KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiekVoorpagina

Aard problematiek beschreven in Provinciaal Plan Landelijk Gebied

Zwolle – In het nieuwe PPLG (Provinciaal Plan Landelijk Gebied) wordt de aard van de problematiek besproken over welke opgaven er zijn in de regio voor natuur, landbouw, stikstof, water, bodem en klimaat. Het Rijk heeft aan de provincies de opdracht gegeven deze opgaven uit te werken en concreet vorm te geven. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Naast de natuur- en klimaatdoeleinden voegt de provincie Overijsel twee kerndoelen toe in haar PPLG, te weten: het behouden en versterken van de leefbaarheid en de economische kwaliteit van het platteland en het bieden van een perspectief voor een toekomstgerichte agrarische sector. De provincie Overijssel pakt de opgaven gebiedsgericht en integraal op in deelgebieden.

Aansluiting bij Rijksoverheid

Vooral het komende beleid van het Rijk (Landbouwakkoord) en de middelen die daarbij horen zijn richtinggevend voor de uit te zetten koers in het PPLG en gaan dus vooral spelen in het proces om te komen een definitief PPLG. Er is ook een Gebiedsprogramma Noordwest Overijssel (GGA NWO). Dit concept-gebiedsprogramma dat nu voorligt voor de gemeenteraad, is herkenbaar in de problematiek van de veenweidegebieden en de bodemdaling daar. Alle betrokken partijen onderschrijven dat en beseffen dat er maatregelen nodig zijn om de bodemdaling tegen te gaan, mogelijk door vernatting. Er is in het komende proces vooral aandacht nodig voor het ‘hoe’ met daarbij maatwerk voor de individuele agrariër.

Daarbij wil de wethouder een relatie leggen met de onlangs gemaakte Verstedelijkingsstrategie van de Regio Zwolle. Ook in de eigen Omgevingsvisie ziet men heel concreet de wisselwerking tussen stad en buitengebied. De wethouder denkt daarbij aan de energietransitie, recreatie, zorg (o.a. dagbesteding), waterveiligheid, milieueducatie en een duurzame toekomstbestendige (kringloop- en stads)landbouw. Als perspectief voor het
buitengebied liggen er kansen om hier in de toekomst grondstoffen te produceren voor het biobased bouwen van woningen. Door de nabijheid van de productie van voedsel en grondstoffen zorgt men voor korte kringlopen (circulair) en geeft invulling aan de grote woningbouwopgave waar Zwolle en de regio voor staat.

Het provinciale beleid moet ruimte bieder voor de stedelijke opgaven, zoals in bijvoorbeeld Stadsbroek en IJsselvizier. De ‘Warme harten strategie’ moet expliciet terug komen in de plannen. Ondanks tijdsdruk zorgt men voor zorgvuldige processen. Wethouder Rots wil niet dat de delen van het buitengebied van Zwolle die grenzen aan Salland en het Vechtdal tussen wal en schip vallen omdat daar de veenweideproblematiek minder speelt. De wethouder richt zich in deze aanbevelingen tot de gemeenteraad.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button