting meer de nadruk leggen op het financieel en programmatisch verbinden van de verschillende gedecentraliseerde taken naar de bedoeling van deze bewegingen in het belang van inwoners.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button