Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

APK-keuring dijken van start

Zwolle – Om te inspecteren of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op woensdag 30 maart met de jaarlijkse dijkencontrole, in historisch vakjargon ‘dijkschouw’ genoemd. Naast de conditie van de dijken checken de dijkinspecteurs van het waterschap ook of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele herstelwerkzaamheden op tijd worden uitgevoerd. In het werkgebied van WDODelta ligt in totaal 872 kilometer waterkeringen (dijken en kades).

Nut en noodzaak

Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor veilige dijken die inwoners en bedrijven beschermen tegen hoge waterstanden op de rivieren. Deze dijken moeten voldoen aan steeds strengere veiligheidseisen. Het is belangrijk dat begroeiingen, de grasmat en oeverbegroeiingen goed in stand worden gehouden. Daarnaast mogen op dijken geen bentepollen, distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en moeten zand, hout, afval en overige voorwerpen worden verwijderd. Ook moeten molshopen worden geëgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken worden weggehaald. Tot slot moeten wild, mollen en ander gedierte dat dijken kan beschadigen, worden bestreden. Voor het overgrote deel voert WDODelta zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van de meeste waterkeringen in het werkgebied.

Toetsing

Het waterschap toetst, naast deze halfjaarlijkse ‘dijkencontrole’, elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is nodig omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten beoordeelt. Zo weten de dijkinspecteurs waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Gerelateerde artikelen

Back to top button